ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 28.11.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и осми ноември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2438 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 09:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АЛЬОНА 08“ ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Е., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът, с оглед изявлението на процесуалния представител на ответника и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:     

Производството по делото е образувано по жалба срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-303-0266056/21.08.2017г. на директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас.

Ответникът е представил административната преписка, по която е издаден оспорения акт.

На 13.11.2017г. е постъпила молба от пълномощника на ответника с искане, поради затруднения в транспорта, настоящото дело да се разгледа от 10.40 часа.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Оттеглям молбата, с която поисках настоящото дело да бъде разгледано след разглеждане на делата за днешната дата.

Оспорвам така подадената жалба. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид липсата на доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Уважаеми г-н председател, считам така подадената жалба за неоснователна. При извършената оперативна проверка на 18.08.2017 г. - 23.00 часа на бистро „Черно море“ е констатирано,  че в търговския обект не се отчитат редовно извършените продажби и това е в дълъг период, като не са правени проверки на КЛЕН и отчети не са изваждани от 08.11.2016 г. – 19.08.2017 г. Няма записи в КЛЕН, като дружеството в продължение на 9 месеца не е отчел никакви продажби, с което е нарушил финансовата дисциплина в РБългария, което води до ощетяване бюджета, тъй като не могат да доведат до точно определяне на публичните задължения на дружеството.

В случая, с оглед местонахождението на търговския обект и местата, с които разполага - 40 броя, административнонаказващият орган е издал обжалваната принудителна административна мярка за срок от 7 дни, за да може нарушителят да разбере какво е нарушил, както и да бъде принуден да спазва изискванията на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Уважаеми г-н председател, моля да постановите вашето решение, с което да бъде потвърдена издадената заповед за налагане на принудителна административна мярка, като законосъобразна и обоснована.

Моля да ни бъде присъдено дължимото юрисконсултско възнаграждение.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.45 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: