О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 2025     22.08.2018 год                 град Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, двадесет и първи състав, на двадесет и втори август две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

                  

                                                                  Председател: Стела Динчева

 

 

Секретар …. Прокурор ….. като разгледа докладваното от съдия Драгнева частно административно дело номер 2437 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.121, ал.5 във връзка с ал.4 от ДОПК.

Образувано е по искане на К.Н. – ст.публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Бургас за продължаване срока на наложени обезпечителни мерки с постановление № С180002-023-0001762/09.05.2018 год. по повод извършвана ревизия на „Брилянт-Слънчев бряг“ ООД 147146949 представлявано от Р.С.С.. Искането се прави с цел предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на ревизираното лице, в следствие на които събирането на задълженията за данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни.

Към искането са приложени копия на заповед за възлагане на ревизия № Р-02000218002550-020-001/30.04.2018 год., заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-02000218002550-020-002/06.08.2018 год., искане за предварително обезпечаване на задълженията и мотиви за налагане на ПОМ с изх.№ Р-02000218002550-039-001/03.05.2018 год., постановление № С180002-023-0001762/09.05.2018 год., справка за ПС с данни  предоставени от КАТ, служебна бележка изх.№ 5816/20.08.2018 год., съгласно която срокът за издаване на РА е 07.12.2018 год.

Съгласно чл.121, ал.4 от ДОПК, когато в срок до 4 месеца от налагането на първата предварителна обезпечителна мярка не е издаден ревизионен акт, наложените обезпечителни мерки се смятат за прекратени, освен ако е направено искане за продължаването им пред административния съд по местонахождението на органа, наложил обезпечителната мярка. Искането може да бъде направено от публичния изпълнител или ревизираното лице. Според чл.121, ал.5 от ДОПК, съдът проверява наличието на условията по ал.1 за налагане на предварителни обезпечителни мерки и изпълнението на изискванията по ал. 3 и се произнася с определение в 14 дневен срок от постъпването на искането. Ако уважи искането, съдът определя срок за продължаване на мерките, не по-дълъг от срока за приключване на ревизионното производство.

След като се запозна с материалите по делото, съдът намира, че настоящото искане е направено от компетентен орган – публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Бургас, в предвидената от закона форма и е мотивирано. Искането е обосновано с необходимите доказателства, от които се установява, че срещу „Брилянт-Слънчев бряг“ ООД е започнало ревизионно производство, което според изложените твърдения следва да завърши с издаването на ревизионен акт до 07.12.2018 год. Продължаването на срока на наложените обезпечителни мерки се налага поради необходимостта от предотвратяване на сделки и действия с имуществото на ревизираното лице, в резултат на което ще бъде затруднено събирането на задълженията. С оглед на това, искането се явява основателно и следва да се уважи, като се определи нов срок на действие на обезпечителните мерки до 07.12.2018 год.

По изложените съображения и на основание чл.121, ал.5 от ДОПК, Административен съд гр.Бургас, двадесет и първи състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОПРЕДЕЛЯ нов срок на действие на обезпечителните мерки, наложени с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С180002-023-0001762/09.05.2018 год. – 07.12.2018 година.

 

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                           СЪДИЯ: