ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 22.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и втори февруари              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2439 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.В.С. се явява лично.

Ответникът Живко Тодоров Д. на длъжност „КО“ при СПС на ОД МВР Бургас се явява лично.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от адвокат К. ***, с искане да бъде отложено разглеждането на делото, поради ангажимент на адвоката във ВКС по наказателно дело №154/2017г. по описа на съда.

 

Жалбоподателят С.: Бих желал да се насрочи друга дата за провеждане на делото, защото адвокатът ми отсъства.

Ответникът Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, след като се запозна с постъпилата молба и изслуша становищата на страните, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание. Разпоредбата на чл. 139, ал.1 от АПК изисква в условията на кумулативност невъзможност за явяване както на пълномощника, така и на страната. В случая се сочат причините за неявяване на адвоката К., но жалбоподателят присъства в съдебната зала и може да участва в съдебното производство. Наред с това, по делото липсват доказателства за надлежно учредена представителна власт на адвоката К.. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Д.В.С. против заповед за полицейско задържане № 431зз-522/03.12.2016г. издадена от Ж.Т. Д. на длъжност командир на отделение при Специални полицейски сили на ОД МВР Бургас, по силата на която жалбоподателят е задържан за срок от 24 часа в помещение за задържане.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да докаже обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

Жалбоподателят С.: Поддържам жалбата. Няма да соча доказателства.

Ответникът Д.: Оспорвам жалбата. По случая са съставени докладни, но те не са при мен.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Направеното с жалбата доказателствено искане за изслушване на ответника на осн. чл.176, ал.1 от ГПК е основателно и следва да бъде уважено. Наред с това, съдът констатира, че приложената преписка е непълна, като в нея липсват съставените по случая докладни записки, както и доказателства относно фактите, констатирани със заповедта за полицейско задържане, а именно: че жалбоподателят е неправоспособен и че на същия е връчено наказателно постановление с №16-0346-000054, влязло в сила на 19.06.2016г. Посочените доказателства следва да се изискват от ОД МВР Бургас. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА, на осн. чл.176 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, ответникът да отговори на поставените с жалбата въпроси, както следва: 1.С какви данни и въз основа на какво и от къде сте разполагал към деня и часа на издаване на заповедта за задържане за извършено от жалбоподателя престъпление?; 2.Кое конкретно действие или поведение е наложило задържането на жалбоподателя за посоченото в заповедта основание.

ДА СЕ ИЗИСКАТ от ОД МВР Бургас документите, налични в преписката по издаване на оспорената заповед и неприложени по делото, в т.ч. съставените по случая докладни записки, наказателно постановление №16-0346-000054, влязло в сила на 19.06.2016г., и справка относно наложените административни наказания на жалбоподателя за нарушения на ЗДвП.

 

СЪДЪТ пристъпи към изслушване на ответника на осн. чл.176 от ГПК.

 

Ответникът Д.: Нашият дежурен ме изпрати, мисля че беше по пътя към гр.Царево, защото получили сигнал, че лицето не е спряло на стоп-палка на два полицейски автомобила, не е спрял на подаден сигнал. Колегите ни дадоха насока, че лицето се движи по пътя към гр.Бургас. Автомобилът беше засечен и го задържахме. Проверката беше извършена съвместно с колеги от КАТ. Колегите от КАТ си извършиха проверката на документите, а ние задържахме лицето. Когато съставях заповедта ми беше предоставена справка от КАТ, от която узнах, че лицето е лишено от право да управлява МПС.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.04.2017г. от 11.30ч.,за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: