ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 08.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми юли                                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 243 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:55 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ ,редовно уведомени, се явява В. Е. Б. и адвокат А., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Арт Диско”ЕООД, редовно уведомена, адвокат Ч., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.А.-Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

АДВОКАТ А.: Имаме искане на основание чл.170 от АПК, съдът да се произнесе чия е тежестта на доказване на обжалвания административен акт, а именно дали е наша тежестта на доказване или на органа, който го е издал. Правя искането, тъй като има решение на Върховен административен съд, че съдът трябва да укаже на страните, чия е тежестта на доказване, в противен случай се отменя решението и се връща за ново разглеждане.

С оглед направеното искане и на основание чл.170, ал.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателите, че тяхна е доказателствената тежест да установят изложените в жалбата твърдения за незаконосъобразност на обжалвания административен акт.

 

УКАЗВА на ответника, че негова е доказателствената тежест за  доказване на фактите и обстоятелствата послужили за издаване на обжалвания административен акт.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

В.В.А.-Д. – 45 години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Представила съм писмено заключение, с приложение към него, което поддържам. Няма какво да добавя към момента.

 

АДВОКАТ А.:  Ходили сте на място и във връзка проучените документи, сте заключили, че част от бар-клуб „Астория” попада под част от жилищна сграда, като с оглед дейността която извършва този бар, може ли да отговорите – Има ли шумоизолационен проект за тези преустройства, които са направени?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Мога да коментирам от документацията, която ми е предоставена до този момент, защото може да има и друга отделна проектна част, и тъй като не ми е поставен такъв въпрос, не съм го изследвала, казвам на база представените ми документи,  че надлежно оформена документация във връзка с мероприятия за шумоизолиране не ми е била представена.

 

АДВОКАТ А.: От огледа, който сте извършили и с оглед вашата констатация, че част от бар-клуб „Астория” попада под жилищната част, може ли да отговорите коя точно част, като имам предвид дисководещия и музикалната част попада ли точно в терена под жилищната част?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: На Приложение 2, стр.9 от заключението или стр.93 от делото, където е чертеж „разпределение на сутерен”, както  и по Приложение 3, стр. 6, мога да коментирам мястото на дисководещия, че не е отразено в тези чертежи с обзавеждане, но реално при посещението ми на място апаратурата на дисководещия е позиционира в ъгъл при оси 1 и А, които спрямо изложението на сградата се явява югоизточния ъгъл на същата. По проекта на стр.93 от делото се намира дисководещия, където има отбелязано „сух бар”, който е ограден със син химикал. Видно от фотография 2, Приложение 2, стр.85 по делото над този ъгъл в сутерена на сградата след двата търговски етажа следват 3 жилищни, като включително и на този ъгъл има жилищни помещения. Това е ъгълът където пише „Билла”.

 

АДВОКАТ А.: Искам да попитам вещото лице във връзка с представеното от него разрешение за строеж, запознало ли се с разрешението за строеж представено допълнително от Общината от 18.01.2010година. Оказва се, че има изобилие от разрешения за строеж и ползване, и не можем да разберем в крайна сметка кое е за това преустройство. Има ли разрешения за преустройства, които са с близки текстове? Кое от разрешенията за строеж е валидно за това преустройство в крайна сметка?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Аз намерих още едно  разрешение от 25.03.10година, което не е приложено по делото.

Има страшно много разрешения за преустройство, затова към всяко разрешение има проектносметна документация, затова към тези които съм приложила по делото съм представила и документацията.

Предполагам, че говорите за разрешението от 2000 година. Това е едно от първите разрешения, те постоянно ас преустройвали нещо в сутерена.

Няма пречка да има различни преустройства през годините и да има различни разрешения. Правили са се допълнителни стълбища, входа е променян, като за всяка отделно преустройство е необходимо ново разрешение за строеж.

 

АДВОКАТ А.: Да, извинявам се не е от 2010година, а от 2000година е разрешението.

Има и много разрешения за ползване, това може ли да е така?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Всяко разрешение за строеж се следва от разрешение за ползване.

 

АДВОКАТ А.: Има ли толкова архитектурни проекти в Общината и толкова разрешения за ползване?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Да, има за всички преустройства.

От проектите за преустройство на сградата, аз разгледах тези, които касаят сутерена. Приложила съм няколко по делото.

 

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Съгласно приложените документи по делото и огледа, може ли да кажете къде се намира  делатационната фуга, която разграничава двете крила на сградите. Въпросът ми е във връзка с обстоятелството, че в акта за държавна собственост е записано, че е оформена сградата с две крила и с оглед установяване къде се намира в кое крило, обектът за който е издадено разрешението за удължено време, следва да установим къде е делатационната фуга и евентуално дали попада в двете сгради или евентуално само в едната от тях.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: При извършените справки в ТД „Приморие” освен проектната документация за извършените през годините преустройствата в сградата на „Пиргос” ми бяха показани и кадастралния и регулационен план за тази част от ЦГЧ, в който ясно се вижда, че се касае за две отделни сгради, изобразени с различни планоснимачни номера, с различни означения за брой етажи и вид на сградата, като съответно сградата надлежно разположена на ул.Александровска и част от нея завива по ул.Александър Велики е обозначена с пл. № 669, а другата сграда без фасада по ул. Александровска ориентирана към Ал.Велики и ул.Димитър Илиев е с номер пл.№668 с надпис „кино Родина”. Дефакто делатационната фуга между тези две крила обозначени на кадастралния план като отделни сгради и отделни планоснимачни номера е напречно по ос 5, което съм изобразила в разпределенията на стр.6, Приложение 2, стр.90 от делото. На стр.92 от делото е заснета южната фасада и делатационната фуга се намира по ос 5, между сградата на бившето „кино Родина”  като от 5 към 1 е жилищната сграда, а от 5 към 14 е „кино Родина”, а котелното се намира между 1 и 2. Това котелно е обслужвало навремето и двете сгради, въпреки че по заснемането се вижда и второ котелно на сградата на „кино Родина”, то е от към ос 5 и 6. Предполагам, че само едното котелното не е можело да отопли целия киносалон и се е ползвало второ котелно.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.: Аз живея в сградата от 1961година и имаше едно котелно за „кино Родина” и едно за жилищните сгради нагоре. През 1963година или 1964година, не си спомням точно, колективно се отказахме от парното и след 2-3 години направиха връзка с кметство Приморие и тогава то обслужваше киното и  кметството.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

АДВОКАТ Ч.:  Оспорвам жалбата.

Имам въпроси към вещото лице, а именно - Казвате, че обемите на двете сгради са с пл.№668 и пл.№669, може ли да отговорите тази част, която се спори, че попада под жилищната част в кой имот попада, с кой планоснимачен номер и къде е делатационната фуга.

Кога са започнали тези преустройства и какви са те?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Тази част, която попада под жилищната сграда е с пл.№669. При имот с пл.№669 делатационната фуга се намира от ос 5 към ос 1, а  при имот с пл.№668 от ос 5 към 14. 

По проекта за приватизационната сделка, „Пиргос Арт” е внесъл  първата проектна документация за преустройства. Там се виждат различни по функция помещения, връзката между които се осъществява посредством стълбища. След представяне на проектната документация през 2000година се сключило това обединяване на площта и премахване на зидове.

 

АДВОКАТ Ч.:  На стр.7 от заключението най-горе, където давате извод за процента разгъната застроена площ на база на който правите извод, че сградата е жилищна, може ли детайлно да кажете как сте направили изчислението за процента? Кои площи от кои помещения сте взели, кой обект на коя съответна площ и коя част от тази площ влиза в съответния процент. Има един процент само и не става ясно как е формиран.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Това изчисление, както съм записала съм направила по замервания от Кадастралната карта и  Кадастралния план, като съм го формирала без въпросните  еркерни  наддавания, т.е. без така наречените лождии, тераси, балкони, които дори при вземане на минимални квадратури биха формирали допълнителна площ, но и без тяхната РЗП, сумирайки трите етажи в площ жилищни спрямо площта на цялата надземна част на сградата, каквито са изричните определения на действащата нормативна уредба - ЗУТ и Наредба №7, се определя това процентно съотношение на жилищната част спрямо РЗП.

 

АДВОКАТ Ч.: На база така направените уточнения и изложението на вещото лице,  моля да ми бъдат допуснати допълнителни въпроси  към експертизата, като след отговорите по тях, ще заявя дали да се приеме заключението.

Моля да изискате община Бургас да даде информация издадени ли са тези разрешения за строеж и ползване. Имам предвид тези които касаят промени на сутерена, а не самата сграда. На база представените доказателства от общината ще поискам вещото лице да отговори на въпроса – Колко и какви преустройства са извършвани за сградата по отношение на сутерена? Може да се окаже, че са само тези, които са констатирани до момента.

Моля вещото лице да допълни заключението си, като ни представи графично изображение, подобно на количествените сметки, от което да се види площообразуването на сграда, апартаментите с предназначение, за да ни стане ясно как е сформиран процента на жилищната част от РЗП на сградата.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-ДИНАВЕ: Взела съм  информация от кадастралната карта за обектите за да изчисля процента.

Изчисляването на процента по начина, който иска адвокат Ч. е непосилна.  Ако искат да бъде изпълнена следва да ми се предоставят документи за собственост и осигури достъп до апартаментите в сградата.

Ако информацията в действащата кадастрална карта относно площта на сградата не е вярна, не нося отговорност за заключението, което съм дала. Аз съм се съобразила с информацията, която е там.

 

АДВОКАТ Ч.: Други въпроси към вещото лице допълнителни нямам.

 

АДВОКАТ А.: Предмет на жалбата са явява заповед на кмета, с която е разрешено удължено работно време на бар-клуб „Астория” и съобразно това следва да се установи има ли превишаване граничните стойности на показател шум, за което сме представили замервания и дали съответно терена на бар-клуб „Астория” попада в жилищната част. От изготвеното заключение се установи безспорно, че попада в жилищния блок и то точно частта, където се намират музикалните уредби и  липсват доказателства за проект за шумоизолация. Ето защо поставените допълнителни задачи са несъотносими, с оглед предмета на жалбата и  вида на административния акт.

 

АДВОКАТ Ч.: С оглед изложеното от вещото лице и посоченото в становището на общината, издаването на разрешение за удължено работно време зависи от типа на сградата и това е от съществените въпроси по делото и следва да се допусне определянето на жилищната част спрямо РЗП на сградата, тъй като ако сградата не е жилищна, то издаденото разрешение, не е в противоречие на закона.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Подкрепям искането на процесуалния представител на ответника за поставяне на допълнителни въпроси, тъй като следва да се установи кои площи следва да бъдат обследвани за установяване на функционалността на сградата дали е със смесено предназначение или за жилищни нужди.  В тази връзка следва да се обследва Актът за завземане на недвижим имот от 1963година, където подробно са описан обектите, които съставляват двете крила на сградата и могат да се изчислят площите. В този акт е отбелязано Първо крило - кино, сладкарница и ресторант, а  Второ крило - втори, трети и четвърти жилищни етажи и това са площите, които следва да се отчетат в  процесното съотношение.

 

 АДВОКАТ А.: Считам, че вещото лице, с оглед представените задачи изясни това обстоятелство къде е местонахождението на процесния бар, попада ли в жилищната или нежилищната част, а по един акт който се цитира и твърди какво попада, не би могло да стане, тъй като липсва какъвто и да е проект или скица към този Акт за собственост за да бъде определящ кои са обектите.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ  А.-Д.:*** е правоприемник на Общински народен съвет Бургас, относно така формулираната втора задача, дефакто оспорва ли се актът на техния правоприемник, че се касае за четириетажен жилищен блок. Към неговото съставяне е имало определение какво означава жилищен блок и по това определение е ясно в кои случаи на базата на РЗП на цялата сграда и на РЗП на жилищни обекти, сградата се наименува жилищен блок.

Ако допуснете тези допълнителни въпроси, моля да ми бъде предоставена от община Бургас информация - графична и таблична, за всички самостоятелни обекти в сградите - функция и площ, тъй като  заключението си съм го изготвила въз основа на данни като наименование и площ от кадастралната карта и от документацията от „Пиргос пласт” депозирана в община Бургас и тази предоставена до момента информация е недостатъчна. Моля да ми бъде представена необходимата информация, ако се допуснат тези въпроси.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на  500лева, от които 200лева платими от внесения от депозит и 300лева платими от жалбоподателите в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

УКАЗВА на жалбоподателите, че случай, че не бъдат представени доказателства за внесения депозит ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

По направеното искане за допълнителна експертиза, съдът счита същото за основателно поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителни задачи към вещото лице, което след като извърши справка в община Бургас да отговори на въпроса - Налице ли са други строителни разрешения за сутеренния етаж, които не са представени по делото?

Също така вещото лице следва да посочи информацията въз основа на която е изчислило процента на 57,20% от РЗП на сградата и послужило за определяне на предназначението на същата.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допълнителните задачи в размер на 250 лева, вносими от заинтересованата страна в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд гр.Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния платежен документ.

Вещото лице В.А.-Д. да изготви своето заключение след представяне на доказателство по делото за внесен депозит.

 

АДВОКАТ А.: Оспорвам всички допълнително представени доказателства от община Бургас, с писмо вх.№3339/29.04.2014година, първо защото на нас ни е даден препис без съответна заверка на страната, която ги представя. Освен това оспорваме това разрешение за строеж №137/01.11.2000година, където пише „преустройство на сутерен в нощен клуб”  като неверен, тъй като не се конкретизира за какво преустройство се касае,  каква площ и местонахождение на нощния клуб, съобразно акта за собственост. Оспорваме и разрешение за ползване №239/09.05.2002година, с което по всяка вероятност се твърди, че процесният бар, за който е издаден административния акт има разрешение за ползване, а в същото е посочено за ползване „..без механа”, което касае точно местонахождението на процесния бар. Има противоречие, тъй като това разрешение несъответства на разрешение за строеж №73/25.05.2004година, а е посочено в него разрешение №129/ 13.08.2001година, което е неотносимо към настоящия спор. Не следва да се приема и нотариален акт за държавна собственост №3262/11.09.1999година, който е заверен с печат „Пиргос арт”АД, а се представя от община Бургас. Заявявам, още че след данъчната оценка липсват документите послужили за издаване на настоящия акт. Моля да се задължи ответната страна, ако иска да се ползва от него, да представи ксерокопие от оригинала.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Представените от мен документи са във връзка с изразеното писмено становище и изложени доводи от 29.04.2014година. Не представлява проблем да представим документите със заверка вярно с оригинала и с печат на община Бургас, ако ни задължите. По същество не считам, че са неотносими към спора тези документи, тъй като предмет е разрешение за удължено работно време и те бяха представени във връзка изясняване предназначението на сградата.

 

АДВОКАТ Ч.: Считам, че следва да се приемат представените от процесуалния представител на ответника документи. Той може да ги завери и в съдебно заседание и не е необходимо да са заверени с печат на общината.

 

АДВОКАТ А.: Да не се приема и схема №6473/24.02.2010година, тъй като е с дата на издаване 2010година, а освен това дали е съотносимо или не разрешението за ползване, общината да уточни разрешение за ползване №239/09.05.2002година касае ли процесния бар, като я задължите, ако го приемете за относимо доказателство по делото да представи разрешение за строеж № 139/13.08.2001година въз основа на което е издадено настоящото разрешение за ползване.

 

По  доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИЕМА представените с молба вх.№3339/29.04.2014година писмени доказателства, тъй като същите не са заверени.

УКАЗВА на ответника, че ако иска да бъдат приети като доказателства по делото представените писмени доказателства, същите следва да бъдат заверени или да бъдат представени отново като заверено копие.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания  и необходимостта от събиране на доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.09.2014 г.  от 11.20часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.49 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: