ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 03.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На трети април                                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 243 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 09:58 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.Н.В., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат М., с пълномощно по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.И.В., редовно призована, не се явява. Представлява се от адвокат М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Приморско, редовно призован, се представлява от адвокат К., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ М.: Считам че не следва да се даде ход на делото по две причини. Настоящото административно производство е образувано не с акта за констатиране на някакви нарушения от страна на общинската администрация, а е образувано на основание чл. 24 от АПК по заявление на доверителите ми, което заявление е за откриване на процедура по чл. 225а от ЗУТ за премахване незаконно строителство. Същото е инициирано с жалба на доверителите ми, посочена в настоящата жалба, с вх. № 94-00-3942/29.08.2013 г. Тази жалба, както и приложените към нея писмени доказателства, както и всички други доказателства, събрани във връзка с административното производство, което е открито по повод на тази жалбата, не са приложени от административния орган по настоящата преписка, а същият трябва да представи административната преписка в цялост. Без представянето на тези документи и всички изготвени впоследствие и от администрацията на Община Приморско и допълнително представени от доверителите ми, няма как настоящото административно производство да стартира редовно.

Втората причина да не се дава ход на делото днес е, че с обжалвания административен акт се дават указания на доверителите ми да осъществят интервенция върху общи части на сграда, която към настоящия момент се намира в режим на етажна собственост с голям брой други лица, които считам, че в настоящото производство следва да бъдат задължително конституирани, най-малко като заинтересовани лица, което административният орган следва служебно даже да подаде като информация на съда, за да бъдат тези лица конституирани. Затова ние в жалбата сме си направили труда да посочим всички тези лица с техните пълни данни и адреси, въпреки, че не е задължение на жалбоподателя да прави това, и считам, че производството по настоящото дело няма как да започне без тези лица да бъдат конституирани, да им бъде връчен обжалваният административен акт и те да могат да вземат отношение по него. Също така считам, че настоящото производство трябва да бъде разгледано общо с производството по друг административен акт, който съм приложила към жалбата и който е издаден по същата преписка за друга част от общите чести на тази сграда. Освен тези два административни акта, които са връчени на моите доверители, по същата административна преписка са издадени още три аналогични, доколкото ми е известно заповеди, с които се дават указания на други етажни собственици да извършат други интервенции по отношение на общите части на сградата, които пък на нас не са ни връчени и за да може всичко това нещо да бъде обсъдено в цялост, това всичкото нещо принадлежи към една и съща преписка, образувана по една единствена жалба на моите доверители с искане за откриване на производство по чл. 225а ЗУТ. За сведение на съда към настоящия момент производството по обжалване на Заповед № 5/07.01.2015 г. е образувано като административно дело с №242/2015 г. на Втори състав в Административен съд Бургас и е насрочено за 21.04.2015 г. от 14:10 часа. Тъй като всъщност към настоящия момент онова дело се води първо по ред образувано и ние там сме направили аналогично искане за обединяване на производствата в едно, би следвало съдията по онова дело да се произнесе по обединяването им.

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо Председател, от името на доверителя ми считам, че част от направените искания са основателни, но тези, с които се сочи за някакви евентуални производства по други административни актове на Община Приморско, за които не се представят доказателства, са неоснователни, тъй като няма как да се обединяват производства, за които не се сочат данни. По отношение на това, че са били издадени административни актове на други лица – собственици в тази сграда при режим на етажна собственост, също не мога да кажа дали са издадени такива актове, а и процесуалният представител на жалбоподателите не сочи каквито и да е данни за това. С оглед на това считам, че поначало жалбата следва да се остави без движение за уточняване на петитума. Производството е започнало въз основа на искането на жалбоподателя за издаване на индивидуален административен акт, касаещ установяване незаконно строителство, евентуално производство по премахването му. В хода на това производство административният орган е констатирал част от това незаконно строителство и в рамките на правомощията си е спрял ползването на обекта, като е дал възможност на страните да докажат дали тази незаконност е отстранима или не, с оглед евентуално узаконяване. В случай, че бъде установено, че тази незаконност е неотстранима, тогава ще се пристъпи към премахване. В тази връзка част от искането е удовлетворено. За нас остава неясно дали се жали заповедта в тази й част или се жали отказът на административния орган да издаде заповед за премахване на незаконно строителство. С оглед на това считаме, че на жалбоподателите следва да се даде възможност да уточнят петитума с оглед изясняване предмета на спора и произнасянето по него.

Не възразяваме лицата, които се сочат като собственици, да бъдат конституирани, но следва да се отбележи, че в Община Приморско няма регистър, в който тези лица да са регистрирали своите актове за собственост и не са вписани като такива. Видно е от самата жалба, че по отношение собствеността решението по посоченото търговско дело е влязло в сила м. януари – след издаване на конкретния обжалван административен акт, поради което Община Приморско няма как да го вземе предвид преди издаването.

Не възразявам по искането за обединяване на двете дела, тъй като ще се доказват едни и същи факти.

АДВОКАТ М.: Считам за уместно искането за петитума и в момента уточнявам следното:  Не оспорваме акта  в частта, в която е постановена забрана за ползване на обекта. Обжалваме акта в частта, в която се дават указания, предписания, на доверителите ми да отстранят причините, довели до спирането на строежа и да приведат същия в съответствие с строителните изисквания. В тази част считаме заповедта за незаконосъобразна и фактически така постановената заповед представлява същевременно мълчалив отказ от страна на общинската администрация да удовлетвори искането на доверителите ми за откриване на производство по чл. 225а ЗУТ и вместо удовлетворяване на искане за премахване на една сграда, която считаме, че е неузаконяема и негодна да бъде въведена в експлоатация въобще никога, на доверителите ми се дават указания да отстраняват, частично при това, част от допуснатите отклонения от строителните книжа. Доверителите ми са собственици на терена и притежатели на част от обектите в сградата към настоящия момент, а за останалата част от обектите в сграда в момента са налични висящи съдебни производства за собственост, по които доверителите ми претендират да са собственици на всички обекти в сградата, но и към настоящия момент нито едно от тези производства за собственост не е приключило и са налице посочените в жалбата лица, които се легитимират към настоящия момент като собственици на част от обектите в сградата. Няма логика доверителите ми да бъдат задължавани да оправят нещо, което искат да съборят, защото е неузаконяемо и не желаят да дадат съдействие за узаконяване, защото допуснатите отклонения създават предпоставки да се събори над главите им, защото няма сертификати за вложени материали и други необходими документи.

Заявявам, че обжалваме заповедта и такива са ни доводите.

 

СЪДЪТ намира, че ход на делото не следва да се дава. Счита че жалбоподателите следва да уточнят предмета на жалбата – дали обжалват мълчалив отказ или Заповед № 4/07.01.2015 г. изцяло или само част от нея, в 7- дневен срок от днес, като следва да им укаже, че в противен случай жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а  делото ще бъде прекратено.

Следва да задължи ответника в 7- дневен срок от днес да представи цялата административна преписка по издаване на обжалваната заповед по искане вх. №  94-00-3942/29.08.2013 г.

По искането за обединяване след запознаване със Заповед №5/07.01.2015 г., приложена по делото, съдът счита, че с оглед различния предмет на двете заповеди, искането следва да се остави без уважение, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

УКАЗВА жалбоподателите в 7- дневен срок от днес да уточнят предмета на жалбата – дали обжалват мълчалив отказ или Заповед №4/07.01.2015 г. изцяло или само част от нея,  в противен случай жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а  делото ще бъде прекратено.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7- дневен срок от днес да представи цялата административна преписка по издаване на обжалваната заповед по искане вх. №  94-00-3942/29.08.2013 г.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за обединяване на производствата срещу Заповед № 4/07.01.2015 г. и Заповед №5/07.01.2015г. на Кмета на Община Приморско.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 07.05.2015 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: