ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,26.06.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и шести юни                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 243 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.Т.П., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адв.В. с представено по делото пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М. с представено по делото пълномощно.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Д.З., който е депозирал заключение в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.В.: Да се разпита вещото лице в днешно съдебно заседание.

Юрисконсулт М. Нямам възражения по изслушването на експертизата.

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице М.З. със снета по делото самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирал съм заключение, което поддържам.

Адв.В.: Нямам въпроси.

 

Юрисконсулт М. В представеното заключение, на стр.2, относно отговора по въпрос б.”Д”, липсва молбата, която е представена от 19.04.2012г. Това означава ли, че сте отговорили на въпросите, които са представени в предходната молба?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В заключението в отговора по т.”Д” съм включил и въпрос, който е зададен в предходно съдебно заседание с молба от жалбоподателката, тъй като сумата, която касае този въпрос, касае и изготвянето на паричния поток за 2009г. Тази сума касае тази подточка „Д” и е записана в данъчния акт като разход за жалбоподателката, а установеното с този въпрос е, че тази сума е преведена от трето лице, като би следвало да се отрази същата като приход за жалбоподателката.

Юрисконсулт М. Кога една сума следва да се отрази като приход, кога като разход?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В ревизионния акт тази сума е отбелязана като разход за жалбоподателката. А установеното от експертизата е, че тази сума би следвало да бъде приход за жалбоподателката от гледна точка на това, че това е плащане от трето лице и жалбоподателката получава някакви средства. Затова е приход, а не разход.

Юрисконсулт М. Когато е приход, сумата трябва да е изтеглена от жалбоподателката. За да е разход - трябва да е внесена. Това е принципът, въз основа на който е конструиран ревизионния акт.

Относно отговора на въпрос „В” от молбата, по какъв начин установихте всички приходи и разходи на семейството на жалбоподателката?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При изготвянето на паричния поток за периода 2005г.-2009г. са взети предвид всички суми като приходи на жалбоподателката и на двамата членове на семейството, всички изтеглени суми от банкови сметки, печалбата на ЕТ „Анси – А.П.” собственост на жалбоподателката, нетните доходи от трудови правоотношения, получени ренти, а като разходи са взети предвид разход средно на едно лице за процесния период според представената по делото справка от интернет страницата на Национален статистически институт, която се различава от констатираните в ревизионния акт разходи за домакинство, така, както е поискано в молбата на жалбоподателката. Като разходи също така са внесените суми по банкови сметки от двамата членове на семейството на А.П. и съпруга й от закупени имоти на семейството през годината. 

Юрисконсулт М. Относно твърдението на жалбоподателката, че е получила заеми на ръка, установихте ли да са върнати или не?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не съм установил. Представени са ми само банкови документи.

Юрисконсулт М. Установихте ли печалбата да е преведена на представлявашия едноличния търговец А.П.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не съм установявал печалбата от едноличния търговец да бъде превеждана по някакъв начин по сметката на жалбоподателката.

Юрисконсулт М. Относно въпрос „В” на стр.3 от експертизата - има ли получени от жалбоподателката дарения?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, имаше дарения.

На стр.3 от заключението съм отразил, че имаше дарения, които не са заеми. Такива дарения са предоставени от С.С., А.Р. и С. и  С. Л.. Последните три от изброените договори са за дарения.

Юрисконсулт М. Въз основа на какви доказателства сте приели, че тези договори са за дарения?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Приложени са към делото.

Юрисконсулт М. Когато правихте паричния поток за периода 2008г. и 2007г. взехте ли предвид факта, че във връзка с получените заеми към съответния период жалбоподателката е била омъжена и получените средства трябва да са в размер на ½ от тях?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Предоставените суми по заемите са предоставени лично на жалбоподателката, а не на двамата като дарения за семейството. Затова съм взел цялата сума без да редуцирам размера на ½.

Юрисконсулт М. За 2008г. са отразени теглени суми по кредит и след това върнат кредит. Има ли данни за теглен и върнат кредит?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Този кредит е описан и в ревизионния акт. Договорът е с Райфайзен банк и е наличен по делото.

Юрисконсулт М. Нямам въпроси.

Оспорвам така представената експертиза. Считам, че изготвеният паричен поток е некоректен, тъй като заемите са изтеглени както от жалбоподателката, така и от съпруга й. Отделно от това, твърдяните дарения са заеми и в тази връзка моля към делото да бъде приложен протокол от съдебно заседание проведено на 20.03.2013г. по административно дело № 244/2011г. на Административен съд-гр.Бургас с жалбоподател съпругът на А.П.. В този протокол се съдържат свидетелски показания на дъщерите на А.П., които твърдят, че заемите, които са дадени от баба им и дядо им през 2007г. са върнати от жалбоподателката и съпруга й на следващата година  - 2008г. И този факт е отразен в съдебно заседание в протокола.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 600 лева платими, както следва:

200 лева платими от внесения депозит;

400 лева платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Адв.В.: Относно въпросите към експерта зададени от ответната страна, кои договори са за дарения и кои за заеми, моля съдът да попита ответника признава ли, че има договори за дарения на жалбоподателката.

Юрисконсулт М. Оттеглям искането за представяне на протокол от съдебно заседание по административно дело № 244/2011г. на Административен съд-гр.Бургас.

 

Адв.В.: Относно договора за заем, не е налице яснота и делото не е изяснено в тази насока. Установяваме взаимно облигационно правоотношение, поради което на основание чл.164 от ГПК молим съдът да допусне събиране на гласни доказателства чрез разпит на свидетел при режим на довеждане в следващото съдебно заседание. Допустими са свидетелски показания по отношение на договори, които са сключени между роднини.

Юрисконсулт М. Предоставям на съда.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА събиране на свидетелски показания в следващото съдебно заседание при режим на довеждане на свидетел от страна на жалбоподателката.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.10.2013г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.07 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: