ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 23.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети юни                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2436 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М. М. С., редовно призована, се явява лично и с адвокат Б., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно призован, се явява адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  С.С.Т., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Т.Я., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Т.Г., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.А.С., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.С.С., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.С.Г., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Д.Т., редовно призован, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.Т.К., редовно призована, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.Д.Щ., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Н.Д., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Н.И., редовно призован, не се явява и  не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Д.И., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Н.Д., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Д.Щ., редовно призован, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.С.Г., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Т.С., редовно призован, не се явява, за него адвокат А., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.С.Д., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Н.И., редовно призован, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно призована, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.А.Б.,   редовно призована, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.А.М., нередовно призован, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Б.: Представям пълномощно от името на брат ми С.М.. Брат ми знае за делото и иска да се гледа в днешното съдебно заседание и да не се отлага. Знае и за насроченото съдебно заседание, той присъства в предходното съдебно заседание.

 

Явява се вещото лице Р.К..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед направеното изявление касаещо нередовно призованата заинтересованата страна С.М. и съобразно редовното призоваване на останалите страни, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

Р.К.К.-44години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представила съм писмено заключение, с приложение към него скици, заповед  и извадка от регистъра за земеделските земи, които поддържам. Няма какво да добавя към заключението.

 

АДВОКАТ Б.: На първо място, при проверката на документите, виждали ли сте решение на Окръжен народен съвет във връзка Постановление на Министерски съвет № 30/07.06.1985г., с което се дава на тази процесната зона правен статут? Издала ли е общината такова решение?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не, не ми е представена такова решение.

 

АДВОКАТ Б.: Във връзка с Приложение № 2, може ли вещото лице да посочи границите на тези 130 дка, които трябва да се върнат на АПК? Тази зона представлява ли част от плана за земеразделяне?.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: В момента не мога да отговаря на този въпрос, не съм имала поставен такъв и не съм го изследвала.

 

АДВОКАТ Б.: Нямам други въпроси към вещото лице, да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ А.: Правя възражение по така формулираните въпроси от процесуалният представител на жалбоподателя, тъй като същите са несъотносими към настоящия спор. Към делото има приложени писмени доказателства, от които се вижда, че заинтересованите страни, една част от тях, а именно на този който аз съм процесуален представител - Н.Т. му е възстановена  земеделска земя в местността „Каменица” и с план по КВС през 1994 година, докато на жалбоподателите имота е възстановено с решение на ОСЗГ на 18.10.2004година с план за земеразделяне предполагам, не както на моя доверител в стари реални граници, по КВС, а съгласно плана за обезщетяване на Меден рудник. При жалбоподателя не може да се постановява възстановяване по стари реални граници  и промяна на статута и с решение, на него му се възстановяват там където има свободна земеделска земя. Искам да се изясни от вещото лице,  че имаме два имота, които евентуално казва вещото лице съобразно така поставените координати на ОСЗГ има застъпване, тъй като единият имот е в м.Каменица, а другия м.Брястите, може ли да каже дали има застъпване на двете местности, защото двете решения са за два застъпени имота, а няма застъпване на местностите.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Местността Каменица и местността Брястите, нямат обща граница. От партидата на имота получена от ОСЗГ и дадените кординати, при нанасяне на процесния имот има застъпване между двата имота. По плана на новообразуваните имоти местностите нямат обща граница.

 

АДВОКАТ А.: Това грешка в плана или на дадените координати?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Или е грешка на плана или в координатите, но по-скоро е грешка в плана към момента на възстановяване.

Имотът, който иска да бъде нанесен жалбоподателя се застъпва с имота, който е отразен като собственост на заинтересованите лица в Кадастралната карта, съобразно дадените координати.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лева, платими от внесения депозит.

 

АДВОКАТ Б.: Във връзка с така приетото заключение, имам допълнителни задачи към експертизата, а именно след като се изиска от областна администрация цялата преписка по изработването на плана на новообразуваните имоти, да се отговори върху каква кадастрална основа е изготвен ПНИ, какви изходни данни са използвани и от кои институции са взети, след изготвяне на ПНИ и изискана ли е информация от общинска служба „Земеделие” Бургас и действащата към този момент КВС,  съобразени ли са границите на КВС с проекта на ПНИ и съгласуван ли е ПНИ с Общинска служба „Земеделие” Бургас.

 

АДВОКАТ А.: Преди да взема становище по поисканите допълнителни задачи, процесуалния представител на жалбоподателя може ли да заяви първо какво иска да се установи с тези задачи, какъв факт иска да се установи от твърдяните обстоятелства в жалбата, за да вземем становище колко са относими към предмета на делото.

 

АДВОКАТ Б.: Фактът на застъпването е проблемен и трябва да се установи с тези документи.

 

АДВОКАТ Д.: Така формулираните въпроси от процесуалния представител на жалбоподателя са неотносими към предмета очертан със сезиращата съда жалба, поради което Ви моля да не допускате исканата допълнителна съдебно-техническа експертиза.

 

АДВОКАТ А.: Така формулираната допълнителна задача към вещото лице е неотносима към спора и така посочените основания в жалбата, тъй като постановения отказ е постановен за това, че е установено застъпване на двата имота, което се установи от експертизата, но не е предмет на настоящото производство какви са причините за това застъпване и докато не се изясни спорът за собственост между жалбоподателя и заинтересованите страни не би могло да се измени отказът. Този факт на застъпване е констатирало вече вещото лице с експертизата и не е необходимо друго установяване.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Щ.: Предоставям на съда по искането за допълнителна съдебно-техническа експертиза. 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Б.: Предоставям на съда по искането за допълнителна съдебно-техническа експертиза. 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.И.: Предоставям на съда по искането за допълнителна съдебно-техническа експертиза. 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.К.: Предоставям на съда по искането за допълнителна съдебно-техническа експертиза. 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Т.: Предоставям на съда по искането за допълнителна съдебно-техническа експертиза

 

Съдът счита така направеното искане за допускане на допълнителни задачи към съдебно-техническата експертиза за неоснователно, доколкото  поставените въпроси касаят процедурата по изработване на КВС и ПНИ, съответно те биха имали значение в случай, че предмет на делото беше първоначално одобряване на Кадастралната карта. В случая Кадастралната карта е влязла в сила и е недопустимо в настоящото производство да се извършва косвен контрол за нейната законосъобразност, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на допълнителни задачи към съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

            

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Б.: Почитаема г-жо председател, моля  да уважите изцяло жалбата на доверителката ми и постановите решение, с което да отмените изричния отказ за изменение на Кадастралната карта за попълването на имота на доверителката ми.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо председател, моля да оставите без уважение жалбата. Същата е недоказана, а обжалваната заповед е законосъобразна и мотивирана и моля да я потвърдите. Ще представя подробна писмена защита в указан от Вас срок.

 

АДВОКАТ А.: Моля да оставите в сила така постановения административен акт - отказ да се попълни кадастралната карта, тъй като не е налице непълнота и грешка. Налице е хипотезата на чл.51, ал.1 от ЗКИР, а именно  спор за материално право и до решаване на този спор не може да стане исканото попълване.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Щ.: Моля да отхвърлите жалбата. С тези земи до гуша ми дойде, Все едно да дойде  някой в апартамента ми и да ми вземе едната стая.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Т.: Аз съм на 80 години, с баща ми като сме се заселили Меден рудник, аз съм сял и обработвал тези земи и сега да дойде човек да влезе в двора ми. Да се отхвърли жалбата.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Б.: Да се отхвърли жалбата.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.К.: Да се отхвърли жалбата. 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.И.: Да се отхвърли жалбата. 

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 14-дневен срок за останалите страни за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: