ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 30.01.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тридесети януари                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2439 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:10 часа  се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ О.И.К., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат З.К., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на ТП на НОИ гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт П., с представено пълномощно по делото.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ДИМОН“ ООД, редовно уведомена, се явява адвокат М. от Адвокатска колегия - Бургас, с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу Решение № 1040-02-86/10.08.2017г. на директора на ТП на НОИ-Бургас, с което е отменено Разпореждане № 5104-02-76/05.07.2017г. на длъжностно лице при ТП на НОИ-Бургас.

Ответникът е представил административната преписка, по която е издаден оспорения акт.

В открито съдебно заседание на 12.12.2017г. съдът конституира като заинтересована страна „Димон“ ООД, която е редовно уведомена за днешно съдебно заседание. 

АДВ. К.: Поддържам жалбата, както и допълнението към нея. Аргументите и съображенията ми са изложени в допълнението на жалбата. Няма да сочим други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Оспорвам подадената жалба. Представили сме становище относно допустимостта й, което поддържам. Ако приемете, че същата е допустима, моля да не бъде уважавана. Считам, че същата е неоснователна и недоказана.

Представили сме административната преписка. Други доказателства няма да сочим.

АДВ. К.: Към настоящия момент приключва досъдебното производство в РУ – Айтос, повдигнато е и е предявено обвинение спрямо Р.В.– наемателят, който е бил на производственото помещение в „Димон“ ООД. Направени са искания от наша страна да бъдат повдигнати обвинения на двамата управители, в т. ч. и на И. Ч. По делото има назначена съдебно-техническа експертиза с много подробно експертно заключение, за което моля да бъде издадено удостоверение от настоящия състав на съда, с което да мога да получа копие от съдебно-техническата експертиза, за да се приложи по настоящото производство.

АДВ. М.: За първи път изразяваме становище относно жалбата. Оспорвам същата. Твърдим, че въпросното произшествие не е станало по повод изпълнение на трудови задължения, не на работното място на жалбоподателя, не във връзка с неговите изпълнения на трудовите функции, което е най-важно и не в интерес на работодателя. С оглед направеното твърдение щяхме да имаме подобно искане, което обаче е свързано със спиране на производството. В действителност ние сме наясно с обстоятелството, че се развива наказателно производство, с което се установяват факти и обстоятелства  от съществено значение и за настоящото производство. Действително, съдът няма как да вземе предвид доказателствените средства, които се развиват и установяват в наказателното производство.

По повод твърденията, моля да бъдат допуснати до разпит двама свидетели, като с показанията на единия от тях ще се установява при какви условия и къде се е случил въпросният инцидент, а с показанията на другия свидетел ще се установява къде в базата на „Димон“ ООД е било работното място на жалбоподателя. Също така, с оглед обстоятелството, че единият от свидетелите желаем да бъде в условията на призоваване, но не знаем неговия адрес, моля да ни бъде издадено съдебно удостоверение, за да се снабдим с удостоверение за постоянен и настоящ адрес на свидетеля.

 

С оглед направените доказателствени искания от страна на жалбоподателя и заинтересованата страна по искането за приобщаване на съдебно-техническата експертиза, извършена в хода на наказателното производство, съдът счете, че същата не може да бъде приобщена, тъй като тази експертиза нито може да бъде ценена, нито коментирана, тъй като касае друго съдебно производство, което е релевантно за настоящото единствено чрез окончателния си акт.

По искането на заинтересованата страна „Димон“ ООД за разпит на двама свидетели, съдът счита, че техният разпит към настоящия момент не е наложителен, тъй като предметът на установяване по настоящото дело касае дали в хода на административното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, заради което горестоящият административен орган е отменил разпореждането на длъжностно лице в ТП на НОИ - Бургас и е върнал  преписката по компетентност.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя чрез пълномощника му адв. К. за изискване на съдебно-техническата експертиза, изготвена в хода на наказателното производство.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на заинтересованата страна „Димон“ ООД чрез адв. М. за допускане до разпит на двама свидетели.

 

АДВ. К.: В такъв случай правя искане да се назначи съдебно-техническа експертиза по настоящото производство след като не може да се ползваме от тази по наказателното производство, която да отговори дали това е трудова злополука, къде точно се е случила, дали е при повод на извършване трудова дейност от О.К., или не. Не е проблем да формулирам допълнително въпросите си в молба.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Възразявам по направеното искане, тъй като считам, че ще се установяват факти и обстоятелства извън предмета на настоящото дело.

АДВ. М.: Доколкото съдът възприе предмета на делото, който е  различен от съществото на трудова злополука, моля съдът да отхвърли това искане, както това за гласните доказателства.

 

Съдът вече посочи на страните, че предмет на разглеждане на делото е допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административното производство на длъжностно лице при ТП на НОИ – Бургас, поради което счита, че извършването на съдебно-техническа експертиза за установяване характера на трудова злополука все още не е належащо, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя чрез адв. К. за извършване на съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези представени от жалбоподателя с допълнителната жалба.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Уважаеми г-н председател, поддържаме изцяло депозираната от нас жалба, както аргументите и съображенията изложени в нея. Ноторно известен факт е, че мястото, където пострадалият О.К. е следвало да упражнява трудовите си ангажименти към работодателя е в рамките на посоченото в трудовия договор, както и на територията на бившия консервен завод в гр. Айтос със съсобственик И.Ч.и управител на „Димон“ ООД. Считам за безспорно установено, че трудовата злополука е настъпила на работното място и във връзка с изпълнение на трудовите отношения на пострадалия О.К., в рамките на работното му време, като това е доказано по безспорен начин в досъдебно производство № 572/2017 г. по описа на Районна прокуратура – Айтос.

Считам, че атакуваното с настоящата жалба Решение № 1040-02-86/10.08.2017 г. на директора на ТП на НОИ - Бургас - Е.Ж., е неправилно и незаконосъобразно, поради което Ви моля да го отмените, като такова.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Уважаеми г-н съдия, моля да оставите подадената жалба без уважение, тъй като от представената административна преписка става ясно, че решението на директора, с което е отменено разпореждането на длъжностното лице при ТП на НОИ – Бургас, с което декларираната злополука от „Димон“ ООД станала с О.К. се приема за трудова, е законосъобразно издаден, поради което моля да оставите жалбата без уважение.

АДВ. М.: Уважаеми г-н председател, лично аз считам, че не е налице правен интерес от обжалване на съответната процесна заповед. Независимо от това, ако съдът приеме, че има правен интерес и констатира процесуални нарушения, моля да върне преписката на органа съобразно мотивите на акта.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.32 часа.

 

 

    СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: