ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 13.04.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На тринадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор:                                       

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 243 по описа за 2009 година.                     

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

Жалбоподателите М.Д.А., Х.И.Б., Д.И.Н., С.И.Н., редовно призовани, не се явяват, представляват се от адв. М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът по жалбата кмета на Община Бургас, редовно призован,  няма представител.

 

АДВ. М. – Да се даде ход на делото

 

На основание чл.142, ал.1от  ГПК, във връзка с чл.144 от  АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба срещу мълчалив отказ на кмета на Община Бургас, за допускане процедура по изменение на ПУП-ПРЗ за имот пл.24, кв.28 по плана на к/с Меден рудник,  зона Б, гр. Бургас.

 

АДВ.М. -  Поддържам оспорването на мълчаливия отказ   на кмета да издаде тогава мотивираното на ПУП –ПРЗ, във връзка с представеното искане на заявление, с което е открита процедурата, и което е разгледано ЕСУТ за изработване на ПУП-ПРЗ за имот №24 ви представям нотариален акт на собственост. Видно от т.2 на констативния акт заявителите са собственици на имот 24, по който са искали процедура за изменение на устройствения план и е видно че имота въобще не е Публична общинска собственост. Имам процесуални и доказателствени искания. Моля да назначите по реда на чл. 171, ал.2 АПК, съдебно-техническа експертиза, да задължите ответния административен орган да представи, ако съществува АОС за процесния имот пл. № 24, гр. Бургас, ж.к. „М.Рудник”,  зона Б, тъй като отказа е мотивиран, с наличие на публична общинска собственост.  Моля да задължите ответния административен орган да представи справка от деловодството на входящ регистър на Община Бургас за входа и движението на искане № 94-Х-114/10.07.2008 г.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. 144  от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, а именно: протокол решение на ЕСУТ № 26/13.08.2008 г.; искане вх. № 94-Х-114/10.07.08г.; писмо до гл.архитект на община Бургас с изх. № 94-Х-114/01.08.08г.; скица № 705/06.06.2008 г. от ТД „Възраждане” към Община Бургас; ксерокопие от застроителен и регулационен окончателен проект (л.20 от делото).

ПРИЕМА представеното от процесуалния представител на жалбоподателите копие от нотариален акт за собственост на недвижим имот придобит на основание чл. 18ж,ал.1 от ПГЗСПЗЗ № 162, том І, дело 404/95 г. ,

ЗАДЪЛЖАВА ответника по жалбата в седемдневен срок от съобщаването да представи по делото АОС за имота, за който твърдят, че е общинска собственост и в който по негово твърдение попада  имот № 24, кв. 28, собственост на жалбоподателите, както и да представи справка от деловодството  извлечение от входящия регистър на Община Бургас, относно хода и движението на молба  вх. № 94-Х-114/10.07.2008 г.

 

Съдът намира искането на жалбоподателите за  извършване на  съдебно-техническа еспертиза за допустимо и основателно, касаещо събирането на годни и относими  доказателства, за които сам не разполага със специални знания, и на основание осн. 195, ал. 1 от ГПК във връзка с  чл.144 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

        

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза с  вещо лице, което след като се запознае с представените по делото доказателства, както и с всички писмени доказателства, намиращи се в Община Бургас, във връзка с процесния имот и  като извърши  оглед на място да даде заключение по формулираните от процесуалния представител на жалбоподателите въпроси обективирани в нарочна молба, представена в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 250  лв. вносими от жалбоподателите солидарно в седемдневен срок от съобщаването по сметка на Административен съд Бургас, като УКАЗВА на същите, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице  М.Г., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.УКАЗВА на вещото лице,   че в едноседмичен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да  депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати  доказателствени средства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за  16.06.2009г. от 11.00 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

         ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщение на ответника по жалбата за вменените му от съда задължения.

         ДА се призове вещото лице.

 

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.10  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: