ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 17.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХVІІІ-ти административен  състав       

На седемнадесети март                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия КОЛЕВА 

Административно  дело номер 2438 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

         За жалбоподателката Т.К.Т. - редовно уведомена, се явява адв. П. от ВАК – представя пълномощно.

         За ответника директора на Дирекция „ОДОП” Бургас  - юк. М. с пълномощно от днес.

 

По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата от Т.К.Т. против Ревизионен акт № 031401582/04.08.2014г., издаден от органа по приходите в гр. Бургас, потвърден с Решение № 316/13.11.2014 на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас.

ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка и доказателствата с нея.

 

Адв. П.: Поддържам жалбата. Да се приеме административната преписка.

С жалбата сме поискали допускане на свидетел, с показанията на когото ще удостоверяваме наличието на други приходи на жалбоподателката, придобити от съпруга и синовете й.

Относно методологията за изчислените приходи през 2009-2010 г., във връзка с посочените решения на Върховен административен съд,  моля, да назначите съдебно-счетоводната експертиза, която след като се запознае с административната преписка да изготви справка за движението на паричните потоци, постъпленията и плащанията на жалбоподателката към 31.12.2009 г. и 31.12.2010 г. на годишна база, от които да е видно има ли превишение на разходите над приходите в съответните години.

 

Юк. М.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка. Възразявам по искането за разпит на свидетел, тъй като не става ясно как това лице ще установи предавани суми на жалбоподателката. Видно от изготвения паричен поток на лицето, същото е внасяло и теглило значителни суми по сметките си в ОББ и ДСК и считам, че същото не е имало финансови затруднения. Нямам възражение по искането за допускане на съдебно-счетоводната експертиза.

 

Реплика адв. П.:  За разпит водим сина на жалбоподателката. Съпругът й е починал и реално след смъртта му жалбоподателката е събирала приходите, които е следвало да получи от дейността на фирмите. Тя е подпомагана и от синовете си.

 

Съдът по доказателствените искания

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит водения свидетел И.Б.Т.

Свидетелят е въведен в залата.

СЪДЪТ СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

И.Б.Т.на ** години, български гражданин, неосъждан, син на жалбоподателката.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

Адв. П.: За периода 31.12.2009-31.12.2010 г. приходите от фирмите на Вашия баща как се разпределяха?

СВИДЕТЕЛЯТ: В нашето семейство сме двама братя. Към края на 2010 г. всички работихме. Баща ни имаше одиторски къщи и една счетоводна къща, която ръководеше като ЕТ, беше и преподавател в Икономическия институт и в Шуменския университет. Брат ми от 15 години работи в чужбина на италианските пасажери „Коста”. За тези периоди 2005-2012 г. ние сме подпомагали майка си. Тя прибираше приходите от одиторските фирми, за дейността на които има издадени фактури. Парите от дейността им сме ги вземали двамата с майка ми – от „Битова техника” Добрич, от Шуменския университет и от фирма „Кръстея” – суми от порядъка на 1000,00 лв., като тези суми вероятно са внасяни на сметката на нашата майка. Те са платени в брой. Аз лично съм подпомагал майка си. Живеем през 100 м от нейния апартамент и винаги сме й помагали за купуването на храната на лекарствата. Тя имаше тежко заболяване и претърпя операция за отстраняване на тумор на мозъка през 2006 г. в София и за всички разходи сме я подпомагали.

 

СЪДЪТ: За тези пари, които сте вземали от одиторските фирми с фактури  и касови бележки, има ли доказателства?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  Няма, отчетени са като доход на фирмата. Баща ни почина на 24.11.2010 г. Баща ни през последните години беше покосен от тежък инсулт и затова майка ни ходеше да взема парите.

 

Адв. П.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Юк. М.: Тези пари от клиентите на одиторските фирми, защо не са внасяни в касата на тези дружества, а се даваха на майка Ви?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  Сумите не се превеждаха по банков  път. Баща ни нямаше възможност да взема сумите и затова майка ми ходеше да се подпише на ведомост в Шуменския университет и да вземе сумата.

 

Юк. М.: Тези суми, които са получавани от баща Ви, какво е следвало да се случи с тях съобразно Закона за счетоводството, предвид обстоятелството, че вие имате висше икономическо образование?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Да, завършил съм специалност „счетоводство и контрол”. Сумите са осчетоводени и са в годишния отчет на търговските дружества – одиторските къщи, за които се издава касова бележка, същото важи и за университетите, където се подписва на ведомост и ги описва като приходи за физическо лице в една и съща декларация на ЕТ „Б. Т. – Т.”. От фирмите взема приходите в брой и издава фактура за плащане в брой и майка ми се подписва в графата „получил в брой”. Обикновено фирмите плащат няколко пъти в годината, през четири месеца, за цялата договорена сума и майка ми е получавала част от тези пари, когато баща ми е нямал възможност да отиде.

 

Юк. М.: За какво са издавани тези фактури?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  За годишен ОДИТ и заверка на балансовия отчет на дружеството, одиторът трябва да сложи печат. Баща ни имаше около 40 фирми, които обслужваше през годините докато беше жив.

 

Юк. М.: След като баща Ви е извършил услуги на тези фирми, защо те са издавали фактури?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Баща ни издава фактури и финансов бон, а майка ми се подписва при вземането на самата сума от касиерката на предприятието.

 

Юк. М.: Какво се случва с тази сума, след като майка Ви е взела сумата от съответната фирма?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Фактурата се осчетоводява и се плаща съответен данък. Част от сумата внася по личната си сметка, а друга част я носи в къщи. Не зная точно майка ни как харчи парите на баща ми, но съм сигурен, че е имала пари от неговата дейност.

 

Юк. М.: Вие подпомагахте ли майка си финансово?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Да, след операцията бях до нея. Купувах лекарства, ходих по доктори с нея до София.

 

         Юк. М.: През 2009-2010 г. подпомагахте ли финансово майка си?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: Да, през всички периоди и преди тези години и след тях. Майка ни вземаше 90.00 лв. за стая, която даваше под наем и 150,00 лв. пенсия - това й бяха доходите.

 

         Юк. М.: За кои години Ви беше установен недостиг на парични средства?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ:  По моята ревизия е за 2007г.-2008г. имам недостиг на парични средства.

 

         Юк. М.: За ревизирания период, майка Ви е теглила и внасяла значителни суми в ДСК и ОББ, знаете ли за тези парични средства?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ:  Да, зная.

 

         Юк. М.:  Как ще обясните разминаването в обстоятелствата, че тя е имала финансови затруднения, а редовно е внасяла над 1000,00 лв. в банки.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ:   Една майка, когато ми каже „купи това” - купувам го. Относно паричните й средства - не зная какви са били и как ги е местила от банка в банка. Вероятно е гледала къде е имало по-голям лихвен процент и е местила парите. Аз не съм знаел, че е имала такива пари. Попълвал съм й годишни декларации и е внасяла данък от наем за сумата от 90,00 лв. и аз се учудих, че има толкова пари.

 

         Юк. М.: Давали ли сте на майка си по-големи парични суми?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ:  Не, не си спомням. 10– 20 лв. съм давал, за да плати асансьора в кооперацията. Давал съм и 2000,00 лв., за да си направи зъби. Консултирахме се с баща ми и брат ми кой да даде сумата. Аз дадох тази сума от 2000,00 лв. през 2009-2010 г., периода извън моята ревизия.

 

         Юк. М.: 9 дни преди да дадете пари на майка си, същата е внесла 9000,00 лв.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: Не съм знаел.

 

         Адв. П.: Не сме твърдели, че имаме недостиг на средства. Твърдим, че синът, който разпитваме е подпомагал майка си, която има 90,00 лв. приход от наем и 150,00 лв. пенсия.

 

         Юк. М.: Нямам други въпроси.

 

Съдът констатира, че в административната преписка липсва доказателство за компетентността на органа възложил ревизията, поради което по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днес да представи доказателство за компетентността на органа възложил ревизията.

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателката да представи удостоверение за брак, както и смъртен акт на съпруга си или удостоверение за наследници.

        

         По искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза,  съдът намира същото за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза  със задачите поставени от адв. П. в днешното съдебно заседание, записани по-горе в протокола.

 

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещо лице М.Л., което да се уведоми след представяне на документа за внесения депозит.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещо лице в размер на 400,00 лв., платими от жалбоподателката по сметка на Административен съд Бургас, в   7-дневен срок от днес. В същия срок да се представи банков документ за внесения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.04.2015 година от 13,30  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: