ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 30.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети септември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 243 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 12:09 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ – етажните собственици, живеещи в жилищна сграда, находяща се в гр. ***, редовно уведомени, се явява  управителят на етажната собственост В. Е. Б. и с адвокат А., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „АРТДИСКО” ЕООД, редовно уведомена, се явява адвокат Ч., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице арх. В.А.-Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпило е допълнително заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

АДВОКАТ Ч.: Имам възражение да се изслуша вещото лице, което е под условие – ако премете предложението за конституиране на заинтересована страна, моля вещото лице да бъде разпитано след конституиране на страната.

 

АДВОКАТ А.: Обжалваният акт твърдим, че е незаконосъобразен, тъй като е издаден от некомпетентен административен орган. В случая е дадено разрешение по чл.16, ал.2 от Наредбата, а разрешението касае чл.16, ал.1 за обект, който е жилищна сграда и съответно няма права кметът на общината да постановява такъв административен акт. В тежест на административния орган, съобразно разпоредбата на чл. 170 АПК, след като е оспорен актът и е благоприятен за административния орган, да установи съществуването на фактическите основания, а именно че обектът, в който се намира бар „Астория”, е в нежилищна сграда. На последно място и поради тези причини считам, че са неоснователни направените възражения.

Освен това, искам да заявя, че доверителите ми имат правен интерес от обжалване на акта, тъй като следва да се разгледа законосъобразността на постановения административен акт към момента на неговото постановяване и е без значение дали е изтекъл срокът на действие. Той не се явява такъв, който не съществува в правния мир, а просто като такъв към момента няма действие за разрешението и периода, който е издаден. Жалбоподателите са заинтересовани съответно да се постанови решение, с което се установи дали е законосъобразен този акт, тъй като имат правен интерес впоследствие с права да предявят искове за вредите, които им е причинил този постановен незаконосъобразен акт.

Що се касае за последното възражение, че следва да бъде конституирано като заинтересовано лице посоченото дружество от „Артдиско” ООД, считам че и това възражение е неоснователно, тъй като постановеният административен акт е съответно постановен по направено искане от Д.Г. Д., представляващ „Артдиско” ООД и касае единствено това дружество и не следва да бъде конституирано като заинтересована страна „ПС груп” АД.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считаме че изразеното становище от представителя на заинтересованата страна е допустимо и не възразявам по допускането на доказателствените искания.

 

АДВОКАТ Ч.: Действително считам, че липсва правен интерес за продължаване на настоящото дело, предвид аргументите, които съм изложил и тълкувателно решение № 3/2013 г. на Върховен административен съд. Фактът на самото действие на обжалване на издадено разрешение за удължено работно време предизвиква като суспензивен ефект спиране действието на административния акт, така че е налице правна възможност жалбоподателя да се защити срещу евентуално издаден нов административен акт с такова съдържание за друг период от време, който би обусловил неговата правна заинтересованост към последващ момент. Мотивът, че произнасянето по жалбата по настоящото дело по някакъв начин ползва жалбоподателя във връзка с бъдещи претенции за обезщетение срещу административния орган за нанесени вреди, е неоснователен предвид обстоятелства, че те са предмет на отделен иск в отделно производство, където съдът преюдициално ще се произнесе по въпроса дали е бил издаден законосъобразно административният акт, довел до вредите, и това констатиране ще бъде осъществено на сила на присъдено нещо на страните в отделно производство. Решението в настоящото дело не може да има сила на присъдено нещо по този въпрос, съответно не може да бъде ползвано като аргумент за решаване на правен въпрос в гражданското дело.

Поддържам си доказателствените искания и моля да бъдат приети представените писмени доказателства.

Не мога да кажа дали процесният акт е бил изпълнен през изминалата година.

 

АДВОКАТ А.: С оглед представените по делото писмени доказателства за измерване на шума се установява, че този административен акт е бил действащ, че  „Артдиско” ООД се е ползвал от даденото разрешение, а що се касае до изразеното становище в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на това дружество, следва да посоча разпоредбата на чл. 177 от АПК, който посочва, че решението има сила за страните по делото и ако един оспорен акт бъде отменен или частично изменен, решението има действие по отношение на всички и с оглед тази разпоредба твърдим, че административният акт е незаконосъобразен, издаден от некомпетентно лице, тъй като основанието е посочено – чл. 16, ал. 2 от Наредбата, за разрешение в нежилищна сграда, а в случая, с оглед събраните доказателства и за което ние съответно доказваме, че се касае за жилищна сграда, то в този случай административният орган е некомпетентен да издава такъв административен акт и се касае за разпоредбата на чл. 16, ал.1 – търговски обект, който се намира в жилищна сграда и ако се постанови незаконосъобразност, съобразно разпоредбата на чл. 177 АПК съответно доверителите ми ще се ползват за в бъдеще да получат обезщетението, за това, че са търпяли вреди от този незаконосъобразен акт, а не да се предявява искане за щети или вреди и тогава с едно преюдициално искане да се постанови незаконосъобразен административен акт. В този смисъл жалбоподателите имат правен интерес.

 

Съдът, по направеното възражение за недопустимост на производството, счита същото за неоснователно, както с оглед постановеното определение № 3769/18.03.2014 г. по административно дело №3371/2014 г. на Върховен административен съд, така и с оглед на обстоятелството, че оспореният административен акт е породил правно действие и същият е изпълнен. От този акт заинтересованата страна е черпила права и макар срокът му на действие да е изтекъл, за жалбоподателите е налице правен интерес от неговото оспорване. Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Артдиско” ООД за оставяне без разглеждане на жалбата и прекратяване производството по делото.

Определението не подлежи на самостоятелно обжалване. Същото подлежи на обжалване с крайния съдебен акт.

 

По отношение на искането за конституиране на заинтересована страна „ПС Груп” АД, съдът счита същото за основателно, тъй като дружеството е собственик на имота, в който е разположен търговският обект, стопанисван от „Артдиско” ООД, съответно това дружество би могло да има противоречиви интереси с тези на жалбоподателите и на същото следва да бъде предоставена възможността да участва в производството, като изрази становище по жалбата и ангажира доказателства с оглед защита своите права и законни интереси. Ето защо и на основание чл. 154, ал. 1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като заинтересована страна в производството  „ПС Груп” АД, с ЕИК 102138691, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. Лайош Кошутн 9а, ет. 5, ап. 10.

 

На новоконституираната страна да се изпрати копие от жалбата с указание, че в 7-дневен срок от уведомяването може да изрази становище по нея, както и да се запознае с делото и изрази становище по събраните доказателства и да направи доказателствени искания.

 

Вещото лице ще бъде разпитано в следващо съдебно заседание след призоваване на новоконституираната заинтересована страна.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.11.2014 г. от 11:30 часа, за която дата и час да се призове новоконституираната страна „ПС Груп” АД.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:35 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                                          СЪДИЯ: