ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 23.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и трети април                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2438 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЕЛЯТ Т.К.Т., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице М.Л..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от жалбоподателката, с която моли да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА молбата на Т.К.Т., с която заявява, че няма въпроси към вещото лице, няма други доказателствени искания и изразява становище по съществото на спора.

ДОКЛАДВА и молба от адвокат П.П. – процесуален представител на жалбоподателката, с която иска да бъдат уважени направените  по делото разноски по списък.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение от вещото лице в срока по чл. 199 от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

М.Й.Л. – 60 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Разликата в крайното салдо на паричния поток за 2009 г. единствено от метода, който е използвал данъчният орган ли се получава?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Между перата на прихода и разхода не са променяни стойности, само са окрупнени повторяемостта на съответния приход или разход, посочен при мен.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се приеме заключението на вещото лице, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА заключението на съдебно-счетоводната експертиза.

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 400 лева, платими от внесения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да приемете представената от мен с писмо вх. № 2898/25.06.2015 г. заповед № Д-1536/11.11.2013 г. на директора на ТД на НАП Варна. Други доказателства няма да соча.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената от ТД на НАП Варна заповед № Д-1536/11.11.2013 г. на директора на ТД на НАП Варна и представените от жалбоподателя доказателства, а именно удостоверение за наследници № 100239/01.08.2013 г. и удостоверение за наследници №100239/16.06.2011 г.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения за това сме изложили в решението на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, които поддържаме изцяло.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 335 лева.

Ако постановите решение, с което отмените ревизионния акт, правим възражение относно прекомерността на договореното адвокатско възнаграждение, тъй като същото е доста по-високо от минималния размер, а делото не е сложно от фактическа и правна страна. Същото беше решено само с две заседания и в тази връзка моля евентуално да присъдите адвокатски хонорар близък до минималния размер.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: