ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 18.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На осемнадесети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2437 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Л.Т.Й., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата К.Н.К., служител в община Несебър, редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ по иска Община Несебър, редовно призован, се представлява от  юрисконсулт В.Р.c  пълномощно, находящо се на лист 35 от делото.

ПРОКУРАТУРАТА на Република България се представлява от прокурор Христо Колев.

 

Жалбоподателят е депозирал становище с вх.№ 13605/18.12.2017 г. /л. 54/, в което посочва, че не възразява да се даде ход на делото.

 

По хода на делото:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

С Разпореждане № 8285 от 20.11.2017 год., съдът е задължил Ответника по иска – Община Несебър да представи по делото служебно-заверено копие или заверен препис от транспортната схема за участъка - кръстовище на улиците „***” и „***” в гр. Обзор, одобрен с нарочен административен акт, с посочване на поставените пътни знаци.

До настоящия момент, няма постъпили материали във връзка с Разпореждането на съда.

 

Съдът ДОКЛАДВА  постъпила с вх. № 12893/30.11.2017г. молба от ищеца, с която моли да му бъде изпратен препис от административната преписка, депозирана от ответника Община Несебър с вх.№ 9520/08.09.2017 г. В изпълнение на разпореждане на съда, е изпратен препис от поисканата от ищеца административна преписка.

ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 13605/18.12.2017г. становище от ищеца, с което същият изразява мнение, че поради служебна ангажираност няма да може да присъства на днешното съдебно заседание, поради което моли да се даде ход на делото в негово отсъствие, ако не са налице процесуални пречки по реда на чл.137 и сл. от АПК. Изразява становище по представените писмени доказателства, като оспорва приложените 4 броя снимки, оспорва представените по делото от юрисконсулта на Община Несебър извлечения от фискално устройство, оспорва съставения констативен протокол № 0000074/10.08.2017 г. Моли да бъде отложено делото за друга дата и час, като му бъдат изпратени писмените доказателства за запознаване и взимане на становище по тях, в случай, че ответниците представят нови писмени доказателства или имат други доказателствени искания по реда на АПК. В противен случай - ако съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, моли съда да постанови решение, с което да уважи жалбата му, като отмени наложената му принудителна административна мярка като неправилна и незаконосъобразна, със следващите се от това законни последици, да бъде осъдена Община Несебър да му възстанови сумата в размер на 70,00 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 10.08.2017 г. до окончателното й изплащане по упомената в молбата банкова сметка. *** делото разноски – заплатена държавна такса в размер на 10,00 лева.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по доказателствата:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Във връзка с изложените доводи и в изпълнение на Ваше разпореждане, представям допълнително споразумение  с дата 02.05.2017 г. към трудов договор № 449/24.09.2013 г. Това е актуалният трудов договор на административния орган, наложил административната мярка.

Прилагам разрез 17-3 и 17-4 от генералния план за организация на движението на гр. Обзор, касаещ ул. „***” и ул. „***”. Тъй като същият не е взет в предвид сочения от административния орган в обясненията си паркинг, то представям извадка с наложена кадастрална карта и регулационен план. Обособеният паркинг е част от уличното платно. Регулацията не е към имота. Тъй като в извадката не се сочи наименование на улицата, представям скица на имот последни цифри 320, от което е видно, че административният адрес на имота е улица „***”. Кадастралният № и административният адрес са различни. Няма да соча други доказателства и нямам доказателствени искания.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ:  Да се приемат доказателствата, представени в писмените документи, представени от процесуалния представител на община Несебър юрисконсулт Веселин Р.. Нямам доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото днес представените от процесуалния представител на ответника община Несебър юрисконсулт Р. писмени документи.

 

Предвид заявеното становище на жалбоподателя да му бъде предоставена възможност да се запознае със същите, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя Л.Т.Й. да се запознае с представените в днешното съдебно заседание доказателства и да изрази становище по тях.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.03.2018 г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на жалбоподателя представените в днешното съдебно заседание доказателства, за да изрази становище по тях, на посочения по делото адрес: гр. ***.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: