ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 17.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На седемнадесети май                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2439 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.42 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.В.С. не се явява, редовно уведомен. За него адвокат К..

Ответникът не се явява, редовно уведомен от предходното съдебно заседание.

 

Адвокат К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ докладва постъпили по делото писма от сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас и от ОД на МВР Бургас с приложени към тях писмени доказателства по опис, в изпълнение указанията на съда, дадени в предходно съдебно заседание.

 

Адвокат К.: Да се приемат получените преписки. Представям копие от личната карта на доверителя ми, с оглед на факта, че адресът му е в с.Веселие. Представям и списък по чл. 80 от ГПК. Нямам други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че приложените към писмата от сектор „Пътна полиция“ и ОД МВР Бургас писмени доказателства, както и днес представеното от пълномощника на жалбоподателя копие от лична карта на жалбоподателя, са относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмо рег. № 346р2886/28.03.2017г., наказателно постановление № 16-0346-000054/26.04.2016г., докладна записка от 07.06.2016г. и справка за нарушител/водач, представени от сектор „Пътна полиция“ Бургас; представените от ОД МВР Бургас два броя докладни записки, както и представеното от пълномощника на жалбоподателя в днешното съдебно заседание заверено копие от лична карта.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на процесуалния представител на страната и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат К.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата и да отмените оспорената пред съда заповед за полицейско задържане по реда на ЗМВР. Считам, че от представеното от нас заверено копие от постановление на Районна прокуратура Бургас с отказ за образуване на наказателно производство се установява, че на доверителят ми не е било надлежно връчено наказателно постановление от 2016г., посочено в заповедта за задържане, което е послужило за основание за така наложената ПАМ. В този смисъл ви моля да цените и постановеното в Тълкувателно решение от 2016г. относно връчването на наказателно постановление по реда на чл.58, ал.2 от ЗАНН. По тези съображения считам задържането за незаконосъобразно, поради което моля да отмените оспорената заповед. Моля също така да ни присъдите и разноски по делото.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: