ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 08.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осми юли през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2432 по описа за 2014 година.                 

   

На именното повикване в 15.05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Скът” ООД, редовно призован, се представлява от адвокат И.И., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА - директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА С.А. и Ж.Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед редовната процедура по призоваване на страните поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице Д. от 30.06.2015година и от 30.06.2015година заключение по съдебно-счетоводната експертиза на вещото лице А., които са в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключенията на вещите лица. Да се изслушат в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице Д., като снема самоличността му, както следва:

 

Ж.Г.Д. – 77 години, български гражданин, неосъждан, образование висше агрономическо, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

Считам, че 282 000кг. краставици могат да бъдат произведени за един сезон на площ от 90 дка, като минималната площ на която могат да бъдат произведени е 50 дка.

Трудно е да се установи дали са обработвани през 2011година земите, но на базата на производствената база която видях, техническо оборудване е възможно да са произведени това количество краставици. Не може ако през годината не се е наблюдавало производството, което е верига от мероприятия, и ако не се извърши необходимата подготовка, не може да се произведе тази продукцията. Дали са произведени през 2011 година краставиците аз не мога да отговаря, тъй като един такъв отговор би бил хипотетичен, но при огледа който направих за изготвяне на заключението, имаше краставици. В един от парцелите има заложени биопродукти.

 

АДВОКАТ И.: Нямам въпроси към вещото лице. Заявявам само за сведение, че в момента дружеството-жалбоподател зарежда с краставици магазини „Кауфланд” и „Карфур”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Това максимално количество производство между 15 тона/дка и 20 тона/дка за какъв период от време може да бъде произведено?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Това количество е за пет месеца на 2011година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Как сте установили през 2011година колко дка са били засети с краставици?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Това е на база на документите, които са подали в ДФ Земеделие, а колко реално са посадени не може да се отговори.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Във връзка абзаца в заключението за отглеждането в оранжерии „…Дружеството е ориентирало по-голямата част от производството през месец декември, когато цената е сравнително по-висока”. Това как го  разбрахте това?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Първо при всички случаи цената на оранжерийните краставици е два пъти по-висока. Ако краставиците са били поетапно посадени, произведеното количество може да е на по-малка площ, като се спазва технологията. Аз изрично съм подчертал в заключението си, че при краставиците може да се регулира производството чрез резитба, която гарантира количество, качество и срок на доставката на краставиците. Сложна и продължителна е тази операция, но ако искаме производство на по-късен етап е възможно да се извърши. По принцип средния добив и за тези пет месеца е нисък, той не е задоволителен, равнява се на полско производство, което се равнява на 4-5 тона неоранжерийни краставици, и затова казвам, че резултата е незадоволителен. Най-напред се развива вегетивната маса, има известно забавяне при резитбата и след това при приближаване се започва резитбата, първи разряд, втори, трети, има и едно ослепяване и други такива мероприятия. Макар слаба и незадоволителност при поетапно засаждане може да се произведе това количество продукция.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Тъй като бума е бил месец декември, януари месец продължава ли този бум, или той е само в рамките на един месец?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Може да продължи. Това зависи от производителя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

АДВОКАТ И.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът намира, че следва да бъде изплатен изцяло размера на сумата посочена в справката декларация на вещото лице, а към настоящия момент е внесена сумата от 200 лева.

 

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УВЕЛИЧАВА депозита за съдебно-техническата експертиза изготвена от вещото лице Д. от 150 лева на 200 лева, като УКАЗВА на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи по делото вносен документ за доплатени разноски за вещо лице в размер от още 50 лева.

 

УВЕДОМЯВА жалбоподателя, че при неизпълнение на дадените указния за доплатени разноски за вещото лице, съдът ще постанови определение за принудителното им събиране на основание чл.77 от ГПК, във връзка 144 от АПК.

 

Да се ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице за внесената до момента сума от 150 лева/л.649/.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице А..

 

Съдът преминава към изслушване на заключението на вещото лице А., като снема самоличността му, както следва:

 

С.В.А. – 51 години, българска гражданка, неосъждана, образование висше, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Имам съдебен спор с ответника. Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Тези вземания в размер на 597 999 лева към 31.12.2014година се отнасят именно за процесните фактури за краставиците произведени през 2011 година. Това, че има печат на товарителницата не означава, че краставиците са били предоставени в Румъния, а означава единствено, че има печат на това румънско дружество.

Като хипотеза е възможно счетоводно всичко да е оформено и да има документи, но краставици да няма.

 

АДВОКАТ И.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Относно въпрос 4 вещото лице е записало, че през м.12.2011година по дебит сметка 302 /готова продукция/ е заприходено количество краставици 281 899.45 кг. Това цялото количество заприходено през м.12.2011г. или това е само количеството по фактурите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: На л. 3 от заключението си съм посочила точното количество по фактурите – 281 369 кг. и то се различава минимално по заприходеното количество – 281 899.45кг., разликата е в няколко килограма, като количеството по-фактури е по-малко.

Освен това количество по процесните фактури е имало и друго количество продукция до този размер, който съм посочила. Първо се заприхождава, след това има изписване, срещу него фактури и е  отчетен приход. Ако се разгледат във всяка взаимна връзка  трябва първо заприхождаване и след това продадено. Счетоводно всичко е отразено, като не мога да кажа дали реално е имало краставици.

 

АДВОКАТ И.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСЛУТ Д.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че следва да бъде изплатен изцяло размера на сумата посочена в справката декларация на вещото лице, а към настоящия момент е внесена сумата от 350 лева.

 

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УВЕЛИЧАВА депозита за съдебно-техническата експертиза   изготвена от вещото лице А. от 250 лева на 350 лева, като УКАЗВА на жалбоподателите в 7-дневен срок от днес да представят по делото вносен документ за доплатени разноски за вещо лице в размер от още 100 лева.

 

УВЕДОМЯВА жалбоподателя, че при неизпълнение на дадените указния за доплатени разноски за вещото лице, съдът ще постанови определение за принудителното им събиране на основание чл.77 от ГПК, във връзка 144 от АПК.

 

Да се ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице за внесената до момента сума от 250 лева/л.649/.

 

АДВОКАТ И.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСЛУТ Д.: Също няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ И.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което уважите жалба и отмените обжалвания ревизионен акт като неправилен и незаконосъобразен, като аргументи и  правни изводи в подкрепа на това са изложени в самата жалба, и моля да ги имате предвид.

Искам само да маркирам, че в хода на съдебното производство бяха допусната и приета съдебно-икономическа експертиза, която установи, наличието на всички предвидени в правилника за ДДС документи удостоверяващи извършен ВОД. Осчетоводени са тези доставки съгласно изискванията на закона и има установено частично плащане на процесните фактури, а останалото остава като задължение от страна на румънския получател на стоката. От допуснатата и приета съдебно-техническа експертиза се установи, че жалбоподателят разполага с достатъчно  производствени ресурси и технически е обезпечено за да произведе процесните количества краставици през м.12.2011година. Със събраните по делото доказателства се обориха констатациите на ревизионния орган, поради което моля за решение, с което отмените ревизионния акт.

Моля да ни бъдат присъдени съдебно-деловодни разноски, съгласно списък по чл.80 от ГПК, който представям.

Моля съобщенията по делото да бъдат изпращани на посочения съдебен адрес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, и потвърдите обжалвания ревизионен акт, който е правилен и законосъобразен.

По наведените възражения, на първо място че вещото лице по съдебно-техническата експертиза  изрично посочи, че за да се достигне до добив над 60 пъти по висок през м.12.2011г. за това се изисква необходимата подготовка, която е продължителна във времето, а по делото се събраха доказателства, че е договорена доставката на краставици с румънската дружество по-малко от месец преди първата доставка. По второто възражение за плащането, видно от заключението на вещото лице по съдебно-икономическата експертиза, както и събраните доказателства в хода на ревизията, плащане има за 117 000 лева, а неплатената сума е приблизително 600 000 лева, което е нелогично да се извърши от един търговец, който да не предприеме действия по събиране на тази сума. Това са и единствените сделки на тези търговски дружества „Скът” ООД и румънското, поради което считам, че не е била налице доставка. 

Моля да бъде присъдено в полза на ответника юрисконсултско възнаграждение и възможност за представяне на писмено становище по същество на спора.

Възразявам относно размера на адвокатския хонорар, тъй като същия е прекомерен.

 

АДВОКАТ И.: Следва да добавя факта, дали жалбоподателят и румънският търговец са били или не в търговски взаимоотношения, няма отношение към настоящия спор, както и не е изследван с процесния акт, за да се твърди, че не са били налице и кога са били договаряни, а и не са били необходими писмени договори за търговска доставка. Няма отношение към процесното дело и дали сумата изцяло е заплатена и че нелогично било, че има такова задължение. Не е изследван и факта дали са предприети действия за събиране на парите и не следва тук да се установя и доказва това. Определено знаем, че търговската задлъжнялост е голяма на този етап и това е ноторно известен факт на съда и на страните по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Има доказателства, които са изследвани за това кога са възникнали търговските отношения с румънското дружество, а именно налице са писмени обяснения на българския гражданин собственик на румънското дружество.

Търговската задлъжнялост може да има сега, но през 2011година, не можем да твърдим, че състоянието е същото каквото е сега.

 

АДВОКАТ И.: Тези факти и обстоятелства нямат значение за процесния случай.

 

 

Съдът обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:39часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: