ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,29.04.                                                                      град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ПЪРВИ административен състав

На двадесет и девети април                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: М.В.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2435 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Т.Ц., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат С.Ц., с представено пълномощно, находящо се на лист 4 от делото.

 

ОТВЕТНАТА ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт Д., с представено пълномощно находящо се на лист 26 от делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВОКАТ Ц. – Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

АДВОКАТ Ц. – Няма да соча други доказателства, освен тези представени с жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Представям и моля да приемете скица №94-01-36544/19.03.2015г., както и копие на извадка от регистър на имот № 0103 по Кадастралния план, с площ от 867 кв.м., в с.Банево, с идентификатор 02573.502.103, с представянето на които предмета на настоящото производство е изчерпан и моля да го прекратите.

АДВОКАТ Ц. – Предметът тук е за нанасянето в плана. Видно от представените доказателства имотът е нанесен, но поддържам жалбата доколкото към момента на подаването и́ е налице мълчалив отказ. Ответната община е дала повод за образуване на настоящото производство и моя доверител е извършил разноски за това, представляващи държавна такса и адвокатски хонорар. В този смисъл, в случай, че прекратите производството поради липса на предмет, то моля да ни се присъдят съдебно-деловодните разноски, за което представям списък

Заявявам, че молбата по заявлението ни е уважена, но след подаване на жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Считам, че с представените в днешното съдебно заседание доказателства по безспорен начин се установява, че предмета на искането е изпълнен напълно. Изявление на процесуалния представител на ответната страна получихме, поради което считам, че производството по настоящето дело следва да се прекрати.

 

Съдът, след като се съобрази със становищата на страните и представените по делото доказателства намира, че към приключване на устните състезания жалбата на Н.Т.Ц. е процесуално недопустима поради липса на правен интерес. Това е така, защото от представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства се установява, че заявлението за вписване на данните им в регистъра на имотите е изпълнено, с което отпада правния интерес на жалбоподателя от постановяване на акт по съществото на спора.

Искането за разноски съдът намира за основателно, тъй като макар да липсва изрично волеизявление за оттегляне на административния акт (мълчалив отказ), с вписването на жалбоподателя в имотния регистър де юре е осъществена хипотезата на чл. 156, ал.1 от АПК. При това положение, приложение следва да намери разпоредбата на чл.143, ал.2 от АПК, според която подателят на жалбата има право на разноски и при прекратяване на делото поради оттегляне на оспорения от него административен акт.

Поради това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.Ц. *** формиран по заявление вх. № 94-01-36544 от 15.10.14г.

ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на жалбоподателя съдебно-деловодни разноски в размер на 310 лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2435/2014г. по описа на Административен съд гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС на РБ.

 

                                      СЪДИЯ:.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: