ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 02.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На втори юли                                            две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 243 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.Н.В., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат М., с пълномощно по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.И.В., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Приморско, редовно уведомен, се представлява от адвокат К., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице инж. С.Б..

           Явява се адвокат М.Б.Д. – пълномощник на Н.Д.М., Н.Т.Г.-М., А. Н. М., И.Д.К., В.З.С., К.Г.С., Ю.Т. и Л.Т. с представено пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили по делото с писмо вх. 4673/20.05.2015 г. от Община Приморско писмо до Районна прокуратура изх. № 11-08-10/15.04.2015 г.; писмо до РУП  Приморско с изх. № 66-01-06/03.02.2015 г.; писмо до Окръжен съд Бургас с изх. № 11-04-2/16.01.2015 г.; писмо до Районен съд Царево  с изх. № 11-02-26/14.11.2014 г. и писмо от Районен съд Царево с вх. № 11-02-2/06.02.2014 г.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА молба от адвокат М. – процесуален представител на жалбоподателите, в която изразява становище във връзка с изпратеното й писмо на Община Приморско вх. 4673/20.05.2015 г. по описа на Административен съд Бургас, прави искане за изискване и прилагане по настоящото дело като доказателство гр. дело № 1889/2012 г. на Окръжен съд Бургас и за допускане до разпит в качеството на свидетел конструктора на сградата инж. Г.И.В..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от адвокат М.Б.Д. – пълномощник на Н.Д.М., Н.Т.Г.-М., А. Н. М., И.Д.К., В.З.С., К.Г.С., Ю.Т. и Л.Т., с която заявяват, че са съсобственици на имоти в процесната сграда в гр. Китен и молят да бъдат конституирани като заинтересовани страни.

С оглед молбата от адвокат Димитрова съдът счита, че като собственици на имоти в същата сграда, молителите нямат качеството на заинтересовани страни, тъй като не са страна в административното правоотношение и не са адресати на процесната заповед.

В производството по оспорване на обжалваната заповед не участват заинтересувани страни, като административното правоотношение се развива само между административния орган и лицето, адресат на акта, издаден на основание чл.224а, вр. с чл.224, ал.1 от ЗУТ. За молителите, за които обжалваната заповед не създава права и задължения, липсва правен интерес, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Н.Д.М., Н.Т.Г.-М., А. Н. М., И.Д.К., В.З.С., К.Г.С., Ю.Т. и Л.Т. да бъдат конституирани като заинтересовани страни.

Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок от днес пред Върховния административен съд.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение на съдебно-техническата експертиза  в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице Б..

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

С.Г.Б. – *** години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение.

 

АДВОКАТ М.: Представям и моля да приемете заверен от общината препис от архитектурната част на проектната документация, като нашето твърдение е, че останалите части от  строителната документация въобще не са одобрени и не съществуват практически  от гледна точка на закона.

 Госпожо Б., в констативната част на стр. 6 от заключението, още в началото на Вашите констатации Вие сте констатирали, че под партерния етаж е изпълнено празно избено помещение с английски дворове и по проект между фундаментната плоча и плочата на кота 0.00 е предвидено празно пространство за проветряване. Бихте ли ни казали в коя точно част от проекта е предвидено това  празно пространство.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: В архитектурната част не видях такова празно пространство. Там има приложен един вертикален разрез, който, ако се гледа, той има кота 0. Не бих могла да кажа дали в архитектурната част изобщо не е предвидено това, защото след като конструкторът е започнал да прави статистически изчисления на сградата, в обяснителната записка има запис, че има предвидено такова пространство, че има такива чертежи, говорим за конструкцията. В конструктивния проект има включен план Основи, на който се виждат направени разрези. Разрезът е през външните стени и през мястото, където е шайбата, имайки предвид самия чертеж с показаните квоти. В конструктивния проект го има.

АДВОКАТ М.: В архитектурната част на проекта има ли го?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: В архитектурната част в това, което е представено, го няма. Започва от кота 0, а то е на минус 1,85, е всъщност дъното на това помещение – празното пространство между фундаментната плоча, за проветряване и източване на вода.

АДВОКАТ М.: Тази кота измерихте на място или така е посочено?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Така е посочено в конструктивния чертеж със съответните скрити работи, за които не открих протоколи.

АДВОКАТ М.: При огледа на място Вие извършихте ли изследване на реалната кота, на която е поставена тази плоча, която би трябвало да е на минус 1,85?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Беше тъмно. Аз влязох и извърших огледа при светлина на фенерче и самата аз не съм извършила замерване на височината на помещението и имайки предвид моя ръст, преценката ми е, че около 2-2,10-2,20 м, но не съм правила замерване с ролетка.

АДВОКАТ М.: Този конструктивен проект в частта му за това празно пространство под кота 0 съответства ли по площ и граници на сградата така, както в архитектурния проект е предвидено, т.е. има ли съгласуваност между конструктивния проект в частта под кота 0 с архитектурния проект, който е одобрен?

АДВОКАТ К.: Имам възражение по въпроса. Заповедта касае точно конкретен обект. Този въпрос е недопустим в настоящото производство.

АДВОКАТ М.: Считам че е допустим, тъй като настоящият процес и административният акт касае едно раменно стълбище, което е разбито именно в това пространство под кота 0 и аз искам да запитам вещото лице дали този конструктивен проект, по който е работила дали съответства на архитектурната част на одобрения проект в тази част по отношение на това пространство?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: В момента разтварям чертежите, за да отговаря на въпроса. Това, което е дадено като размери на изток, отговаря. В едната посока има около 30 см разлика, но може да се получи такова разминаване.

АДВОКАТ М.: В този същия абзац сте записали, че в малък участък бетонът на една от колоните е обрушен и арматурата е оголена. Може ли да кажете обрушването на колоната поради каква причина се е получило?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Самата причина не мога да кажа каква е, но това, което ми направи впечатление аз се опитах с пръст да разровя и падаше ситно като пясък, което ме навежда на мисълта, че е  положен бетон с по-ниска марка, но не може да се твърди категорично какъв бетон е вложен. Може да се направи с прострелване.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

АДВОКАТ К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме заключението, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на изготвената съдебно-техническа експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лева съгласно представената справка-декларация – 300 лева, от които да се изплатят от внесения депозит, останалите 100 лева жалбоподателят следва да внесе в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас.

ПРИЕМА представения от жалбоподателя заверен от общината препис от архитектурната част на проектната документация.

 

АДВОКАТ М.: Държа да бъде приложено гр. дело № 1889/2012 г. на Окръжен съд Бургас, защото в кориците му са проектите, върху които вещото лице е работило и считам, че съдът има нужда непосредствено да се запознае с начина, по който тези документи са оформени. Също така, въпросното дело касае и обстоятелството кой и как е извършил строителството и съдържа писмени доказателства, от които желаем да се ползваме. Общината очевидно не е в състояние в момента да представи заверени преписи от тези документи. Освен това, тези документи, които са част от строителната документация на сградата, фактически установяват, че такива проекти явно не са одобрявани, няма акт за одобряване. Твърдя, че в делото има доказателства, от които доверителите ми ще се ползват.

АДВОКАТ К.: В момента говорим за строителството на конкретен обект. Доказателствата, събрани по друго дело, по друг ред е недопустимо да се ценят. Има достатъчно доказателствени средства, които страната е можела да представи.

 

СЪДЪТ счита, че молбата за прилагане по настоящото дело като доказателство на гражданско дело № 1889/2012 г. на Окръжен съд Бургас е недопустима, като се има предвид различния предмет на двете дела и  най-вече предметът на настоящия спор поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането, направено от процесуалния представител на жалбоподателя за прилагане по настоящото дело като доказателство на гражданско дело № 1889/2012 г. на Окръжен съд Бургас.

 

АДВОКАТ М.: Направили сме искане за призоваване като свидетел на инж. В. – конструктор на строежа и разпит на същия във връзка с направените от нас твърдения в жалбата, че акт обр. 14 за тази сграда няма, не е съставен такъв, че всички актове и протоколи по време на строителството по тази сграда са фалшифицирани, включително и акт обр. 14, включително и акт  обр. 7 и там няма нито един автентичен подпис.

АДВОКАТ К.: По искането на процесуалния представител на жалбоподателя, считам че съдът се е произнесъл с определение от 07.05.2015 г., с което е отхвърлил настоящото искане и е оставил без уважение доказателствените искания на жалбоподателя, включително и доказателственото искане за разпит на свидетел. Не са налице нови обстоятелства, поради които да се допусне този свидетел.

АДВОКАТ М.: Новите обстоятелства са тези, че общината отказва да представи документите. В заключението на вещото лице е посочено, че такива документи съществуват и съдът приема това заключение и ще го цени по същество. В него пише, че има съставени актове. От външна страна може да има такива документи, но тези документи са с неавтентичен подпис на лицата, които са ги подписали. Ако не допуснете доказателства във връзка с оспорването на тези документи и не допуснете доказателства, с които да докажем, че подписите са неавтентични, в делото ще влезе заключението на вещото лице, в което цялото заключение се базира на някакви документи, каквито били съставени за тази сграда. Нашето твърдение е, че подписите, положени в акт обр. 2 и акт обр. 3 на всички места, където се твърди, че се е подписал доверителят ми Б.В., са фалшиви, неавтентични. Също неавтентични твърдим, че са подписите на инж. Р.Р., който е посочен като технически ръководител на строежа. Също така неавтентичен е подписът на инж. В., положен върху акт обр. 14. Неавтентични са подписите в акт обр. 7 и тези документи на практика не съществуват, но не защото няма такива съставени документи, а защото те са неавтентични.

АДВОКАТ К.: Считам направените доказателствени искания за неотносими с оглед предмета на спора и изрично заявеното на три пъти от процесуалния представител на жалбоподателите какво се обжалва, поради тази причина моля да оставите доказателствените искания без уважение, още повече, че те потвърждават нашата теза.

 

СЪДЪТ счита, че направените доказателствени искания са неотносими към предмета на настоящото дело, още повече, че фактите които се цели да се доказват чрез тях, не се оспорват от ответника, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направените в днешно съдебно заседание доказателствени искания от жалбоподателя.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ К.: Нямам други доказателствени искания.

 

С оглед изявлението на страните, съдът счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо съдия, моля да отмените обжалвания административен акт поради следните причини:

Доверителите ми са започнали това административно производство с твърдения, че цялото осъществено строителство е незаконно, че същото е извършено без тяхно съгласие, фалшифицирани са строителни документи и са осъществени съществени отклонения от одобрения архитектурен проект, с което строителят на сградата – дружество „Сара и Б” ЕООД, а не доверителите ми, са се отклонили съществено от одобрения архитектурен проект. Няма за цялата сграда одобрени строителни книжа и цялата сградата подлежи на събаряне, тъй като осъществените отклонения са на практика недопустими и водят до нарушаване на конструкцията на сградата и създават опасност за нейното ползване. В този ред на мисли доверителите ми не оспорват административния акт в частта, в която се забранява достъпът  на хора в сградата, но не са съгласни с тази част на акта, в която те са задължени да осъществяват поправки в така осъщественото незаконно строителство, които ги натоварват с много сериозни финансови и организационни ангажименти и практически ги задължават да поддържат в имота си едно незаконно строителство. Също така, доверителите ми не са единствените собственици на обекти в сградата, а са задължени да осъществяват изменения по общите и части, които изменения те не са ги осъществили и не би следвало да бъдат единствено задължавани да ги отстранят. Сградата е в режим на етажна собственост и собственици в нея са и други лица, които в цялото административно производство не са били изобщо конституирани, уведомявани и задължавани от административния орган да отстраняват нередовности в сградата като собственици. Доверителите ми нямат качеството на строители на тази сграда, те са възложители на този строеж и собственици на терена. Същите не могат да бъдат задължени по административен ред да търпят незаконно строителство в имота, като с този обжалван административен акт административно давление се оказва върху тях и те са натоварени за своя сметка да отстраняват дефекти по строителството, с чието осъществяване изобщо не са съгласни и искат да се събори. Въпросният административен акт създава предпоставки за по-нататъшно дирене на административна отговорност на доверителите ми ако тези действия не бъдат извършени от тях, т. е. доверителите ми се натоварват и с наказателноадминистративна тежест в резултат на посочения административен акт. Административният орган, вместо да проведе една цялостна процедура по чл. 225а ЗУТ, се е задоволил с частично констатиране на отделни елементи от цялостното строителство, без да отчете дали посочените отклонения въобще могат да бъдат и е допустимо да бъдат коригирани на този етап, на който сградата в момента се намира, с оглед на което считам, че административният акт страда от сериозни и формални недостатъци, т. е. не е спазена процедурата за неговото издаване и формата за неговото издаване, като същият е адресиран към доверителите ми, които всъщност са потърпевши от допуснатото отклонение и по същество същият е незаконосъобразен, тъй като коригиране на недопустими отклонения от строителните книжа или коригиране на части от незаконно строителство не могат да бъдат осъществявани по реда на чл.224а от ЗУТ. Същите попадат в категорията на недопустимите отклонения от строителните книжа, които не могат да бъдат узаконени и водят задължително към производство по чл. 225а ЗУТ за цялата сграда.

Претендираме разноски в настоящото производство, които към настоящия момент са в размер, определения от съда краен размер на депозита, който сме задължени да внесем.

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата на жалбоподателите спрямо атакувания административен акт. Подробни съображения сме развили по отношение допустимостта на самата жалба и нейната основателност и сме изложили в процеса и поддържаме изцяло, а след пледоарията на процесуалния представител на жалбоподателите, която обосновава законосъобразността и правилността на атакувания акт, аз няма какво да добавя. Моля да ми бъдат присъдени разноски, в размер на 480 лева.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: