О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 2028

 

Гр.Бургас, 23.08.2018 год.

 

 

Административен съд Бургас XXI състав в закрито съдебно заседание на двадесет и трети август две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:  СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

При секретаря ….. и с участието на прокурор ….. разгледа докладваното от съдия Динчева адм.дело № 2436 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на Н.В.П. *** срещу предварителното изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ № 18-0769-001920/06.08.2018 год. издадена от началник група към ОД на МВР Бургас, сектор ПП Бургас, с която на основание чл. 171, т.4 от ЗДвП на Н.В.П. е наложена на ПАМ – изземване на СУМПС на водач, на който са му отнети всички контролни точки и не е изпълнил задължението си по чл.157, ал.4 от ЗДвП.

Настоящият съдебен състав след като обсъди доказателствата по делото и законовите изисквания намира за установено следното:

Искането е процесуално допустимо-подадено е в законоустановения срок, от лице с правен интерес като адресат на оспорения административен акт и срещу акт, който подлежи на съдебен контрол.

Разгледано по същество искането по чл. 166 от АПК е неоснователно по следните съображения:

В настоящия казус е налице допуснато по силата на закона предварително изпълнение на оспорената заповед. Когато законът разпорежда предварително изпълнение на определена категория актове се презумира съществуването на една или повече от предпоставките по чл. 60 от АПК. В разпоредбата на  чл. 172, ал.6 от ЗДвП законодателят е предвидил, че подадената жалба не спира изпълнението на приложената административна мярка. Специалният закон (ЗДвП) не предвижда основания за спиране на изпълнението на визираните в чл. 172, ал.1 от ЗДвП заповеди, поради което по аналогия и препращащата норма на чл. 172, ал.5 от ЗДвП се прилага нормата на чл. 166, ал.2, във вр. с ал.4 от АПК. При всеки конкретен случай съдът разглеждащ искането по чл. 166 от АПК за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение, следва да прецени дали незабавното изпълнение може да причини значителна или трудно поправима вреда на адресата на заповедта, която да бъде противопоставена на предпоставките по чл. 60, ал.1 от АПК. Предпоставките, при които съдът може да спре предварителното изпълнение, са нови факти и обстоятелства, поради които самото предварително изпълнение би могло да причини значителна или трудно поправима вреда на оспорващата страна. Доказателствената тежест за тези факти и обстоятелства и неблагоприятното им въздействие върху патримониума на адресата на акта е върху жалбоподателя.

Следователно, за да бъде спряно допуснатото по закон предварително изпълнение на горепосочената заповед, оспорващият следва да докаже по безспорен начин вида или вероятността от настъпването на значителна или трудно поправима вреда или че ще бъде засегнат особено важен негов интерес. В конкретния случай такива предпоставки не са доказани от страна на жалбоподателя. В жалбата липсват каквито и да е наведени възражения относно предварителното изпълнение на акта. Посочените от жалбоподателя доводи в оспорването касаят законосъобразността на заповедта по същество, но не са такива свързани с предварителното изпълнение.

Приложената ПАМ е с превантивен характер и цели осуетяване възможността на дееца да извърши други подобни нарушения като същата не съставлява вид административно наказание по арг. от чл. 12 и чл. 13 от ЗАНН. Именно с оглед непосредствената цел за ограничаване на евентуално противоправно поведение и обезпечаване положителните действия на субекта на правоотношението мярката се прилага за определен срок. Отчитайки високата обществена значимост на безопасността на движението по пътищата, в конкретния случай незабавното изпълнение на оспорената заповед е в обществен интерес, на който не е противопоставен друг приоритет със същата степен на значимост.

Искането да се спре предварителното изпълнение на процесната заповед като необосновано и недоказано следва да се отхвърли.

Водим от горното и на основание чл. 166, ал.3 от АПК, Административен съд Бургас XXI състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането по чл. 166 от АПК на Н.В.П. за спирането на допуснатото от закона предварително изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0769-001920/06.08.2018 год. издадена от началник група към ОД на МВР Бургас, сектор ПП Бургас като НЕОСНОВАТЕЛНО.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 7 дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ