ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 21.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи април                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  243 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ, редовно уведомени, се явява адвокат А., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Арт Диско”ЕООД, редовно уведомена, се явява адвокат Т.И., преупълномощена от адвокат Ч..

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ПС Груп” АД, редовно призована, представител се явява Т.И., преупълномощена от адвокат Ч..

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.А.-Д..

 

Не се явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.М.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№3598/16.04.2015година от вещото лице инж.С.И., с която прави искане за отвод по делото.

С определение №901/17.04.2015година, съдът е освободил вещото лице И. и определил за вещо лице Р.М..

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№3672/20.04.2015година от вещото лице Р.М., с която прави искане да бъде приет отвода и по делото, тъй като не е подновявала удостоверението за пълна проектантска правоспособност от 2011година и заявява, че е лично пристрастна, тъй като баща и Милко Маринов е проектант на първоначалния проект на кино „Родина”

 

СТРАНИТЕ: Предоставяме на съда по искането за отвод на вещото лице.

 

Съдът намира постъпилата молба на вещото лица Р.М. за отвод за основателна и на основание чл.198 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТВЕЖДА вещото лице Р.М. от възложената и задача по допуснатата комплексна експертиза.

 

Вещото лице ЩЕ БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНО в закрито съдебно заседание.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде възможност на вещите лица да изготвят допуснатата комплексна експертиза. Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът поради липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и необходимостта за изготвяне на заключението на комплексната експертиза, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.06.2015година от 11,30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Вещото лице В.А.-Д. уведомена в съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: