ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 11.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на единадесети март през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2432 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 13:45 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

Жалбоподателят „Скът” ООД, редовно призован, се представлява от адвокат И.И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., представя пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ И. – Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.– Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед редовната процедура по призоваване на страните поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по повод подадена жалба от „Скът” ООД против ревизионен акт № 201401331/21.08.2014г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение № 320/14.11.2014г. на директора на дирекция „ОДОП” при ЦУ на НАП Бургас.

 

Указва на страните, че всяка от страните е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

Указва на страните, че оспореният ревизионен акт е издаден по реда на чл.122 от ДОПК, поради което в тежест на органите по приходите е да установят основанията за извършване на ревизия при особени случаи, както и спазването на императивния процесуален ред за това, а в тежест на жалбоподателя е да установи при условията на пълно и насрещно доказване твърдените от него факти и обстоятелства, с които се опровергават фактическите констатации в акта.

 

АДВОКАТ И. – Поддържам жалбата и направените с нея доказателствени искания. Нямам възражение по доклада на делото и разпределената доказателствена тежест.

Не мога да твърдя, че представените от ответната страна административна преписка изчерпват всички документи, които се съдържат в нея. Запозната съм с представеното от административния орган в преписка и моля да се приеме.

Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата, като неоснователна. Нямам възражение по разпределената доказателствена тежест и доклада по делото. Да се приеме административната преписка, която е в цялост. По отношение на пълнотата на административната преписка искам да заявя, че при нас идва административна преписка, комплектована от органа, който издава ревизионния акт. Тази ревизионна преписка, при евентуално бъдещо обжалване, в нейната цялост се изпраща в Административния съд. Ако колегата твърди, че не всичко е връчено в хода на ревизията, следва да се отбележи, че доказателствата са описани в самия ревизионен доклад и ако нещо от описаното в този ревизионен доклад липсва, тъй като той е по-подробен, и то не е било връчено на жалбоподателя, той може още в хода на производството по издаване на ревизионния акт да реагира. В този смисъл, документите цитирани в ревизионния доклад и послужили като такива за определяне на данъчни задължения на лицето, се съдържат в административната преписка. Има позоваване на тях и в решението на Директора на Дирекция „ОДОП”. Административната преписка се изпраща в съда в 7-дневен срок от постъпване на жалбата. Жалбоподателят, тъй като достъпа до делата е свободен, може да направи съответната проверка, може да установи, че в хода на ревизията ако е представил документ, но той не се съдържа в преписката, съответно има достатъчно време да реагира до тогава. Това, което е постъпило при нас сме го представили в цялост.

АДВОКАТ И. – Ще направя доказателствени искания за допускане на съдебно-техническа експертиза и съдебно-икономическа експертиза, за което представям въпроси в нарочна молба, които моля да допуснете. В т.3 на въпросите към съдебно-икономическата експертиза не съм посочила закона, посочено е чл.45, т.2,б.а, моля да се добави Правилника за прилагане на ЗДДС. Към настоящия момент няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – По отношение на искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза и съдебно-техническа експертиза - предоставям на съда, като само по отношение на въпросите на съдебно-икономическа експертиза възразявам по този посочен последен въпрос е правен въпрос и моля да бъде изключен от задачите.

АДВОКАТ И. – По съдебно-техническа експертиза мисля, че следва да се извърши от вещо лице агроном.

 

По доказателствата и на основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис находящ се на л. 19 от делото;

ПРИЕМА представените от жалбоподателя в хода на ревизионното производство писмени доказателства.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза по задачите представени в днешното съдебно заседание в молба-становище от адвокат И., с изключение на последния въпрос по т.3, доколкото същия е от правно естество, а не от компетентността на експерта.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за съдебно-икономическа експертиза в размер на 250 лв. първоначален депозит, вносими от жалбоподатели от 7-дневен срок от днес.

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице по съдебно-икономическата експертиза С.В.А.. Вещото лице да се призове след представяне на документ за изцяло внесен депозит.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със задачите по молба-становище, представена от адвокат И. в днешното съдебно заседание. 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за съдебно-техническа експертиза в размер на 150 лв., вносими в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя.

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице по съдебно-техническа експертиза В.К.С.

 

АДВОКАТ И. – Към настоящия момент нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ с оглед необходимостта от събиране на доказателства, намира че производството не следва да бъде приключено в днешното съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 20.05.2015 година от 14.00 часа, за която дата и час страните уведомен от днес.

Да се призове вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: