ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 21.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи април                      две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 242 по описа за 2015 година

На именното повикване в 14:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.Н.В., редовно призован,  не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.И.В., редовно призована, не се явява. За двамата – адв. Н.М., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община П., редовно призован, явява се адв. П.К., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

         АДВ. М.: Считам, че не следва да се дава ход на делото, като съображенията ми за това са следните:

         По настоящото производство, в качеството на заинтересовани лица е следвало да бъдат конституирани още в административната фаза на производството много други лица, които имат вещни права върху сградата, относно която е издаден административният акт. Действително между доверителите ми и тези останали етажни собственици съществуват висящи искове за собственост, по които доверителите ми претендират да са собственици на цялата сграда, но въпреки това до настоящия момент тези дела не са приключили и всички описани в жалбата физически лица, които сме посочили с техните пълни данни, адреси и титули на собственост до настоящия момент се легитимират като собственици на отделните обекти в сградата и се легитимират като собственици на ид. части от общите части на сградата, част от които представляват „В и К” инсталация в общите части, за което доверителите ми са получили указания да променят. Считам, че това производство не може да продължи без участието на всички тези заинтересовани лица в качеството им на етажни собственици и притежатели на ид. части от ВиК инсталацията на сградата. Това е на първо място. Още една причина за недаване ход на настоящото производство е фактът, че настоящото административно производство е инициирано от моите доверители с една жалба до Община П., с искане за премахване не незаконното строителство представляващо цялата тази сграда, част от която е обектът, визиран в процесния административен акт. Тази жалба е от 29.08.2013 г. и е посочена в жалбата до съда, която е с вх. № 94-00-3942. Причината да подадат тази жалба е, че доверителите ми са собственици на ПИ. Считам, че част от преписката по настоящото административно дело следва да бъде и тази първоначална жалба, с която е открито административното производство пред административния орган, както и всички документи приложени към нея и създадени в хода на това производство. Твърдя, че цялата административна преписка послужила при постановяване на оспорения административен акт не е изпратена. Освен това, въз основа на същата жалба са издадени два административни акта освен настоящия, който обжалваме и друга заповед, която касае други части от общите части на сградата по обжалването на която заповед е образувано друго административно дело № 243/2015 г., което дело е на доклад на съдия Колева. Считам, че следва двете дела да бъдат образувани в едно общо производство предвид факта, че същите са постановени по едно и също искане на доверителите ми и във връзка с това, че в административното производство са необходими едни и същи документи по двете дела. След като се произнесете по тези искания ще представя доказателства.

         АДВ. К.: По искането за недаване ход на делото се присъединявам, но с други мотиви.

По отношение твърдението на страната, че преписката не е приложена в цялост, което има в общината, това е изпратено. Ако се установи, че преписката не е в цялост, ще имам грижата да направя необходимото за представяне на липсващите доказателства.

По отношение на твърдението за наличие на други заинтересовани лица, считам същото за неоснователно. Заинтересованите лица са определени от административния орган съобразно наличието на данни при него, декларирани от собствениците към момента на издаване на административния акт. Данните, които са налични в Община П. сочат както жалбоподателя, така и „САРА И Б” ЕООД. Така, че в този смисъл общината е изпълнила задължението по отношение на заинтересованите лица. Ако жалбоподателят има данни за други лица, които имат вещни права, които могат да бъдат конституирани, следва да представи тези данни на съда.

По отношение на самата жалба, считам същата за неясна и следва да бъде задължен жалбоподателят да уточни какво всъщност се обжалва по настоящата заповед, тъй като производството е започнало по негово искане за установяване на незаконно строителство и евентуално вземане отношение по премахването му, като съобразно това искане административният орган е извършил констатация и е издал административния акт, с който се спира ползването на обекта. В този смисъл, ако се жали тази заповед, с която е удовлетворено искането, то липсва правен интерес от подаване на жалбата и същата се явява недопустима. Ако се жали отказът да бъде издаден акт, който касае незаконното строителство на целия обект, се касае за мълчалив отказ, което следва да се установи по надлежен ред.

 

         Съдът, с оглед заявеното от страните становище намира, че ход на делото не следва да бъде даден. На първо място, видно от оспорената Заповед № 5/07.01.2015 г., същата е постановена след развило се производство по реда и при условията на чл. 224 и 224а от ЗУТ предвид подадена от настоящите жалбоподатели жалба до кмета на Община П.. В този смисъл, така постановената заповед се явява такава инициирана от настоящите жалбоподатели, поради което същата се явява благоприятстващ за тях административен акт. В този смисъл, съдът намира, че следва да бъде указано на жалбоподателя, в определен от съда срок, същият да уточни предмета на оспорване, в т.ч. и наличието у жалбоподателя на правен интерес от оспорване на Заповед № 5/07.01.2015 г. Освен горното и предвид заявеното от процесуалния представител на жалбоподателите твърдение, съдът също счита, че административната преписка послужила при постановяване на Заповед № 5/07.01.2015 г. на кмета на Община П. не е изпратена в цялост, поради което следва да бъде предоставена възможност на ответника, в указан от съда срок, да представи липсващите по административната преписка документи.

         По отношение на формулираното както в сезиращата съдът жалба, така и в днешно съдебно заседание искане от процесуалния представител на ответника за обединяване на административно дело № 242/2015 г. с административно дело № 243/2015 г. и двете по описа на Административен съд – Бургас, съдът намира така формулираното искане за неоснователно и процесуално недопустимо. В случая са налице две отделни производства образувани по оспорване на два отделни административни акта. Предмет на двата административни акта са различни установени незаконосъобразни строежи, които са констатирани в две отделно развили се производства, началото на които са постановени с два отделни констативни акта. В този смисъл, не са налице основанията обосноваващи необходимостта от обединяване на двете производства.

Предвид всичко казано, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         УКАЗВА на жалбоподателите, в 7-дневен срок считано от днес да уточнят предмета на жалбата, в т.ч. изрично да изяснят дали оспорват Заповед № 5/07.01.2015 г. на кмета на Община П. или мълчалив отказ на кмета на Община П. за постановяване на административен акт, указващ премахване на цялата сграда. В указания 7-дневен срок, жалбоподателите следва да изяснят и докажат правния си интерес по оспорване на процесната заповед с оглед обстоятелството, че същата е постановена в резултат на тяхно искане.

         ЗАДЪЛЖАВА ответника – Кмет на Община П., в 7-дневен срок считано от днес да изпрати за прилагане по делото на заверени преписи от липсващите по административната преписка документи, послужили при постановяване на оспорената заповед.

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за обединяване на административно дело № 242/2015 г. с административно дело № 243/2015 г. и двете по описа на Административен съд – Бургас.

Относно отлагане на делото и насрочване на следващо съдебно заседание, съдът ще се произнесе в закрито заседание след представяне на указаните уточнения и доказателства.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: