О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Бургас, № 466 /10.03.2017г.

 

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на десети март, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                                    СЪДИЯ:   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№ 242 по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на „ГРУНДИНВЕСТ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Садово, Промишлена зона, представлявано от управителя Г.Х., със съдебен адрес гр.Пловдив, ул.“Парчевич“ №2, Бизнес център, офис 302, адвокат Х.М. против АУЗД № МДТ-899/27.10.2016г. издаден от орган по приходите в отдел „Местни данъци и такси” на община Несебър. В жалбата се твърди, че актът е обжалван пред горестоящия административен орган. По обжалването този орган се е произнесъл с решение № 8/09.01.2017г., с което е отменил изцяло оспорения акт относно задължения за ДНИ за недвижим имот с идентификатор 53045.503.11 за периода 01.01.2011г. – 31.12.2012г. Тъй като съкращението ДНИ означава данък върху недвижимите имоти, жалбоподателят счита, че акта не е отменен по отношение на неговия предмет – такса битови отпадъци (ТБО). Твърди, че по отношение на ТБО липсва произнасяне на решаващият орган. Иска обжалвания АУЗД да бъде отменен и да бъдат присъдени разноски.

Съдът след като се запозна с представената административна преписка установи следното:

С АУЗД № МДТ-899/27.10.2016г. на жалбоподателят са определени задължения за ТБО за 2011 и 2012г. по отношение на един и същ имот с идентификатор 53045.503.11. Задълженията общо са в размер на 31 130,32лв., в това число главница и лихви за двата периода.

С решение №8/09.01.2017г. началникът на отдел „МДТ” при община Несебър е отменил изцяло цитирания по-горе АУЗД относно задължения за ДНИ за недвижим имот с идентификатор 53045.503.11 за периода 01.01.2011г. – 31.12.2012г.

От мотивите на решението се установява, че административният орган не прави разлика между данък и такса и възприема определените с АУЗД задължения за ТБО като данък. Органът в решението си нарича тази такса „данък „Такса битови отпадъци”. От тези мотиви се установява, че волеизявлението на решаващият орган е за цялостна отмяна на АУЗД. Същият извод следва и от факта, че с този акт са определени задължения само за ТБО. В него няма данни органът да е приел, че за същия имот жалбоподателят дължи и ДНИ, за да се счита, че отмяната на акта касае само определения данък. Всъщност недоразумението породило жалбата сезирала съда произтича от факта, че решаващият орган в диспозитива на решението от една страна е посочил, че отменя изцяло АУЗД, а от друга страна е заявил, че го отменя относно задължения за ДНИ. Както беше посочено от мотивите на решението се установява еднозначно волята на органа, а именно, че определената с АУЗД ТБО за 2011г. и 2012г. касае имот, който се намира в район, където не се извършва сметосъбиране и сметоизвозване, т.е. мотивите изцяло се отнасят до ТБО, която неправилно органът е нарекъл данък.

Независимо от неправилно използваните понятия от решаващия орган в решение №8/09.01.2017г. неговата воля, изразена в този акт е еднозначна и недвусмислена и тя е за цялостна отмяна на АУЗД № МДТ-899/27.10.2016г.

След като актът е отменен жалбоподателят няма вече правен интерес да оспорва този акт на основание чл.9б вр. чл.4, ал.1, 3 и 5 от ЗМДТ вр. чл.107, ал.3 и 4 ДОПК.

По тази причина съдът счита, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство прекратено.

Мотивиран от изложените съображения и на основание чл.159, т.1 АПК вр. §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ГРУНДИНВЕСТ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Садово, Промишлена зона, представлявано от управителя Г.Х., със съдебен адрес гр.Пловдив, ул.“Парчевич“ №2, Бизнес център, офис 302, адвокат Х.М. против АУЗД № МДТ-899/27.10.2016г. издаден от орган по приходите в отдел „Местни данъци и такси” на община Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№242/2017г. по описа на Административен съд – Бургас.

Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

 

 

Съдия: