РЕШЕНИЕ  

 

                       964                            дата  20  май 2016 г.                            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 21 април 2016 г.,  в следния състав:

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:   1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                             2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретар: И.Л.

Прокурор: Г.М.

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 242 по описа за 2016год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ против Решение № 458/23.12.2015г., постановено по НАХД № 1495/2015г. на Районен съд - Несебър, с което е отменено наказателно постановление № ДАИ-0000125/08.09.2014г., с което, на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, на С.В.Г. ***, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500 лева, за извършено нарушение по чл.31, ал.1, т.1 от Наредба № 34 от 06.12.1999г. на МТ.

Конкретни касационни отменителни основания не се сочат. Не споделя мотивите на съда, с които е обоснована отмяна на издаденото наказателно постановление и излага доводи за съставомерност на констатираното деяние. Иска се отмяна на съдебното решение и потвърждаване на издаденото НП.

В съдебно заседание касационният жалбоподател не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касация се явява лично и чрез пълномощник поддържа депозираното по делото писмено становище вх.№ 4211/20.04.2016г., с което касационната жалба се оспорва като неоснователна.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок, разгледана по същество, е неоснователна.

От събраните по делото доказателства Районен съд – Несебър е установил, че на 26.07.2015г., около 02:25 часа, в к.к.Слънчев бряг, пред Супермаркет „Зора”, в посока Главен път град Варна – град Бургас, ответникът по касация С.В.Г. е управлявал собствения си лек автомобил маркиран, обозначен и оборудван като работещо такси, с включен на свободно ЕТАФП и попълнен пътен лист за деня, като при проверката е констатирано, че водачът извършва таксиметрова дейност без разрешение за извършване на таксиметров превоз, като същевременно е представил ксерокопие на разрешение, иззето от служители на Икономическа полиция гр.Бургас. За така установеното нарушение на водача е съставен АУАН, а въз основа на него е издадено и процесното НП, с което, за нарушение на чл.31, ал.1, т.1 от Наредба №34 от 06.12.1999г. на МТ и на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, на Г. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500 лв. Първоинстанционният съд е приел, че неправомерно е ангажирана отговорността на водача на соченото основание, тъй като правната квалификация на нарушението изисква при управление на таксиметров автомобил същият да носи разрешението за извършване на таксиметров превоз, докато наложената, на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвтП санкция касае отговорността при  нередовно издадено разрешение, а не за неносене на редовно издадено такова. Посочено е, че актосъставителят не е изследвал обстоятелството дали водачът има издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на територията на Община Несебър, който факт съдът е намерил за неустановен, още повече, че и от санкционираното лице не се твърди наличието на такова. Предвид това, че фактическата обстановка послужила за ангажиране отговорността на С.Г. е останала неизяснена, съдът е преценил, че това е довело до нарушаване правото му на защита, респ. да разбере за какво нарушение е санкциониран, поради което е обосновавал извод за отмяна на издаденото наказателно постановление.

Решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания. Изводите на първоинстанционния съд за несъставомерност на констатираното деяние, се  споделят и от касационния състав на съда. Разпоредбата на чл.31, ал.1, т.1 от Наредба № 34 от 06.12.1999г. на МТ вменява задължение на водача при управление на таксиметров автомобил да носи:1. разрешението за извършване на таксиметров превоз. Същевременно описанието на установеното нарушение и санкционната норма на чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвтП, послужила за ангажиране отговорността на ответника по касация предвижда глоба за водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари без редовно издадени лиценз, разрешение, документ за регистрация или други документи, които се изискват от регламент на европейските институции, от този закон и от подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Безспорно, непредставянето на издаден  документ и изобщо липсата на такъв, са две различни нарушения, като допуснатото от административнонаказващият орган противоречие прави напълно неясна волята му. За да е ясно за какво е наказано лицето, следва в АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление да се опишат всички съставомерни признаци на деянието и всички относими към тях факти, за да се индивидуализира нарушението по безспорен начин. В случая деянието описано от фактическа страна касае липсата на разрешение за извършване на таксиметров превоз, което неправилно органът е квалифицирал като нарушение по чл.31 от Наредбата.  Правилно районният съд е приел, че не е ясно дали лицето изобщо не е имало такъв документ или само не го е представил, поради което от така посоченото противоречиво описание на нарушението, не става ясно за какво точно е наказан водача на таксиметровия автомобил. Като е обосновал изводи аналогични на изложените и е постановил резултат за потвърждаване на издаденото наказателно постановление, районният съд е постановил правилно решение, което поради липса на сочените отменителни основания, следва да се остави в сила, с оглед на което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 458/23.12.2015г., постановено по НАХД № 1495/2015г. на Районен съд - Несебър.

 

Решението е окончателно.

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: