ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 24.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти юни                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2439 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

         За жалбоподателя Г.С.И. - редовно уведомен, се явява адв. Т. с представено по делото пълномощно.

         За ответника - Кмет на Община Айтос - редовно уведомен, представител не се явява.

         Явява се вещо лице инж. С.И..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице с вх.№  5688/16.06.2015 г.,  което е в срока по чл. 199  ГПК.

        

По хода на  делото:

 

Адв. Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. Т.: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж. С.Ж.И. – ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Т.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

         СЪДЪТ: В заключението си констатирате, че строителството е извършено в периода 1999-2005 г., може ли да се установи по-точно кога е построен обекта?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Жалбата е от 1999 г., а констативният акт на общината е издаден през 2010 г., като в т.ІІІ е посочено, че строителството е извършено преди пет години. Следователно през 2005г. е извършен строежът.

 

         Адв. Т.: Нямам доказателствени искания. Няма да водим свидетели за установяване датата на изграждане на постройката. Да се приключи събирането на доказателството.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 450,00 лв., платими от внесения депозит./издаден РКО 450,00 лв. на 24.06.2015 г./

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. Т.: Уважаема г-жо Председател,  от събраните по делото доказателства и от заключението на вещото лице в част пета отговора на въпрос 1.2 и в част ІV-Констативна – трето тире, се установи, че има подадено възражение от доверителя ми, което не е взето под внимание при съставянето на последващите административни актове, обжалвани пред Вас. Това е единственият документ, удостоверяващ годината на построяване на процесния строеж. Във възражението жалбоподателят посочва, че е построил  пристройката преди 11 години. Не му е връчван констативен акт и няма доказателство за това. Не е присъствал на проверката и не е ясно административният орган от къде е черпил сведения. Единствените сведения са в подаденото от Г.И. възражение. Година на построяване се доказва единствено с подаване на нотариално заверена декларация от собственика за осъществяване на строежа. Има подадено възражение, което е със силата на такъв документ, от който е видно годината на построяване. В заключението на вещото лице е визиран период от 1999 г. до 2005 г. Няма как с външен оглед и с технически средства да бъде удостоверено точно ден, дата и година на построяване на обекта. Единствените данни са възражението подадено от Г.И.. Този документ, подаден в срок, не е взет в предвид. Административният орган е извършил пропуск в своята работа, тъй като ЗУТ, регламентира с § 16, че търпимите строежи не подлежат на премахване. Принципно строежът съответства с градоустройствения план. По представените схеми е видно, че на негово място е имало изграден друг обект, тоест не е чисто нов строеж и както вещото лице заявява в т. 5, е извършено преустройство на съществуваща тераса на второ ниво, тоест в хипотеза сме на преустройство на вече съществуващо нещо, като липсва отклонение от строителните норми и недопустимост на постройката, но са налице липса на строителни книжа.

         Моля да постановите решение, с което да отмените обжалваните от нас актове като незаконосъобразни, поради неизследване на въпроса за търпимост и наличие на данни за допустимост на извършената постройка, както и на данни за възможност за приложение на § 16 от ЗУТ - търпим строеж. АУАН не е бил връчен по законоустановения ред на жалбоподателя и води до ограничаване на правата му на защита, тъй като става въпрос  за част от неговото жилище.

         Моля и на процедурно основание и на материално основание да отмените всички действия на административния орган.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: