ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 11.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети ноември                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 243 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ, редовно уведомени, се явява В. Е. Б. и адвокат А., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Арт Диско”ЕООД, редовно уведомена, се явява адвокат Ч., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ПС Груп” АД, редовно призована, се явява адвокат Ч., с пълномощно от днес.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.А.-Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е допълнително заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

АДВОКАТ Ч.: От името на „Пс груп” АД оспорвам жалбата като неоснователна, относно факта, че обемите които са застроени от към ул.Александровска и улиците Александър Велики и Сливница, представляват една сграда по смисъла на сега действащия закон, която сграда е със смесено предназначение.

Да се приемат представените до момента доказателства по делото. Не ги оспорваме. Ще представя доказателства.

От гледна точка на процесуална икономия, моля да не се изслушва заключението на вещото лице, предвид на обстоятелството, че открихме одобрени работни проект от 1959година,  които се намират в Държавен архив. От тях е видно, че целият обем представлява една сграда, поради което имам допълнителни въпроси към вещото лице, които се базират на така откритите проекти, които представям и моля да приемете като доказателства по делото. Считам, че след като отговори на тези въпроси, тогава следва да изслушаме цялата експертиза. Представям молба с допълнителни въпроси към вещото лице.

 

АДВОКАТ А.: Да се изслуша заключението на вещото лице, като моля първо да отговори по какви проекти е работила при извършване първата експертиза и допълнителното си заключение? Става въпрос за работни проекти или идейни? Това е  с оглед твърдението на заинтересованите лица, че има и други документи.

 

АДВОКАТ Ч.: При изследване на база кадастрална основа  са посочени отделни сгради, но изследвайки работните проекти става въпрос за една сграда, а не за отделни. При това положение изчислението, което вещото лице е направило е невярно, тъй като е работило с невярна информация, което не е по-нейна вина, тъй като такава информация е отразена в кадастъра.

 

АДВОКАТ А.: Моля вещото лице да отговори на въпросите, които формулирах по-горе?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: За изготвянето на първата основна експертиза съм направила няколко справки в община Бургас и в кметство „Приморие”, и съм направила заключението въз основа на предоставените ми до момента проекти, които бяха от 2000година до 2013година, включително проектна документация касаеща заснемане на съществуващо положение и проекти за преустройства, инициирани от закупилия сградата на бившето кино „Родина”. При възлагане на допълнителната експертиза, изрично помолих в съдебно заседание, че за извършване на изчисленията относно разгъната застроена площ по ул.Александровска, която по кадастрални и регулационни планове, включително и в Кадастралната карта не е отразена като един общ обем, с останалата част от застройка по ул.Александър Велики и ул.Сливница, и във времето за изготвяне на експертизата цитираната в днешното съдебно заседание, първоначална проектна документация не ми бе предоставена, нито от жалбоподателите, нито от община Бургас, нито от заинтересованите страни по делото.

Има заснемане преди преустройството от закупилия сградата на кино „Родина” и съм ги приложила по първата експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

АДВОКАТ Ч.: Моля да не се изслушва, защото съгласно представената в днешното съдебно заседание  документация, ще трябва да се изчисли на ново изцяло площта и ще се получат различни стойности.

 

АДВОКАТ А.: Първо правя възражение да бъдат приети като доказателства експертното становище на арх. К.К. и инж.М.М., тъй като те биха повлияли и на експертизата евентуално, тъй като са констатации на лица, които не са допуснати като вещи лица по делото. Те следва да бъдат изключени като доказателства и върнати на лицето което ги е представило. С оглед на това се представят задачи, които са 11 на брой, като моля да ми се даде възможност да взема допълнително становище за това дали да бъдат допуснати всичките задачи и евентуално да ни се предостави възможност да поставя и аз допълнителни задачи.

Да се има в предвид, с оглед направеното възражение, че посочените архитекти са извършили допълнителното преустройство и промяна на предназначението на търговския проект, с оглед на това те не само не могат да дадат експертно становище, но се явяват и писмени становище на свидетели, което е  недопустимо.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: В поставените допълнителни въпроси има конструктивни такива, както ѝ  инсталационни и следва да се допусне комплексна  експертиза, като се включат в състава и такива специалисти.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Не възразявам срещу поставените допълнителни задачи. Да се допусне така поисканата експертиза. Няма да поставям въпроси към експертизата.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване на допълнителното заключение на вещото лице в днешно съдебно заседание, което е със снета самоличност по делото от по-рано и предупредено за наказателната отговорност по чл.291 от НК и обещава да даде заключение по съвест и разбиране, поради което  ПРИСТЪПВА към разпита му.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Представила съм  допълнително писмено заключение, което поддържам.  Заключението съм  изготвила въз основа на документи от община Бургас и кметство Приморие, предвид обособената по Кадастралната карта и тази проектна документация за преустройството, информация относно сградата с административен адрес ул.Александровска №58, сграда по кадастрален план имот пл.№669 в УПИ І, кв.85 и проследявайки всички налични до момента проектни документации за преустройства, оглед и замерване на място на наддаванията еркерно над първи партерен етаж съм направила изчисленията необходими за отговор на поставената допълнителна задача.

 

АДВОКАТ Ч.: Предвид изявлението на вещото лице, нямам въпроси по така даденото заключение, като оспорвам същото, не че е изготвено неправилно, а заключенията които се обосновани са неверни, тъй като са извършени на база неверни документи. Това е извадката на кадастралната карта, която не отговаря на  одобрените работни проекти.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Издирвайки упорито първоначалната проектна документация на сградата в архивите в община Бургас, кметство „Приморие”, ми бяха  предоставени документи от първоначалното проектно задание за сградата и протоколите от разглеждането на тези идейни проекти, които са от 1954 година. Съгласно тези протоколи и приложените към тях скици, цялото това каре, тези сгради се водят като отделни блокове- жилище А, Б, В, Г, Д. Идеята е била да бъдат отделни блокове, отделни сгради, отделни обеми. По тази документация е отстъпено правото на строеж и се говори за жилищна сграда в кв.213, тогава, само че пише пет блока, със седем стълбища. Дефакто всеки един от входовете на този блок е изобразен ситуационно като отделен обем наречен съответно блок А, Б, В, Г, Д, а в схемата са отразени по същия начин като всеки обем като отделен блок, като тази идея е наречена общо жилищен блок кв. 213 състоящ се от няколко блока.

 

АДВОКАТ Ч.: Има ли идеен проект за сутерена?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Имаше идейни варианти, които нямат нищо общо с изпълнението на място. Те са били предмет на тези протоколи. Има идеен проект на сутерена, който е обсъждан и е протоколирано обсъждането, но не е възприет и той категорично не е бил използван за понататъшната техническа и работна фаза. За това, което е изпълнено на място не съм виждала нито идеен, нито работен проект.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме допълнителното заключение.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер 250лева платими от внесения от депозит.

 

По искането за допускане на комбинирана съдебна експертиза, съдът счита, че на жалбоподателя следва да се предостави възможност в 7-дневен срок от днес да се запознае с въпросите и да изрази становище по тях, както и да формулира допълнителни въпроси, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да изрази становище по искането за допускане на комбинирана съдебна експертиза, както и да формулира въпроси към нея.

По искането за допускане на експертиза, съдът ще се произнесе след изтичане на така определения срок в закрито заседание.

 

Съдът счита, че като доказателства по делото не следва да се приемат становище-експертиза и експертно становище от К.К. и инж.М. М. тъй като същите представляват свидетелски показания и експертни заключения, които не са събрани по предвидения от ГПК ред, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИЕМА като доказателства по делото становище-експертиза и експертно становище от К.К. и инж. Миахил Михалев, като връща същите на адвокат Ч..

 

ПРИЕМА като доказателства по делото осем работни проекта, представени в днешно съдебно заседание от адв.Ч..

 

АДВОКАТ А.: Моля, ако допуснете комбинирана експертиза, вещите лица да работят по оригиналите, а не по така представените копия по делото, тъй като може да има и допълнителни такива в Държавен архив и същите да не са представени.

 

АДВОКАТ Ч.: Моля да ми бъде допуснат до разпит един свидетел при условия на довеждане, с който ще установим обстоятелства свързани с първоначалното проектиране, изграждане, одобряване на проекти на сградата предмет на спора. Свидетелят ще бъде някое от двете лица ИЗГОТВИЛИ СТАНОВИЩАТА или К. или инж. М..

 

АДВОКАТ А.: Моля да оставите без уважение искането на процесуалния представител на заинтересованите страни за допускане на гласни доказателства, тъй като от така изразеното становище става ясно, че този свидетел не би могъл да установи първо какво е било първоначалното проектиране, тъй като не е проектант на този работен проект, а само такъв който е извършил проект за преустройството, както и това че неговите показания са свързани с поставените задачи към вещото лице.

 

АДВОКАТ Ч.: Тези две лица са участвали в самото фактическо преустройство на сградата и  знаят как е изглеждала тя преди това. Те са виждали и проектите, които към настоящия момент не могат да бъда открити нито от ответниците, нито от заинтересованите страни, нито от вещото лице. Считам, че за точно, обективно изясняване на спора следва да бъде допуснат до разпит такъв свидетел.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Не възразявам по искането за допускане на гласни доказателства.

 

АДВОКАТ А.: Кои са тези проекти, които не са  представени и които не съществуват към момента, за които свидетеля ще разказва. Питам предвид изявлението на адвокат Ч., че има унищожени проекти.

 

АДВОКАТ Ч.: Казах, че не са открити, а не че са унищожени.

 

По направеното искане за допускане на гласни доказателства, съдът ще се произнесе в закрито заседание, едновременно с произнасянето за допускане на комбинирана експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.02.2015г.  от 11,30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: