ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 31.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи март                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2436 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:28 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М. М. С., редовно призована, се явява лично и с адвокат Б., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно призован, се явява адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  С.С.Т., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Т.Я., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Т.Г., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.А.С., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.С.С., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.С.Г., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Д.Т., редовно призован, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.Т.К., редовно призована, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.Д.Щ., редовно призован, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Н.Д., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Н.И., редовно призован, не се явява

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Д.И., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Н.Д., редовно призован, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Д.Щ., редовно призован, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.С.Г., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Т.С., редовно призован, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.С.Д., редовно призована, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Н.И., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно призована, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ К.А.Б. и С.А.М., редовно призовани, се явяват лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на М. М. С. против отказа на началника на СГКК-Бургас за изменение на КККР гр.Бургас, по отношение на имоти с идентификатори 07079.118.319, 0709.118.318 и 07079.118.75 предмет на заявление вх.№147432/03.07.2-14 подадено от М. М. С..

 

АДВОКАТ Б.: Почитаема г-жо председател, поддържам изцяло подадената жалба от моя доверител. Моля да приемете приложените към жалбата доказателства. Поддържам и направените доказателствени искания с жалбата, а именно да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, с формулирани въпроси на л.3 и 4 от дело, както и да изискате преписката от община Бургас по издаване на заповед № 671/05.08.1996г. за попълване на кадастралния план на м.”Каменица”.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо административен съдия, оспорвам жалбата като неоснователна.

Моля да приемете представената от административния орган преписка. Нямаме други доказателствени искания на този етап.

По отношение доказателствените искания  на жалбоподателя, заявявам, че не става ясно по начина по който са формулирани въпросите към съдебно-техническата експертиза, какви точни относими към предмета на спора обстоятелства ще се изяснят, като се има предвид това че според административния орган основание за постановения отказ е наличие на спор за материално право. Също така считам, че не е ясно каква е относимостта на преписката по заповед №671/1996г. към предмета на спора по настоящото дело. Предвид изложеното моля да задължите жалбоподателя да изясни тези обстоятелства или оставите без уважение доказателствените му искания по начина по който са формулирани.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.Щ.:  Считам, че жалбата е неоснователна. Дядо ми пазеше нотариалните актове в оригинал. Общината продаде на 22 човека 22 дка, водихме 22 дела, въпреки нотариалните актове, които имаме в оригинал. Тези разправии продължават вече 20 години.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ/по отделно/: Съгласни сме с изразеното становище от Р.Щ.. Считаме, жалбата за неоснователна.

 

АДВОКАТ Б.: Във връзка с направеното възражение от представителя на ответника, считам същото за неоснователно. В жалбата е посочено за какво се иска съдебно-техническа експертиза, тъй като с направения отказ не са изяснени обстоятелствата и именно отказа е постановен при непълнота на доказателства и в противоречие с материалния закон. Считаме предвид това, че единствено със съдебно-техническа експертиза може да се установят границите на зоните на земеделско ползване в м.„Каменица” и м.”Брястите”, като искам да наблегна, че не става въпрос специално за доверителката ми, тя е наследник и става въпрос за възстановена земя, а не продадена от общината.

По отношение на въпрос 2 по съдебно-техническата експертиза,   това са решения  за  обезщетяване със земеделска земя съгласно плана за обезщетяване в землището на с.Меден рудник.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите поставени в жалбата с изключение на следните въпроси:

1.Въпрос 2 на стр.3 от делото, а именно – „Одобрени ли са решенията н ИК на БГНС от ОНС-Бургас, кога и с какъв акт?“, тъй като не става ясно за какви решения става въпрос и каква е тяхната относимост по делото.

2.Въпрос 4 на стр. 3 от делото, а именно - „Като направи справка с Плана за оземляване на бежанците в землището на с.Меден рудник: Да установи границите и координатите на бившия имот на Трендафил С.Т. и даде заключение за съответствието на този имот по местонахождение, площ и границите с ПИ с идентификатор 07079.118.319, да установи границите и координатите на  бившия имот на наследодателя на Каличка Д. Михалева, Т.Д.Т., Р.Д.К., Фотинка Д. Щурова и даде заключение за съответствието на този имот по местонахождение, площ и граници с ПИ с идентификатор 07079.118.75, включени ли са били двата имота в зоните за земеделско ползване?“, тъй като така поставения въпрос касае законосъобразност на първоначалното одобряване на КК, което не е предмет на настоящото производство и е недопустимо по отношение на същата да бъде извършван косвен съдебен контрол.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 300лева, вносими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответния  платежен документ.

Вещото лице по допуснатата експертиза, ЩЕ БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНО след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

ОСТАВЯ без уважение искането да се изиска преписката по издаване на заповед № 671/05.08.1996 година за попълване на Кадастралния план на м.”Каменица” с имот пл.№75 и преписката по възстановяване правото на собственост на Трендафил С.Т. върху  ПИ  с идентификатор 07079.118.319 по КККР на гр.Бургас, тъй като те също касаят законосъобразността на заповедта, с която е одобрена първоначалната КК на Бургас по отношение на което е недопустимо да се извършва косвен съдебен контрол в настоящото производство.

 

СТРАНИТЕ/по отделно/: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.06.2015 г.  от 11.30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: