ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1045        Година  08.05.2009      Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав на осми май две хиляди и девета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА дело номер 242 по описа за   2009  година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба от П.Г.Г. *** против заповед № 172/27.01.2009г. на кмета на Община Бургас. Със заповедта на основание чл.36, ал.3 от ЗОбС, във връзка с чл.43, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и решение по т.56 от проведеното на 18 и 20.12.2008г. заседание на Общински съвет гр.Бургас е заповядано да се продаде на жалбоподателя недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 203/1050 кв.м.ид.ч. от УПИ V-444,445 в кв.27 по плана на в.з.”Минерални бани” община Бургас, за сумата от 29 765 лв. без ДДС.

Ответникът – Кметът на Община Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, като недопустима и моли да се прекрати производството по делото.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид събраните в хода на производството доказателства, намира за установено следното:

С молба вх.№ 94-П-533/15.08.2008г. П.Г. ***, да закупи собствените и 203 кв.м.ид.ч. от УПИ V-444,445 в кв.27 по плана на в.з.”Минерални бани” община Бургас. Към молбата са приложени скица на имота и два нотариални акта, удостоверяващи правото му на собственост. С протокол от 27.10.2008г.,  комисия назначена от кмета на Община Бургас е взела решение да се извърши продажба по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС по пазарни цени с оценка от лицензиран оценител. За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 5285, вписан на 14.11.2008г. , том 53, № 21, дв.вх.рег.№ 16528 на Агенция по вписванията Бургас. Видно от протокол № 16/18 и 20.12.2008г. на Общински съвет гр.Бургас е взето решение да се продаде на жалбоподателя недвижим имот представляващ 203 кв.м.ид.ч. от УПИ V-444,445 в кв.27 по плана на в.з.”Минерални бани” община Бургас, целия с площ от 1050 кв.м. за сумата от 29 765 лв. без ДДС. Въз основа на така взетото решение е издадена заповед № 172/27.01.2009г. на кмета на Община Бургас, с която е заповядано да се продадат на жалбоподателя 203/1050 кв.м.ид.ч. от УПИ V-444,445 в кв.27 по плана на в.з.”Минерални бани” община Бургас, за сумата от 29 765 лв. без ДДС.

 

Настоящия съдебен състав счита, че производството по делото е недопустимо, тъй като обжалваната заповед не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК.

Съгласно чл.36 от ЗОбС прекратяването на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически лица или юридически лица се извършва след решение на общинския съвет по ред, определен с наредбата по чл. 8, ал. 2 , чрез: 1.делба; 2.продажба на частта на общината; 3.откупуване частта на физическите лица или на  юридическите лица или 4.замяна., като при прекратяване на съсобствеността се прилагат разпоредбите на Закона за собствеността и на Гражданския процесуален кодекс и въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор. В случая процедурата по прекратяване на съсобствеността в УПИ V-444,445 в кв.27 по плана на в.з.”Минерални бани”, е инициирана по молба вх.№ 94-П-533/15.08.2008г. на П.Г.Г.. В изпълнение на своите правомощия по чл.36, ал.1 от ЗОбС, Общински съвет гр.Бургас е взел решение за прекратяване на съсобствеността в имота, чрез продажба на частта на общината. При прекратяване на тази съсобственост, намират приложение разпоредбите на ЗС и ГПК, като е налице  гражданскоправно отношение между равнопоставени субекти. Община Бургас, формира волята си, чрез актовете на  нейните органи, но тя не действа от позицията на административен орган при осъществяване на административна дейност. Заповедта на кмета на общината, с която се определя цената на идеалната част на общината не накърнява пряко правната сфера на жалбоподателя, не му създава права или задължения, не се засягат непосредствено права, свободи или законни интереси, тъй като за да се извърши продажба е необходимо страните да постигат споразумение по всички въпроси и ако, такова съгласие не бъде постигнато продажбата не би могла да бъде извършена. Ето защо, заповедта на кмета на общината с която се определя цената на притежавана от общината идеална част от съсобствен недвижим имот, предложен за продажба по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, не представлява индивидуален административен акт и не подлежи на оспорване. Следва да се има в предвид, че неправилното посочване в заповедта, че подлежи на обжалване не би могло да доведе до промяна на характера на акта и до неговата обжалваемост.

По изложените съображения Административен съд гр.Бургас приема, че жалбата на П.Г.Г. следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.БУРГАС,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Г.Г. против заповед № 172/27.01.2009г. на кмета на Община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 242 по описа за 2009г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: