ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 10.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети март                                           две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2434 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:02 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Ю.С.П., редовно призован, се явява лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - П.С.П., редовно призована, не се явява. За двамата жалбоподатели се явяват адв. М. и С., с представени по делото пълномощни.

            ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К., с представено от днес пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Б.К., редовно призован, явява се лично.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - А.Т.К., редовно призована, не се явява. За двете заинтересовани страни се явява адв. Т., с представено от днес пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - А.Г.С., редовно призован по реда на чл. 47 от ГПК, не се явява.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Главен архитект на Община Царево, редовно призован, не се явява.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – Е.А.С., редовно призована по реда на чл. 47 от ГПК, не се явява.

         Явява се вещото лице С.И..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от Ю.С.П. и П.С.П. против Заповед № ДК-10-ЮИР-53/05.11.2014 г. на Началник на РДНСК – Югоизточен район, с която е отменено Разрешение за строеж № 102 /30.06.2014 г. на Главен архитект на Община Царево.

 

            Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на разпореждане на настоящия съдебен състав с писмо изх. № 11-000-18/13.02.2015 г. по делото е постъпила административната преписка, послужила при постановяване на отмененото разрешение за строеж.

         Съдът също така ДОКЛАДВА, че с оглед постановено определение на съда в закрито заседание е изготвено и представено експертно заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като същата е депозирано в срока по чл. 199 от ГПК.

 

         АДВ. С.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените писмени документи като доказателства по делото. Моля да се изслуша заключението на вещото лице. Водим двама свидетели, които моля да бъдат допуснати до разпит.

         АДВ. М.: Поддържам оплакванията по оспорване на заповедта на административния орган. Да се изслуша вещото лице. Свидетелите водим във връзка със спора и относно начина на ползване на строежа във връзка с приложимостта на изискването за шума.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка, както и останалите доказателства изпратени от Община Царево.

По искането изслушване на експертизата, не възразявам. По отношение на изслушване на свидетелите, представям на съда.

         АДВ. Т.: От името на моите доверители оспорвам жалбата. Поддържам заявеното становище в нашата молба. Моля да приемете представените писмени доказателства, включително и административната преписка. Поддържам искането за разпит на свидетелите.

 

         Съдът, с оглед заявените от страните становища и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените от жалбоподателите и заинтересованите страни писмени документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИЕМА представените от третото неучастващо лице по делото - Община Царево документи като писмени доказателства по делото.

 

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличността както следва:

         С.Ж.И. - ** години, българин, български гражданин, неосъождан, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. С.: В констативната част на заключението на стр. 4, втори и трети абзац посочвате, че има денивелация на терена север-юг, както и в следващия трети абзац, че достъпът на клиенти е организиран от юг. Въпросът ми е: при наличие на шум в това заведение, съответният шум директно с тези стойности, които са в заведението ли отива, в имота на заинтересованите страни - имот № 46 от северна страна, или се намаля?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На така поставения въпрос действително има замерване, което се отнася за децибелите в работното помещение. Как тези децибели биха могли да се пренесат в съседните имоти, аз не бих могъл да кажа. Това се прави със съответните замервания.

         ВЪПРОС НА АДВ. С.: Има ли доказателства по делото, от които да се установи, че в имот № 46 е налице наднормено замърсяване? Има ли такива доказателства за самия имот?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По делото има протокол за замерване на шума в самите работни помещения и това е единственият документ, на който съм се позовал при изготвяне на заключението. Аз не съм мерил нивото на шумово замърсяване по отношение на имот № 46.

         ВЪПРОС НА АДВ. С.: Вие се запознахте със строителните книжа. Това, което е предмет на вътрешно преустройство кое обхваща - сграда № 1 или сграда № 1 и № 2 (която е премахната).

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Вътрешното преустройство се отнася за жилищната сграда съществуващата. Това е преустройството. Това касае проектите, това е и на место.

         ВЪПРОС НА АДВ. С.: Да уточним, тъй като има противоречие на въпрос 1.5 въпросът ми е налице ли е изпълнен строеж преди издаване на разрешението за строеж или констатациите на общината е изпълнение на строеж преди влязло в сила разрешение за строеж?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Строежът е изпълнен преди да влезе в сила разрешението за строеж.

         АДВ. С.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. М.: Когато имате предвид влязло в сила имате предвид заповедта на РДНСК, която е от месец ноември?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Строежът е изпълнен преди месец ноември и е от датата на обратната разписка, която са получили от РДНСК, която е одобряване на строителното разрешение.

         ВЪПРОС НА АДВ. М.: Можем ли да приемем и има ли доказателства в тази насока, че въпросният строеж е реализиран в периода от 14-дневния срок, в който РДНСК са уведомени за строителното разрешение до постановяване на процесната заповед?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изследвал съм два констативни протокола  - единият е на общината във връзка с процесния обект. Първият е Констативен акт № 9 от 01.07.2014 г., а вторият е на работна група от Община Царево № 10/10.07.2014 г., в който се твърди, че имаме работещ обект без удостоверение за въвеждане в експлоатация. Аз мога да взема тази отправна дата 01.07.2014 г. Не мога да бъда конкретен по отношение на този 14-дневен срок.

         ВЪПРОС НА АДВ. М.: Премахната ли е сграда № 2, която е към имота на заинтересованите страни?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Сграда № 2 при осъществения от мен оглед, е премахната.

         ВЪПРОС НА АДВ. М.: В имота на заинтересованите лица № 46 има ли сграда на северозапад?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Там има няколко сгради.

         ВЪПРОС НА АДВ. М.: Отстоянието на сградата до нашия имот на колко метра е ориентировъчно?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Окомерно мога да кажа, че разстоянието от края на процесната сграда – заведение до най-близката точка на съседната двуетажна сграда е около 15 метра.

         АДВ. М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Когато определяхте площта, броя на посетителите на лист 5, където определяте броя клиенти с квадратура 149,70 кв. метра сте взели отнякъде, или сте мерили на място?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Правил съм контролни замервания и квадратурата съвпада с това, което е по проект 60 кв. метра е навеса и 78 кв. метра е площта на преустроената жилищна сграда в заведение. Така съм получил квадратурата, която съм съпоставил спрямо необходимата квадратура за едно посетителско място в заведението.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Реализиран ли е ПУП с допуснатото строителство на преустройството на жилищната сграда?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Само по себе си това е нещо, което главният архитект издавайки визата, е следвало да се съобрази. По принцип придържал съм се към визата издадена от главния архитект. Първият етап - преустройство на съществуваща жилищна сграда и проектиране втори етап на жилищна сграда.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: На лист 6, в отговор на въпрос 1.4 казвате, че около процесния имот няма изградена улица. Как така, като преди това изписвайки УПИ описвате, че той граничи с улица?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Границата имам предвид по скица. На место няма реализирана улица. Достъпът е през поляната – черен път.

          ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Т.: Когато отговаряте на въпрос 1.1 Вие казвате, че проектираното заведение може да поеме на 149.70 кв. метра - 49 клиента посетители. Казахте, че сте правили контролни замервания, като навеса е 60 кв. метра и 78 кв. метра на другото помещение. Колко навеса има и кое сте мерили като навес?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На място установих, че има изграден навес 60 кв. метра, който е от юг по цялата дължина на заведението, както съм писал в заключението. Под този навес има също 60 кв. метра площадка, която е изградена с каменна настилка от каменни плочи и са оформени с дървени пербули.

         ВЪПРОС НА АДВ. Т.: Това второ ниво, включено ли е в площта?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това второ ниво не съм го включил в заключението, защото то не съществува по проект. Има една площадка с каменна настилка и с архитектурен елемент „пербули”, което аз не съм взел за търговска площ и не съм го включил.

         ВЪПРОС НА АДВ. Т.: Има ли пред тази част друга свободна площ в терена и пред тази каменна настилка?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, има. Пред въпросната площадка от каменна настилка има площ - част от терена на двора.

         ВЪПРОС НА АДВ. Т.: Такава свободна площ има ли отстрани на останалата част от сградата?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, има свободна площ, съставляваща част от дворното място. Целият двор е около 1 100 кв. метра. Всичко останало е свободно.

         ВЪПРОС НА АДВ. Т.: Вещото лице като отговаря на въпрос № 1 на жалбоподателите, да отговори и на нашия въпрос: като включи и територията, която е свободна в самия двор

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съгласно нормите и правилата, които съм ползвал, необходимата площ в едно заведение от типа на процесното, включва за един посетител не само търговска площ – зала за хранене и градината, тя включва мокър бюфет, топла кухня, подготвителна. Залата за хранене е 1 кв. метър предвид това, че останалите обслужващи помещения – кухни, складове, те не са предвидени и не могат да приемат всички посетители, които биха се разположили в целия двор. Те следва да бъдат обслужени, а за да бъдат обслужени, следва да има кухня, обслужване, сервиз. Не е достатъчно само да сложиш масите. Това е моето мнение.

         ВЪПРОС НА АДВ. Т.: Тоест, вещото лице няма да отговори на моя въпрос?

         Това, което отговаряте на въпрос 1.4 за това, че няма улица и достъпът на автомобили е свързан с това да е сухо време, може ли да се спира пред самото заведение и на тази кална улица, от тази страна ли се зарежда?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Достъпът до имота е от тази нереализирана улица и пак оттам се зарежда.

         АДВ. Т.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

         Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и по повод представеното заключение,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице С.И., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 550 лв., платими от внесения депозит. (изд. Р.К.О. 10.03.2015 г. – 550 лв.)

 

         АДВ. С.: Моля да бъда допуснат до разпит един свидетел в условията на довеждане, който ще установи факти и обстоятелства относими към спора.

         АДВ. Т.: Също правя искане за допускане до разпит на един свидетел, който ще установи факти и обстоятелство относими към спора.

        

С оглед от страните искане, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА до разпит водените от процесуалните представители на жалбоподателя и заинтересованите страни свидетели, на които СНЕМА самоличността както следва:

В.Т.А. – ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

         Г.Ж.М. – ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

         Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

         Обещават да говорят истината.

 

         Свидетелят М. ИЗВЕДЕН от залата.

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката А..

 

         ВЪПРОС НА АДВ. С.: Познавате ли заведението на Ю.П.?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА А.: Ходила съм няколко пъти - да обядвам и вечерям. Не съм постоянно там. Но е спокойно. Няма шум и музика. Всичко е нормално.

         ВЪПРОС НА АДВ. С.: Вие в съседство ли живеете?

         СВИДЕТЕЛКАТА А.: Имам имот в съседство. Много близко. Една стена ни дели от сградата на заведението.

         ВЪПРОС НА АДВ. С.: Тоест, сте съседи?

         СВИДЕТЕЛКАТА А.: Моята сграда не е залепена за сградата на заведението. Моята сграда е залепена за оградата, ограждаща имота на жалбоподателя.

         ВЪПРОС НА АДВ. С.: Може ли да кажете ориентировъчно кога се построи това заведение? Кога се преустрои?

         СВИДЕТЕЛКАТА А.: Някъде през месец юни, юли 2014 г.

         ВЪПРОС НА АДВ. С.: В съседство с Вашия имот освен заведението на Ю., има ли в съседство и други такива обекти?

         СВИДЕТЕЛКАТА А.: На отсрещната страна също има заведение.

         ВЪПРОС НА АДВ. С.: На какво разстояние ориентировъчно?

         СВИДЕТЕЛКАТА А.: От заведението, на около 20 метра от оградата има друго заведение.

         ВЪПРОС НА АДВ. С.: Миналата година, когато сте посещавали имота, имало ли е много шум в заведението на Ю.?

         СВИДЕТЕЛКАТА А.: Всичко е в нормите, не пречи на никой.

         АДВ. С.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. М.: Откъде се влиза в заведението на жалбоподателя?

         СВИДЕТЕЛКАТА А.: По моя преценка в заведението на жалбоподателя се влиза от югоизток.

         АДВ. М.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Музиката на живо ли е, или на запис от уредба?

СВИДЕТЕЛКАТА А.: Музиката е на запис от уредба. Жива музика няма.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Т.: Показвам по-малка скица, която е представена по делото.

Въпросът ми е бихте ли посочили откъде се влиза в заведението? Клиентите откъде влизат? (на свидетелката се показа ситуация на лист 196 от делото).

         СВИДЕТЕЛКАТА А.: Аз много от чертежи не разбирам. Дворът е ограден. В дворът се влиза от страната, описана на ситуацията като улица „4”. Обикаля се, но по чертежа не мога да се ориентирам. 

         Знам, че в имот № 46 (от същата ситуация) живее А. и още един мъж, на който не му знам името. Аз не живея постоянно в имота си. Не давам под наем собствения си имот.

         ВЪПРОС НА АДВ. Т.: Вашият имот ползва ли се от работещите от заведението?

         СВИДЕТЕЛКАТА А.: Да.

         ВЪПРОС НА АДВ. Т.: Вие имате ли дъщеря?

         СВИДЕТЕЛКАТА А.: Да.

         ВЪПРОС НА АДВ. Т.: Тя живее ли с Ю.?

         СВИДЕТЕЛКАТА А.: Дъщеря ми не живее с Ю..***.

         ВЪПРОС НА АДВ. Т.: Има ли близко приятелство с Ю.?

         СВИДЕТЕЛКАТА А.: Това са лични въпроси, на които не мога да отговоря.

         ВЪПРОС НА АДВ. Т.: През цялото ли време живеят хора, работещи в заведението във вашия имот през летния сезон? В целия ли имот живеят?

         СВИДЕТЕЛКАТА А.: Да, има вътре инструменти, има маси, столове, някои спят, някои не спят. Ползва се чешмата. Аз живея в С.. Ходя на обяд и вечеря да се храня и да слушам тиха музика.

 

         Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към свидетелката, ОСВОБОЖДАВА същата.

 

         В залата се ВЪВЕДЕ свидетеля М..

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Т.: Къде живеете?

         СВИДЕТЕЛЯТ М.: Живея в с. В.. Знам много добре заведението на Ю.. Постоянно живея там и съм на постоянен адрес в с. В..

 

         На свидетеля се предяви ситуация (лист 196).

 

         СВИДЕТЕЛЯТ М.: Живея в имот № 47, което е в непосредствена близост до имота на жалбоподателя.

         Аз участвах в строителството на този имот на жалбоподателя. Заведението аз съм го построил цялото. Двете площадки, които са построени, са построени от мене. На старата къща също е правен ремонт. Този ремонт е правен от мен. Старата къща също я бях построил аз.

         Не съм ходил никога в имота, след като заведението беше отворено. Имам визуален контакт от моя имот към заведението. Всичко мога да видя и да чуя. Постоянно е имало шум. Неговите хора от персонала постоянно се караха. Когато нямаше клиенти, имаше едно бебе там, като постоянно се караха и това бебе ревеше. Шумът, който чувах, беше от постоянните караници на майката и бащата, и плачът на бебето.

         Когато има клиенти не може да се каже, че е много тихо, тъй като идват с деца в двора и от музиката, която се пуска в заведението.

         Никога не е било тихо. Щом мога да чувам шума след като съм легнал вкъщи, значи е силен.

         Чува се музика само когато 3-4 пъти е докарвал жива музика. Музиката не се чува, колкото се чуват клиентите. Другата музика (не живата) е по-тиха от говора на клиентите. Също имаше една скара, която ни опушваше нон-стоп. На двата етажа живеят четири семейства и бяхме решили да подаваме молба, защото не можем да си прострем дрехите, нито нищо.

         Имаше посетители по обедните часове, когато се изнасяха масите под дърветата на сянка – 6-7 маси. Тези маси са 8-местни, масивни маси. Част от масите се местеха, но къде ги местеха, не мога да кажа. Всеки път е различно, не мога да кажа по колко посетители са ходили. Когато заведението е било „фул” е имало около 60-70 човека. Тези хора посетителите идват с коли, които коли минават покрай мен. Средно ако сметнете по 2 човека в кола, на паркинга трябва да се събират 40-50 коли. Аз не съм ги броил.

         Вечер е по-шумно. Повечето от клиентите когато си отидат и остане персонала, е по-шумно. Това продължава вече след 23 часа. Виждал съм и полицейски коли там.

         АДВ. Т.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. М.: Вие посещавали ли сте имота? Бихте ли казали откъде виждате, къде се поставят маси или не?

         СВИДЕТЕЛЯТ М.: Както казах, никога не съм ходил в заведението, но виждах пренасянето на масите от моя имот, който е в непосредствена близост.

         Колите минават покрай нас и така ги виждам. Като видиш колко народ има, няма да отиде пеша този народ.

         ВЪПРОС НА АДВ. С.: Улицата, която води към заведението и която минава покрай Вас, само към заведението ли отива или и някъде другаде?

         СВИДЕТЕЛЯТ М.: Тази улица, за която казах, че колите минават покрай мене, не води само до заведението, а продължава.

         ВЪПРОС НА АДВ. С.: Освен заведението на съседа Ви Ю., има ли и други търговски обекти или само жилищни сгради са там?

         СВИДЕТЕЛЯТ М.: В съседство има и други търговски обекти – хотели, в които също има ресторанти.

         АДВ. С.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА: Вие подавали ли сте жалби в полицията или общината, че това заведение Ви шуми?

         СВИДЕТЕЛЯТ М.: Не, не съм подавал жалби в полицията или в общината, на два пъти съм се срещал с Ю., който съм молил да спре този пушек, който идва към нас и да спре гюрултията.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Понеже казахте, че сте помагали при преустройството на жилищната сграда, кога беше това ориентировъчно?

         СВИДЕТЕЛЯТ М.: Беше през месец април 2014 г. На 01.07.2014 г. заведението официално отвори.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. С.: Казахте, че имало скара. Тази скара в рамките на сградата или е, или извън сградата?

         СВИДЕТЕЛЯТ М.: Скарата, която ни опушва, е извън сградата.

         АДВ. С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

         Съдът, с оглед изчерпване на въпросите, ОСВОБОДИ свидетеля.

 

         АДВ. С.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. М.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Имам доказателствено искане само с оглед на твърдението, че строителството е изпълнено преди издаване на разрешението за строеж. Моля да задължите третото неучастващо лице - Община Царево да представи жалба, подадена от г-н В.Б.К., А.Т.К. и А.Г.С. с вх. 94-01-1988/20.05.2014 г., както и Констативен акт № 9 на Община Царево от 01.07.2014 г., Констативен акт № 10, АУАН № 20, Констативен протокол от Община Царево от 10.06.2014 г. и цялата образувана преписка.

 

         Съдът, след като установи, че поисканите от юрисконсулт К. документи са приложени по делото и приети като писмени доказателства с изключение на жалба до кмета на Община Царево с вх. № 94-01-1988/20.05.2014 г. от В.К., намира, че искането с изключение на последния документ е неоснователно.

 

         АДВ. Т.: Във връзка със заявеното от юрисконсулт К., представям и моля да приемете заверен екземпляр от не приложената по делото и изискана от юрисконсулт К. жалба.

         АДВ. С.: Не възразявам по приемането й.

         АДВ. М.: Да се приеме.

 

         Съдът ПРИЕМА така представената жалба като писмено доказателство по делото.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становището на страните и поради изчерпване на доказателствените искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. С.: Моля от името на доверителите ми да постановите съдебен акт, с който да уважите жалбата и отмените процесната заповед. Съображения сме изложили в сезиращата съдът жалба. Ще представим писмени бележки. Моля да ни се присъдят разноските. Представям списък на разноските по чл. 80 от ГПК.

         АДВ. М.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата. Моля да отмените обжалвания акт на РДНСК. Не се доказаха предпоставките за приложението на чл. 39, ал. 2 от ЗУТ задължаващо административния орган да съобщи на заинтересованите лица като такива съгласно чл. 149 от ЗУТ. Не се доказаха предпоставките за изискване на приложение на чл. 39, ал. 2 от ЗУТ и нотариално заверено тяхно съгласие. Ще представим аргументи в писмена защита.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да оставите в сила оспорения акт. Подробни съображения ще изложа в писмен вид, за което моля да ми дадете възможност. Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

         АДВ. Т.: От името на моите доверители, моля да оставите без уважение жалбата и да потвърдите заповедта като правилна и законосъобразна. Моля да присъдите разноските на моите доверители. Ще представя писмени бележки.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок считано от днес, в който същите могат да изготвят и представят писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: