ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 07.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На седми май                                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 243 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 13:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.Н.В., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат М., с пълномощно по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.И.В., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Приморско, редовно уведомен, се представлява от адвокат К., с пълномощно по делото.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо председател, считаме че от допълнителното писмено уточнение не става ясно в коя част е обжалвана заповедта, тъй като са записани три уточнения. Първото е „Не обжалваме административния акт в частта му, в която се забранява достъпа…” Второто е „Обжалваме заповедта във всичките останали нейни части…” И третото е „Не обжалваме мълчалив отказ…” Считаме  че в този случай, ако се приеме, че не обжалват административния акт в частта, в която уважава искането, то жалбата е недопустима, тъй като не е налице жалба, а е налице един административен акт, позитивен за страната,   извършен съобразно нейното искане, поради което считам, че производството следва да бъде прекратено.

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо съдия, считам така направеното възражение за неоснователно. Доверителите ми не обжалват административния акт само в частта, с която се забранява достъпа на хора и механизация до този строеж, което административно действие следва да бъде предприето и в случай, че се подходи към събаряне на тази сграда като неузаконяема. Не може да се счита, че постановеният административен акт е позитивен за доверителите ми при положение, че същите са посочили изрично, че желаят така осъщественият незаконен строеж да бъде премахнат изцяло, като считат същия за невъзможен за възстановяване и въвеждане в експлоатация, поради непреодолими проблеми в неговото строителство и основания за премахване на строителството по смисъла на чл. 225, ал.2 ЗУТ. Не може да се счита за позитивен за доверителите ми този административен акт и поради обстоятелството, че същите са задължени с него за своя сметка да осъществят строително-монтажните работи по укрепването и привеждането на строителството в съответствие с изискванията, което доверителите ми считат за невъзможно. Също не е позитивен този акт за тях и поради причината, че същите не са единствени собственици на тази сграда, нито са нейни строители. Така осъщественото строителство е осъществено от юридическото лице „САРА И Б” ООД, което е имало задължението, както да проведе административната процедура по изготвяне и одобряване на инвестиционния проект, така и да осъществи за своя сметка цялото строителство, съобразно строителните изисквания, което не е направено. В момента се визират общи части на сграда, която е в режим на етажна собственост, които доверителите ми не се опорочавали по някакъв начин по време на строителството, не са осъществявали отклонения от строителните книжа, а сега са задължени единствено за своя сметка да осъществят строително-монтажни работи по корекция на тези дефекти. Ето защо считам производството за допустимо и необходимо и моля да дадете ход на тази жалба.

 

Съдът счита, че следва да се даде ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпила жалба от Б.Н.В. и В.И.В. чрез процесуалния им представител срещу заповед № 4/07.01.2015 г. на Кмета на Община Приморско, уточнена с последваща молба от 08.04.2015 година.

ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата.

АДВОКАТ К.: Оспорвам жалбата като недопустима и неоснователна.

Представям и моля да приемете като доказателства по делото искане  вх. № 94-00-3942/29.08.2013 г., оттеглено от жалбоподателите и последващо искане с вх. № 94-00-3598/12.09.2014 г.

АДВОКАТ М.: Да се приемат и двете искания и преписката.

Заявявам, че по това наше заявление така, както то впоследствие е възобновено на 12.09. по искане на доверителите ми, са съставени не един, а няколко констативни актове, които касаят процесната сграда, по които констативни актове са издадени различни административни актове, връчени на различни лица. На нас не са ни връчени част от констативните актове, на другите етажни собственици пък не е връчен този, по който е образувано настоящото производство. Моето виждане е, че всички административни актове представляват част от една и съща административна преписка, образувана по наше искане, както и издадените въз основа на тях административни актове и в този смисъл бях направила искане за уведомяване в производството по тези заповеди. Ако съдът счете, че другите административни актове не са предмет на разглеждане и това е преписката, аз твърдя, че по тази преписка други документи са другите констативни актове и другите административни актове, които са издадени въз основа на това искане. Ако съдът счете, че те представляват отделно административни производства и следва да се разглеждат отделно, то тогава да се приеме преписката така, както е изпратена.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените от адвокат К. жалби и административната преписка, като счита, че издадените други административни актове с друг предмет и други адресати не следва да се разглеждат в настоящото производство, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата административна преписка и жалбите с вх. № 94-00-3942/29.08.2013 г. и вх. № 94-00-3598/12.09.2014 г.

 

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо председател, представям и моля да приемете като писмено доказателство по делото решение от 28.06.2013 г. № 233, постановено по гражданско дело №1889/2012 г. по описа на Окръжен съд Бургас и влязло в сила на 21.01.2015 г. Същото представлява доказателство за това кой е извършил незаконното строителството, в подкрепа на нашето възражение, че постановеният административен акт е адресиран не до когото трябва, т. е. субект на този административен акт следва да бъде строителят, каквото качество доверителите ми нямат.

Също така в жалбата сме направили доказателствени искания, които поддържам, а именно да бъде изискана от Община Приморско цялата строителна документация във връзка с осъщественото строителство, като искането ни е било да се представи същата в оригинал, но предвид наличните две производства, по които същата ще бъде необходима,  съответно да бъде изискана тази документация във вид на заверен от общината препис. Това доказателствено искане е във връзка с твърдението ни, че практически за обекта няма одобрен инвестиционен проект. Твърдението ни е, че е одобрена само архитектурната част, останалите части на инвестиционния проект не са одобрени по изискуемия ред към датата на одобряването, тъй като такова липсва към датата на тези части на одобрената документа. Също така, това ни искане е във връзка с твърдението, че липсват задължителни части от строителната документация, които задължително се съставят при процеса на строителство, а именно липсва съставен обр. 6 и обр. 12. За сградата не е наличен и акт за приемане на конструкцията обр. 14. Твърдим че представеният в общината такъв документ не съществува в оригинал, а представеното копие е документ с неавтентичен подпис на конструктора инж. В., документ с невярно съдържание във връзка с констатациите вътре в него и в тази връзка искам да се открие производство по оспорването му, след като бъде представен.

Моля също да се допусне до разпит при режим на призоваване инж.Г.И.В., който е конструкторът, като мога да посоча адрес за призоваване: гр. Бургас, ул. Васил Левски № 30, ет. 3, ап. 6.

Моля, също така, да бъде назначена съдебно-техническа експертиза така, както съм я поискала в жалбата и която да даде заключение налице ли са и какви отклонения в строителството и спазени ли са изискванията за осъществяване на процеса на строителството за цялата сграда; налице ли са сертификати за вложените материали. Това е във връзка с твърдението ни, че допуснатите отклонения от строителните книжа са такива, които създават опасност за конструкцията на сградата, могат да доведат до нейното самосрутване поради липса на данни какви са вложените материали, дали съответстват и дали строителните работи са извършени.

АДВОКАТ К.: Оспорвам така направените доказателствени искания поради следното: Строителната документация се намира в строителя инвеститор, така че ние няма как да представим цялата строителна документация така, както се иска. В жалбата се излагат неща, които касаят евентуално приемането на строителството и въвеждането на самата сграда в експлоатация, което само по себе си е един друг ред и процес за издаването на съответния акт. В този процес установяването на едно незаконно строителство е съвсем друга процедура, като към конкретния момент на страните е дадена възможност да направят възможното за премахване и отстраняване от това незаконно строителство, което е констатирано с протокола. Дали в сградата са вложени строителни материали, годни за извършването на строителството, отговарящи на строителните правила и норми, е проблем, който се решава при въвеждане в експлоатация. Въз основа на строителните книжа, които се намират в строителя, извършил физически самото строителство и инвеститора и съставените по време на строителството протоколи, удостоверяващи етапите на извършването и приемането, включително и авторския надзор от страна проектантите в различните части на инвестиционните проекти, поради което считаме, че с това си искане излизаме извън рамките на контрол върху конкретния административен акт, който е издаден, поради което считаме същото за недопустимо. Поради същата причина считаме за недопустимо искането за разпит в качеството на свидетел на Г.И.В., като лице което е изготвило проектите, тъй като към настоящия момент не сме в тази фаза на приемане на строителство. С посоченото решението, което е представено, са се решили едни облигационни спорове между инвеститора и строителя, но не е решен техният вещноправен спор за прехвърляне на собственост и придобиване евентуално права на собственост от трети лица, поради което решението следва да бъде прието, но да бъде ценено евентуално с другите доказателства по делото като относимост.

По отношение на искането за съдебно-техническа експертиза не възразявам да бъде извършена.

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо съдия, един от оригиналите на инвестиционния проект задължително следва да бъде съхраняван в общинската администрация безсрочно, поради което и общината е задължена да има и има строителната документация такава, каквато е съставена. Това, което има в общината е многократно вече представяно и ние знаем, че разполага с тези документи. На второ място, доверителите ми, въпреки че са инвеститори в този проект, поради неизпълнение договора за строителство от страна на „САРА И Б” ООД, същите не са били уведомени на нито един етап от строителството, нямат нито един документ след разрешението за стоеж, който да им е предаден или надлежно връчен и всички документи след разрешението за строеж, които са съставени в процес на строителството, са с подправени подписи на доверителите ми, което единодушно беше установено по 6-7 съдебно-графологични експертизи, изготвени по различни дела, т. е. няма как да имат тези документи и ние ги оспорваме като документи с невярно съдържание и няма как да ги представим.

 

По направените доказателствени искания и с оглед изявлението на страните, съдът счита, че както беше уточнено и в уточняващата молба на жалбоподателите, предмет на настоящото производство не е мълчалив отказ за постановяване на заповед по чл. 225а от ЗУТ, а заповед №4/07.01.2015 г., чийто предмет е единствено преустройството на складово помещение № 7 в раменно стълбище, изградено в партерен етаж на жилищна сграда, находяща се в УПИ Х, кв. 37 по плана на гр. Китен, поради което изискването на цялостна документация за строежа на цялата сграда е неотносимо към предмета на настоящия спор.

По същите съображения съдът счита, че неотносими са и фактите, които жалбоподателите целят да докажат с разпита на искания свидетел.

Съдът намира, че следва да се допусне съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с материалите по делото, извърши справка в Община Приморско и навсякъде, където е необходимо, да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, както и на въпроси на съда, които ще бъдат поставени в закрито заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представеното в днешно съдебно заседание от процесуалния представите на жалбоподателите решение № 233 от 28.06.2013 г., постановено по гражданско дело №1889/2012г. по описа на Окръжен съд Бургас.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с материалите по делото, извърши справка в Община Приморско и навсякъде, където е необходимо да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, както и на въпроси на съда, които ще бъдат поставени в закрито заседание

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж. Султанка Бончева.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателите по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок от днес, като в същия срок следва да представят доказателства за внесения депозит.

Вещото лице да се уведоми след представяне на доказателство за внесения депозит.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ останалите доказателствени искания на жалбоподателите.

 

АДВОКАТ М.: Предвид твърденията на моите доверители, които бяха доказани в други производства, за това, че акт обр.2 и акт обр. 3 от строителната документация са документи с неавтентични подписи на доверителите ми, моля тези протоколи да бъдат изрично изискани с цел да бъде открито производство по оспорване на тяхната автентичност и съдържание. Тези протоколи в своите отделни части касаят и кота нула, на която се намира разгънато въпросното незаконно стълбище, което е предмет на настоящия  процес, както и да се представи акт обр. 14 за приемането на конструкцията от 15.04.2007 г., предвид факта, че част от конструкцията е фундаментът на строежа, в който е реализирано въпросното стълбище и това стълбище влияе върху фундамента на сградата и избата, към която то води, не е предвидена в конструкцията на сградата да съществува изобщо. Моля тези документи да бъдат изрично изискани с цел да бъде открито производство по тяхното оспорване, тъй като в противен случай назначената по делото съдебно-техническа експертиза ще констатира тяхната наличност, но няма да имаме възможност да докажем, че те практически не съществуват, тъй като са неавтентични.

АДВОКАТ К.: Не мога да кажа дали съществуват или не такива протоколи и дали същите са налице в общината. Ако са налице, би следвало да са изпратени с преписката, като в конкретния случай трябва да се уточни какво оспорващата страна оспорва – тяхната автентичност или истинност като актове, в оригинал ли да ги представям или не.

 

По така направеното от процесуалния представител на жалбоподателя искане, съдът счита, че следва задължи Община Приморско в 14-дневен срок да представи актовете обр. 2 от 05.10.2006 г., акт обр. 3 от 18.11.2006 г. , акт обр. 14 от 15.04.2007 г. в заверен препис, в случай, че се намират в Община Приморско в оригинал, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Община Приморско в 14-дневен срок да представи актовете обр. 2 от 05.10.2006 г., акт обр. 3 от 18.11.2006 г., акт обр. 14 от 15.04.2007 г. в заверен препис, в случай, че се намират в Община Приморско в оригинал.

За събиране на доказателства съдът ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 02.07.2015 г. от 13:50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: