ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 24.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти ноември                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 243 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:45 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  В.Б., като управител на етажната собственост, редовно уведомен, се явява лично и с адвокат А., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Арт Диско”ЕООД, редовно уведомена, се явява адвокат И., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ПС Груп” АД, редовно призована, представител се явява И., с пълномощно по делото.

 

Явява се  ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.А.-Д., редовно уведомена.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ  В.М., редовно уведомена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещите лица по допуснатата комбинирана съдебно-техническа експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещите лица.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещите лица в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита им, като снема самоличността на вещото лице В.М., както следва:

 

В.И.М.- 75години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните,

 

Вещото лице Д. със снета по делото самоличност от по-рано.

 

Вещите лица ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВАТ да дадат заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. от името на комбинираната експертиза: Представили сме писмено заключение, което поддържаме. Към заключението сме приложили и документите по които сме работили, а именно обяснителна записка към проектно-сметна документация, част ОВ, копия от първоначален проект, част Архитектурна, фаза РП от 1960г.-умалени чертежи от мащаб М 1:50 в мащаб 1:100.. Нямаме какво да добавим към момента.

 

АДВОКАТ И.: На стр.2, раздел ІV, т.1.2, най-долу от заключението, повдигнатия шрифт, там казвате цитирам „…понеже обема на киносалона с принадлежащите му помещения има обем, който се отнася към общия обем на сградите..”, може ли да уточните какво имате предвид под общ обем на сградите, жилищен блок 134а, състоящо се открилото от към ул.Ал.Велики и ул.Александровска или включително и обема по ул.Сливница?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Имаме предвид всички и трите части, които са отделени с дилатиционните фуги /това е разширение/, тъй като се касае за трите части, а отоплението се измерва в обеми, а не в кв.м. и тук проектантът, който е изготвил сметката за отопление на киносалона говори за обема на киносалона и се отнася към общия обем на тези три крила както 1:3 и затова той включва в цената 1/3 от стойността на цялата паракотелна инсталация. Това ни направи впечатление предимно по отношение на въпроса дали инсталациите са решени общо за сградата и понеже ОВ е внесено по делото като доказателство го коментираме по нататък в заключението си в отговор на въпрос 6.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Това е копие от тази обяснителна записка. Цитирали сме същата и затова е  ползван този шрифт и е повдигнато и в кавички. Словореда не е наш, това е просто цитат.

АДВОКАТ И.: На стр.3 от заключението, където коментирате жилищен блок кв.134а-киносалон, малко по надолу в абзаца цитирам „… като източна граница   на площите, изобразени в чертежа се различава от граничния контур по КП между сгради/имоти/ с пл.№668 и пл.№669 в парцел І, кв.82 по плана на ЦГЦ, съответно се различава от границата между сгради, отразени в кадастралната карта и кадастралните регистри …”. Може ли да обясните в какво се изразява различието и на какво се дължи то?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Различието е в това, че линията на дилатационната фуга между киносалона и т.нар. блок Б по ул.Александровска се намира на друго място спрямо начертаното в Кадастралния план на Бургас. Това са двата блока с тези кадастрални номера, а също след разработване на КК на Бургас мястото е определено, като на кадастралния план са посочени с последни цифри 246.1 и 247.1, това са идентификаторите по КК. Тоест линията на дилатационната  фуга е изместена в посока ул.Александровска на две междуосия смятани по заключението на арх. Д., защото номерацията по чертежите е по друг начин направена с букви. Между ос 1 и 3 по заключението на вещото лице Д. е това, а между ос 1 и 5 се намира ширината на кадастралната единица, т.е между две оси е прекарана кадастралната единица.

Няма съвпадение между дилатационната фуга с кадастралната граница на отделните части, нито по Кадастрален план, нито по Кадастрална карта. По Кадастрален план и Кадастрална карта тя е изместена по посока запад.

 

АДВОКАТ И.: На стр.4, въпрос 2, абзац 1-2 от заключението, където е записано „…трите секции са отделени  конструктивно с две дилатационни фуги…”, има ли делитационна фуга на ниво сутерен, партер, мецанен, първи етаж?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Дилатационната фуга започва от основите и достига до покривната конструкция. Тя отделя двата обема като конструкция и обемите работят всеки за себе си, по отделно.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Това, че на място не се вижда тази дилатиционна фуга, не означава, че няма такава.  Например тази сграда на съда, също има фуги, но не ги виждаме, но това не означава, че ги няма. Тези дилатационни фуги се установяват от чертежите на работните проекти. На място не се вижда. Ние на място не сме влизали да ги търсим. В сградата на съда, те се виждат в мозайката и ако тръгнем по коридора мога да Ви ги покажа.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Съдът е правен по-късно с едроплощен кофраж, като процесната фуга е със ширина 1 см.. Това е дилатиционната фуга в чертежите.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Тази фуга на място е много трудно да се види и разпознае, тъй като има многократна промяна на мазилките, облицовката и подовата настилка, но ако се разкърти, тя ще се види.

 

АДВОКАТ И.: Налице ли е конкретна обвързаност на основните на ул.Александър Велики и ул.Александровска?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Дилатационната фуга отделя три обема от основите до покрива, те са самостоятелни конструкции и работят като такива.

 

АДВОКАТ И.: Достъп до бара от обема на ул.Александровска има ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Входът за това заведение е на улица перпендикуляра на улица Александровска, т.е. Александър Велики и само от там може да се стигне до обема на ниво под терен.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Достъпът е предвиден по едно стълбище, което води нагоре до ул.Александър Велики.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.:*** ниво сутерен на който и да е от трите обема става с вертикална комуникация, а именно стълбище или асансьор. Стълбището до сутерена на киносалона е разположено по ул.Александър Велики.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.:*** води до ПРУ -противорадиационно укритие, през което може да се мине и да се влезе в сутерена.

 

АДВОКАТ И.: По онова време имало ли е достъп от към улица Александър Велики?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Категорично в обяснителните записки е записано, че трите обема на ниво сутерен имат помещения, които имат врати и функционална връзка едно с друго, но не участва вертикалната комуникация от към ул.Александър Велики, има достъп от тази страна с врати и друг вид помещения, които са с различно използване.

 

АДВОКАТ И.: На стр.7, въпрос 11, има направени изчисления, като в колона 4 има посочена цифра 1181,14 веднъж това е  РЗП незастроена площ, а съгласно заключението на предходното заключение на вещото лице Д. РЗП там е 1574.  На какво се дължат разминаванията?

 

ВЕЩОТО ЛИЦА А.-Д.: В предходната експертиза ясно е упоменато, че квадратурите са смятани на Кадастралната карта, тъй като община Бургас не предостави проектна документация за тази сграда, а в Кадастралната карта има неточности относно квадратурата на всеки един от трите обема, предвид разминаване на дилатилационната фуга и отразената граница на обемите в Кадастралната карта. В Кадастралната карта също така контура отразява стъпване на вертикално ограждащи стени при ниво терен, в нея не са отразени еркерните наддавания на етажите над партерния етаж, заради това квадратурите взети от Кадастралната карта в предходната експертиза и към тях добавени тези от еркерни наддавания по приблизителни замервания не съответстват на квадратурите, които в настоящата експертиза сме изчислили база на документите от Държавен архив Бургас.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: На всеки етаж по отделно са изчислявани квадратурите за да се получи РЗП, не се използва само застроената площ, както е направено в предходното заключение, тъй като не е имало данни към момента на изготвянето му.

 

АДВОКАТ И.: Представям копие от 5 броя  схеми на самостоятелни обекти, от които е видно, че самостоятелните обекти разположени в киносалона на ул.Александър Велики надземна част на едната схема има 199 кв.м.. Това е за самостоятелен обект 247.1.2, а по другата схема за обект 247.1.6 квадратура е 2332,30 кв.м. т.е общо идват 2531,30 кв.м., което съществено се различава от посоченото в заключението на стр. 7, колона 4, т.3 -1303,65.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Обемът на киносалона в следствие на преустройства е разделен на междинни използваеми нива и няма нищо общо със заключението. Когато тези три обема са с наименование „жилищна сграда, жилищен блок”, състои  се от киносалон, бл.134а и т.н.

 

АДВОКАТ И.: Киносалонът да е разположен в два обема, допустимо ли е това  по строителните норми и правила?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Категорично „Киносалонът“ не е разположен в два обема, разположен е по ул.Александър Велики, като под киносалон се има предвид залата, в която се извършват кинопрожекциите и в която са местата на зрителите. Това, че обслужващите помещения в сутерена на двете от секциите функционално предвидени за котелно, вентилационно, склад гориво към това котелно /които сега са част от заведението/, обслужват трите обема и са разположени на ъгъла между двата, този между ул.Александър Велики и ул. Александровска, по никакъв начин не нарушава правилата  и нормите за такъв вид сгради, действали към момента на проектиране и изграждане на конкретните обекти. Относно последващите преустройства, подробно описани с приложени извадки от проектни документи, по предходните две експертизи и в настоящата експертиза, не сме имали задача  да обследвали тяхната законосъобразност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Блок Б за неговата площ с така определената дилатационна фуга от обслужващите площи на киното, има 113 кв.м. в партера. От тези 113 кв.м. от тях 19кв.м са оградено предверие, което се състои от будка за продажба на билети и врати, а останалата част от 94 кв.м. не е оградена, това е от към ул.Александър Велики и ул.Александровска. Само колоните са носещите елементи, това е подхода към киното и всеки гражданин може да стъпи на тях.

 

АДВОКАТ И.: Нямам други въпроси към вещите лица.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Към настоящия момент къде е разположено котелното?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.:  част от котелното попада под обема в секцията, която е по ул.Александровска, включително и вентилационната уредба, а друга част от котелното попада в обема на ул.Александър Велики. Към момента заведението включва котелно и вентилационна уредба и това попада в част от двете секции по ул.Александровска и ул.Александър Велики. Има и още едно преходно обслужващо помещение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Това е отговор на въпрос 8 в заключението ни.

 

АДВОКАТ И.: ВИК и ОВ системата към онзи момент, те общи ли са за двата обема?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Това са общи части, за така наречените коментирани три обема, ВИК и ОВ и телефонна инсталации.

 

АДВОКАТ А.: Нямам въпроси към вещите лица. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ И.: Оспорвам експертизата в частта, където е посочено че са налице две сгради и РЗП на жилищна и нежилищна площ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към вещите лица. Нямам възражение по приемането на заключението на вещите лица.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещите лица, като им определя възнаграждение в размер на общо 1000 лева, от които 600 лева за вещото лице М. и 400 лева за вещото лице А.-Д.. Така определеното възнаграждение да се плати от внесения депозит в размер на 600 лева /л.170 от делото/, а 400 лева вносими от заинтересованите страни „Арт диско”ООД и „ПС Груп”АД, по-равно в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

УКАЗВА на заинтересуваните страни, че в случай, че не бъдат представени доказателства за внасяне на допълнително определеното възнаграждение на вещите лица, за сумата ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

АДВОКАТ А.: Няма да сочим други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

АДВОКАТ И.: Няма да сочим други доказателства. Не поддържаме искането за разпит на свидетел, който ни е допуснат в закрито заседание.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНА определение 249/08.12.2014г., в частта в която е допуснат до разпит искания от адвокат Ч. свидетел.

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства от адвокат И..

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКА А.: Моля да уважите жалбата. Представям пълномощно във връзка с адвокатското възнаграждение и моля да бъдат присъдени в полза на жалбоподателя направените разноски по делото. Ще представя подробни писмено становище в указан от Вас срок.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо председател, моля да оставите жалбата без уважение. Считам, че оспореният административен акт е законосъобразен и правилен.         Моля да ми дадете срок за излагане на подробно становище в писмени бележки, с оглед обема доказателства по делото.

 

АДВОКАТ И.: Моля да оставите обжалваният административен акт в сила, а жалбата без разглеждане, тъй като същата е недопустима, а разрешението което се обжалва е с изтекъл срок и изгубило правното си действие и в този смисъл не може да бъде предмет на обжалване. Ако не приемете това, то считам жалбата за  неоснователна и моля за срок за представяне на писмени бележки.

 

АДВОКА А.: По отношение на допустимостта на жалбата, има влязъл в сила административен акт на Върховен административен съд. Нашата жалба е към момента, когато административният акт е бил действащ.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 14-дневен срок за ответника и заинтересованите страни за представяне на писмени бележки с копие за другите страни.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12:29часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: