О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 2019 /  22.08.2018 год.                 град Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, двадесет и първи състав, на двадесет и втори август две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

                  

                                                                  Председател: Стела Динчева

 

 

Секретар …. Прокурор ….. като разгледа докладваното от съдия Драгнева частно административно дело номер 2431 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.121, ал.5 във връзка с ал.4 от ДОПК.

Образувано е по искане на Й. В. – публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Бургас за продължаване срока на наложени обезпечителни мерки с постановление № С180002-023-0001638/27.04.2018 год. и № С180002-023-0001636/27.04.2018 год. по повод извършвана ревизия на Н.П.А. ЕГН **********. Искането се прави с цел предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на ревизираното лице, в следствие на които събирането на задълженията за данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни.

Към искането са приложени копия на заповед за спиране на ревизия № Р-02000215010233-023-002/27.04.2018 год., с която е спряно производството по извършване на ревизия възложена със заповед № Р-02000215010233-020-001/11.12.2015 год. изменяна със заповед за изменение № Р-02000215010233-020-002/15.01.2018 год., заповед № Р-02000215010233-020-003/07.02.2018 год., заповед за спиране № Р-02000215010233-023-001/22.02.2018 год.,  искане за предварително обезпечаване на задълженията и мотиви за налагане на ПОМ с изх.№ Р-02000215010233-039-001/25.04.2018 год., постановления за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С180002-023-0001636/27.04.2018 д. и № С180002-023-0001636/27.04.2018 год., искане от Н.А., справка от деловодната система на Административен съд Бургас.

Съгласно чл.121, ал.4 от ДОПК, когато в срок до 4 месеца от налагането на първата предварителна обезпечителна мярка не е издаден ревизионен акт, наложените обезпечителни мерки се смятат за прекратени, освен ако е направено искане за продължаването им пред административния съд по местонахождението на органа, наложил обезпечителната мярка. Искането може да бъде направено от публичния изпълнител или ревизираното лице. Според чл.121, ал.5 от ДОПК, съдът проверява наличието на условията по ал.1 за налагане на предварителни обезпечителни мерки и изпълнението на изискванията по ал. 3 и се произнася с определение в 14 дневен срок от постъпването на искането. Ако уважи искането, съдът определя срок за продължаване на мерките, не по-дълъг от срока за приключване на ревизионното производство.

След като се запозна с материалите по делото, съдът намира, че настоящото искане е направено от компетентен орган – публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Бургас, в предвидената от закона форма и е мотивирано. Искането е обосновано с необходимите доказателства, от които се установява, че срещу Н.П.А. е започнало ревизионно производство, което е спряно във връзка с образувано адм.д. № 239/2018 год. по описа на Административен съд Бургас по жалба срещу РА № 02000216002302-091-001/16.10.2017 год., което е от значение за изхода от ревизията. Публичният изпълнител иска от съда да продължи наложените предварителни обезпечителни мерки до приключване на  ревизионното производство. Продължаването на срока на наложените обезпечителни мерки се налага поради необходимостта от предотвратяване на сделки и действия с имуществото на ревизираното лице, в резултат на което ще бъде затруднено събирането на задълженията. С оглед на това, искането се явява основателно и следва да се уважи. На основание чл.121, ал.5 от ДОПК съдът следва да определи срока за продължаване на мерките, който не може да бъде по-дълъг от срока за приключване на ревизионното производство. В настоящия случай, тъй като ревизионното производство е спряно, съдът намира, че следва да определи нов четиримесечен срок на действие на обезпечителните мерки, а именно до 27.12.2018 год.

По изложените съображения и на основание чл.121, ал.5 от ДОПК, Административен съд гр.Бургас, двадесет и първи състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОПРЕДЕЛЯ нов срок на действие на обезпечителните мерки, наложени с постановления за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С180002-023-0001638/27.04.2018 год. и № С180002-023-0001636/27.04.2018 год. – 27.12.2018 година.

 

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                           СЪДИЯ: