ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 22.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори април                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 243 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В. Е. Б., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Арт Диско”ЕООД, редовно уведомена, представител не се явява.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на етажни собственици живеещи в жилищна сграда находяща се в гр. Бургас, ул. Александровска № 58 чрез управителя на етажната собственост В. Е. Б.   против Заповед №244/24.07.2014 година на кмета на община Бургас, с която е удължено работно време на „Артдиско”ООД.

 

В залата влизат адвокат А., процесуален представител на жалбоподателя, с пълномощно от днес и жалбоподателя В.Б..

 

АДВОКАТ А.: Поддържаме жалбата. Ние водим един свидетел, който моля да допуснете до разпит, с който ще установим шума и вибрациите в жилищната сграда. Този свидетел е присъствал на самото замерване и ще каже какви са шумовете и вибрациите в апартаментите особено тези в непосредствена близост до заведението поп фолк дискотека „Астория. Имаме един отговор от Общината и по повод на това писмо, което оспорваме, Общината казва че това заведение не се намира в жилищна сграда. Това е отговор № 94-01 от 07.01.2014година, който сме получили и където се приема че не се касае за жилищна сграда. По повод това ще поискаме съдебно-техническа експертиза, която да установи дали поп фолк дискотека „Астория” е в помещение, което се явява част от жилищна сграда на ул.”Александровска” № 58. С този отговор те признават замерванията, които са извършени.

 

В залата ВЛИЗА ЮРИСКОНСУЛТ Д., представя пълномощно по делото за ответника Кмет на Община Бургас.

 

Съдът ЗАПОЗНА с извършените процесуални действия до момента юрисконсулт Д..

 

АДВОКАТ А.: Моля представителя на ответника да заяви представена ли е изцяло, представени ли са всички необходими документи по делото за издаване на това разрешение, тъй като виждаме че там има само частични такива, а съобразно закона има и други необходими документи. Цялата преписка ли е приложена или не по делото?.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам жалбата за неоснователна. Заявявам, че цялото административно производство е протекло съобразно изискванията на българското законодателство и в частност на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. Срещу издаденото разрешително има постъпила жалба, придружена със съответния е документ протокол за измерване на шума  и сертификат за контрол, по която жалба са предприети необходимите мерки за уведомяване на търговеца и за отправяне на предупреждение за предприемане на съответните действия за недопускане на нарушения от този характер.

Относно искането за назначаване на експертиза, моля да ми дадете възможност във връзка с фактите които желаят да установят с нея да представя пълната преписка по издаване на процесното разрешение, включително и документи за преустройството на търговския център и установяване на факта, че самото помещение не е част от жилищна сграда.
Относно разпита на свидетел има документи за нивото на шум.

 

АДВОКАТ А.: Искаме разпита на свидетел, защото освен тези замервания когато има живо участие в тази поп фолк дискотека, т.е. певици, които са поканени, то е още по страшно положението. Има вибрация на сградата, нетърпимо е.

Нека заяви Община Бургас не оспорват ли тези  замервания.

Второ искам Община Бургас да заяви, поради какви причини не е представена по делото цялата преписка, а едва сега ще се представя допълнително такива. Имаме съмнения, че ще се злоупотреби и ще се представят допълнително документи, които е трябвало да съпътстват едно такова заявление за разрешително.

Заявяваме, че нямаме никакво отношение за строителната документация на бара, как е преустроен и в какъв вид не ни засяга. Ние имаме твърдения, че този бар се намира в жилищна сграда и не е в нежилищна сграда. Касае се дали могат моите доверители да живеят спокойно в техните собствени жилища. Имаме голословно твърдения, че са предприети някакви административни мерки в този дух, а не се представят доказателства в днешното съдебно заседание и по този повод, независимо твърденията, че са предприети някакви действия, този шум продължава и към настоящия момент и в резултат на тези предприети мерки няма промяна или някакви последици от създавания шум от тази дискотека. Ако допуснете да се представят доказателства, то в следващото съдебно заседание ще водим свидетел, с който ще установим че няма промяна в шума от преди и сега и хората са принудени да преспиват в свои близки, да търсят къде да отседнат, защото е някакъв ад в тези жилища.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Следва да заявя, че за предприетите действия по жалбата, по делото са представени доказателства, а именно писмо на Община Бургас до управителя на „Артдиско”ООД, като съгласно чл.30, ал.5, т.1 от изискванията на Наредбата за опазване на обществения ред, ще се пристъпи към отнемането на разрешението, при наличие на две или повече жалба за наднормени нива на шум, с приложен документ за измерване на шум. Жалбата е взета предвид и директора на „УКОРС” е предприел действия за уведомяването на управителя на дружеството. Относно искането ни за представяне на документи, те са свързани със строителните книжа на сградата, от които е видно че търговския център е съществувал по този начин в този си вид, от момента на неговото построяване, а извършените преустройства са минали съответните процедури и са законосъобразни. От тези документи ще стане ясно, че центъра се намира извън жилищната сграда.

 

АДВОКАТ А.: Отново оспорваме така направените изявления, че  поп фолк дискотеката се намира в нежилищна сграда, поради което поддържаме искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза за установяване на този факт, че се намира под апартаменти в тази жилищна сграда. Какви са тези строителни документи, които ще се представят допълнително.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Това са извадки от кадастрална карта.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като извърши справка в община Бургас и оглед на място, да посочи обектът за който е издадено процесното разрешение част ли е от сградата в която са разположени жилищата на жалбоподателите и сградата, в която е разположен обекта с какво предназначение е.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 200 лева, вносими от жалбоподателите в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза В. А., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за разпит на свидетел, тъй като с него се цели да се установи нивото на шум, за което обстоятелство към момента има представени протоколи за нивото на шум и съответния свидетеля би могъл да посочи единствено собствените си възприятия, но не и точни нива на шума.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.06.2014 г.  от 11.20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.46 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: