ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 19.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На деветнадесети април                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2437 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Л.Т.Й., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата К.Н.К., служител в община Несебър, редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ по иска Община Несебър, редовно призован, не се представлява.

ПРОКУРАТУРАТА на Република България се представлява от прокурор Тиха Стоянова.

 

Жалбоподателят е депозирал становище с вх.№ 2754/08.03.2018 г. /л. 79/, в което посочва, че не възразява да се даде ход на делото.

 

По хода на делото:

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА  постъпило с вх.№ 2754/08.03.2018г. становище от ищеца, което с разпореждане № 1158/9.3.2018г. е изпратено на ответниците и им е дадена възможност за отговор в 14-дневен срок.

До настоящия момент, в деловодството на съда не е постъпило становище или отговор от ответниците.

 

Съдът дава възможност на прокурора да изрази становище по доказателствата:

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА:  Нямам доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Считам, че исковата молба, касаеща 70 лева имуществени разноски, предявена от Л.Т.Й., е основателна и следва да бъде уважена. С оглед наличието на кумулативните предпоставки на чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ, налице е незаконосъобразно действие на административен орган. Видно от приложения по делото протокол за преместване, в същия не е описано местонахождението на репатрирания автомобил, а извършеното от него нарушение. От приложения снимков материал не се констатира нарушение на конкретна норма от Закона за движение по пътищата. Считам, че мотивите, изложени в исковата молба, носеща наименованието „жалба“, са основателни и следва да бъдат уважени. Налице е пряка причинна връзка между настъпилите вредни последици в размер на 70,00 лева и незаконосъобразното действие на административния орган. Независимо от представената скица, при неотразяване на точното местонахождение на автомобила по време на репатрирането му считам, че твърденията на ответника не са доказани.

 

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: