ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 16.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На шестнадесети ноември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2437 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:22 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Л.Т.Й., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата К.Н.К., служител в община Несебър, редовно призован, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ по иска Община Несебър, редовно призован, се представлява от  юрисконсулт В.Р.c  пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ПРОКУРАТУРАТА на Република България се представлява от прокурор Георги Дуков.

 

Жалбоподателят е депозирал становище с вх.№ 11964/10.11.2017 г., в което посочва, че не възразява да се даде ход на делото.

 

По хода на делото:

 

ОТВЕТНИКЪТ К.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР ДУКОВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на Л.Т.Й.,  против принудителна административна мярка  (ПАМ) „преместване на паркирано ППС“автомобил марка „Рено Меган Сценик“ с рег.№ ***, постановена на 10.08.2017 г. от служител на община Несебър, съединена с иск за обезщетение за имуществени вреди срещу община Несебър в размер на 70,00 (седемдесет) лева, причинени от репатрирането на автомобила му.

ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 9520/08.09.2017г. от ответника Община Несебър административната преписка по делото.

ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 11964/10.11.2017 г. становище от ищеца, че поради служебна ангажираност няма да присъства на насроченото съдебно заседание, поради което моли съдът да даде ход на делото в негово отсъствие, ако не са налице процесуални пречки по реда на чл.137 и сл. от АПК. Оспорва изцяло Протокол 0000074/10.08.2017 г. като неправилно издаден и незаконосъобразен по изложените в жалбата съображения. Моли да се приемат представените с жалбата писмени доказателства. Други доказателства на този етап няма да сочи. Ако ответниците представят писмени доказателства или имат доказателствени искания за събиране на доказателства, моли да се отложи делото за друга дата и час, като му бъдат изпратени писмените доказателства за запознаване и вземане на становище по тях. Ако ответниците не представят доказателства, нямат други доказателствени искания, по преценка на съда да се даде ход по същество на делото и моли да се постанови решение, с което да се отмени наложената му принудителна административна мярка, обективирана в Протокол за осъществено преместване на неправилно паркирано МПС № 0000074/10.08.2017 г., с която е разпоредено преместването на управлявания от него лек автомобил марка „Рено Меган Сценик“ с рег.№ ***, без знанието на водача или на упълномощен от него водач, като неправилна и незаконосъобразна, със следващите се от това законови последици, да се осъди община Несебър да му възстанови сумата от 70,00 лева, за която му е издаден касов бон с № 002724/12.08.2017 г. за преместване и престой на лекия автомобил на наказателен паркинг в гр. Обзор, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 10.08.2017 г. до окончателното й изплащане по банковата му сметка, посочена в становището, както и да му се присъдят направените по делото разноски – заплатена държавна такса в размер на 10,00 лева.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорвам жалбата. Същата е неоснователна. Моля да бъде приета по делото изпратената административна преписка. За налагането на ПАМ моля да бъдат приети като доказателства и следните писмени документи, които представям в днешното съдебно заседание, а именно: извлечение от фискално устройство за периода 24.07.2017-26.07.2017 г. и за периода 26.07.2017-27.07.2017 г., в които е посочен реализирания оборот – сумите, които са платени, ведно с 2 броя снимки. Уточнявам, че приложените снимки, на които се вижда знаците, поставени по Закона за движение по пътищата, касаят участъка, в който е бил спряно МПС, чието репатриране се оспорва. Уточнявам, че снимките са от други дати, но се представят във връзка с това,че на снимката, приложена по делото, не е обхванат знака. Вижда се само уличния стълб. Уточнявам, че снимките са изкарани в последствие от зачисления цифров апарат на служителя, прилагащ ПАМ. Идеята на община Несебър е да представи протокол със снимков материал, от който да е видно, както участъка, от който е репатрирана леката кола, така и знаците. Това не може да бъде направено, тъй като през лятото е станало кражба от репатриращия автомобил, в който са били протоколите за налагане на ПАМ репатриране. Физически ги нямаме, иначе бихме представили снимков материал, направен към съответна дата. Представям цветно копие на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 24.10.2017 г.

На основание чл. 144 от АПК, във връзка с чл.176 ГПК, моля да допуснете даването на обяснение от административния орган – лицето, наложило административната мярка, което да изясни обстоятелствата по делото.

Доказателствата са в 2 екземпляра - един за жалбоподателя.

ОТВЕТНИКЪТ К.: Жалбата е неоснователна. Няма да представям доказателства. Доказателствени искания нямам. Искам на основание чл. 176 ГПК да дам обяснения за обстоятелствата по случая. Моля да се приеме и приложи към делото като доказателство, както административната преписка, така и представените в днешното съдебно заседание материали. На цветните снимки всичко се вижда.

ПРОКУРОР ДУКОВ: Жалбата е допустима. Нямам доказателствени искания, както и няма да посочвам нови доказателства. Не възразявам да се приемат представените в днешното съдебно заседание доказателства. Не възразявам за разпита.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото представената административна преписка, както и днес представените в съдебното заседание писмени документи.

 

Относно направеното от юрисконсулт Р. искане на основание чл. 144 от АПК, във връзка с чл.176 ГПК, а именно: да се разпореди на ответника  Калин К. да се яви и да даде обяснения, отчитайки становището на К., че същият желае да даде обяснения, както и фактът, че се намира в днешното съдебно заседание лично, и отчитайки становището на прокурора, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УВАЖАВА направеното искане по чл. 176, ал.1 ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника К. да даде обяснения за обстоятелствата по делото.

Снема самоличността му като го предупреждава за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

 

К.Н.К., ЕГН **********, български гражданин, неосъждан, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говори истината.

ОТВЕТНИКЪТ К.: Работя в кметство Обзор, община Несебър, като шофьор на репатриращ автомобил. При обход на ул. „Черноморска“ на забранен участък за паркиране, репатрирах автомобил „Рено Меган Сценик“ рег.№ ***, паркиран неправилно на пътното платно. Направил съм необходимите 4 снимки, от които да се установи, че колата при репатрирането не е повредена, закарана е на паркинг, съставен е протокол и съм я оставил на съхранение на наказателен паркинг. Относно снимките искам да обясня, понеже разстоянието е повече от 20 метра, затова не съм счел, че не е необходимо да снимам и знака, и дадената кола. Затова снимките са в този вид, но твърдя, че има такъв знак, който е на самото кръстовище на улиците „Васил Левски” и „Черноморска”. Автомобилът прави и следващо нарушение - паркиран е в зона на следващо кръстовище - по-точно в зона на вход на паркинг – отразено е на снимка 27, с което затруднява движението на влизащите и излизащите от паркинга.

ПРОКУРОР ДУКОВ: На какво отстояние беше автомобилът от забранителния знак?

ОТВЕТНИКЪТ К.: Около 15 метра.

ПРОКУРОР ДУКОВ: Забраната за паркиране за цялата улица ли важи?

ОТВЕТНИКЪТ К.: Важи за цялата улица „Черноморска”.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: На снимката, представена в днешното съдебно заседание  от 13.08.2017 г., моля да посочи като ползва ориентири - къщи, стълбове и др. такива трайни ориентири, къде е била паркиран автомобилът?

ОТВЕТНИКЪТ К.:  Зад жълтия бус.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам други въпроси. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата. Нямам други доказателствени искания.

ПРОКУРОР ДУКОВ:Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът след като прецени, че страните нямат други доказателствени искания и предвид становището на жалбоподателя Й., в което същият е посочил да му се даде възможност да се запознае с представените в съдебното заседание доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя Й. да се запознае с представените в днешното съдебно заседание доказателства и да изрази становище, поради което

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  18.01.2018 г. от 14:20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

ДА СЕ ИЗПРАТИ на жалбоподателя препис от протокола, ведно с доказателствата.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: