ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

   Номер 195           Година 05.02.2014          Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, десети състав на пети февруари две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева дело номер 243 по описа за 2014  година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Собствениците в етажната собственост на жилищна сграда находяща се в гр.Бургас, ул.”Александровска” № 58, чрез управителя на етажната собственост В. Е. Б. против разрешение за удължено работно време № 244/24.07.2013г. издадено от кмета на Община Бургас, с което е разрешено на „Артдиско” ООД да извършва търговска дейност в Бар-клуб „Астория”, гр.Бургас, ул.”Александровска” № 58 за времето от 00,00 до 24,00 часа. С жалбата се прави искане да се отмени оспореното разрешение, като незаконосъобразно и да бъде наложена принудителна административна мярка „Спиране на дейността на нощен бар-клуб „Астория””.   

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид жалбата, изложените в нея основания и приложените по делото доказателства, намира направеното оспорване за недопустимо по следните съображения:

С разрешение за удължено работно време № 244/24.07.2013г. издадено от кмета на Община Бургас е разрешено на „Артдиско” ООД да извършва търговска дейност в обект Бар-клуб „Астория”, находящ се в гр.Бургас, ул.”Александровска” № 58 за времето от 00,00 до 24,00 часа, като разрешението е валидно от 24.07.2013г. до 23.07.2014г.

Производството по издаване на разрешение за удължено работно време, съгласно чл.30, ал.3 от Наредбата за опазване на обществения ред
на територията на община Бургас (Наредбата), се развива само между компетентния административен орган и лицето осъществяващо съответната дейност, като не е предвидена възможност за участие на заинтересувани страни. В случая търговската дейност, за която е издадено разрешителното се осъществява от „Артдиско” ООД, гр.Бургас, а не от етажните собственици в сградата, поради което те нямат правен интерес от направеното оспорване.

В разпоредбите на чл.30, ал.5 от Наредбата, са предвидени хипотезите, при наличието на които разрешението за удължено работно време се отнема, със заповед на кмета на Община Бургас, а именно: 1.При наличие на две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протокол за измерване от РИОКОЗ-Бургас или друга акредитирана лаборатория, или от контролните органи на Община Бургас, за период от 12 месеца.; 2.При констатиране с влязло в сила наказателно постановление на две или повече нарушения за неспазване на регламентираното работно време - за период от 12 месеца и 3.При мотивирано искане от органите на ОДМВР Бургас за две или повече жалби, подадени до ОДМВР-Бургас от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протокол за измерване от РИОКОЗ-Бургас или друга акредитирана лаборатория, или от контролните органи на Община Бургас,  за период от 12 месеца. Ето защо, в случай, че с издаденото разрешение са нарушават правата на определени лица и е налице някоя от хипотезите на чл.30, ал.5 от Наредбата, те могат лично да инициират производство по отнемане на разрешителното, но не и да го оспорват.

Наличието на правен интерес е абсолютна процесуална предпоставка за подаването на жалба, която обуславя правото на едно лице да оспори съответния административен акт. За нейното наличие съдът е длъжен да следи служебно и след като жалбоподателите не са заинтересувани лица по смисъла на закона в производството по издаване и оспорване на разрешение за удължено работно време, то жалбата им е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

В допълнение следва да се има в предвид, че правния режим на етажната собственост е уреден в Закона за управление на етажната собственост. Съгласно чл.24, ал.4 от ЗУЕС, собствениците в етажната собственост се представляват пред съда от председателят на управителния съвет (управителят), по исковете, предявени срещу тях във връзка с общите части, и по исковете, предявени срещу собственик, ползвател или обитател, който не изпълнява решение на общото събрание или задълженията си по този закон.

Видно от посочените разпоредби собствениците в етажната собственост могат да са страни в съдебно производство само по искове, предявени срещу тях във връзка с общите части, по исковете, предявени срещу собственик, ползвател или обитател, който не изпълнява решение на общото събрание или задълженията си по този закон, но в това си качество, те не могат да са страни по съдебно оспорване по реда на АПК на административни актове, на които не са адресат. Лицата които считат, че тези актове засягат права им, могат самостоятелно да ги оспорят, но не и като собственици в етажната собственост.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.2 и т.4 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Собствениците в етажната собственост на жилищна сграда находяща се в гр.Бургас, ул.”Александровска” № 58, чрез управителя на етажната собственост В. Е. Б. против разрешение за удължено работно време № 244/24.07.2013г. издадено от кмета на Община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 243 по описа за 2014г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: