ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 02.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, втори септември през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2432 по описа за 2014 година.                 

   

На именното повикване на второ четене в 13:05часа при спазване нормата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК,

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Скът” ООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

За ОТВЕТНИКА  директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Й., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед редовната процедура по призоваване на страните поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

С определение №1633/03.08.2015година, съдът е отменил определението от 08.07.2015година, с което е приключено съдебното дирене и е даден ход по същество по адм.д. № 2432/2014година по описа на Административен съд Бургас. С това определение е задължил ответника да представи доказателства, които липсват по първоначалното изготвяне на административната преписка.

С писмо вх. №7442/11.08.2015 година от ответника са представени изисканите документи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се приемат представените от нас документи по делото.

 

Съдът намира, че са изпълнени дадените указания с определение №1633/03.08.2015година и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника с писмо вх.№ 7442/11.08.2015година документи по опис, като доказателства по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Поддържам заявеното в предходното съдебно заседание от юрисконсулт Д.. Моля да отхвърлите жалбата. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на  5961 лева. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение  посочено в пълномощното на адвоката на жалбоподателя, тъй като делото не е  с правна и фактическа сложност и приключило в две заседания и няма извършени множество процесуални действия.

 

Съдът обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:08 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: