ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 06.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шести ноември                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2429 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АТЛАНТИК УЕЙ“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. Х.М. с пълномощно на лист 12 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ ПРИ ТД НА НАП - БУРГАС, редовно призован, се представлява от гл.юк. Л. с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

 

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.ЮК.Л.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от „Атлантик уей“ ЕООД против ЗППАМ №ОП-538-0131503/02.08.2018 г., издадена от П.Ж.- директор на дирекция „Контрол при ТД на НАП Бургас, с която е постановена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ – склад – дървен материал, находящ се в гр. ***, стопанисван от дружеството-жалбоподател и забрана за достъп до него за срок от 14 дни на основание чл.186, ал.1, т.1, буква „а“ от Закона върху добавената стойност и чл.187, ал.1 от Закона върху добавената стойност.

АДВ.М.: Поддържам жалбата. Да се приемат доказателствата. Не поддържаме доказателственото искане за разпитване на свидетел.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ГЛ.ЮК.Л.: Оспорвам жалбата. Да се приемат доказателствата. Няма да представям доказателства. Нямам доказателствени искания. Моля да приключите събирането на доказателствата.

 

Съдът съобразно изявленията на страните като счита, че делото е изяснено от фактическата страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 2 по делото. и док приложени към жалбата съгласно описа налист 4 стр.2 от делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

         АДВ.М.:  Моля да уважите жалбата по основанията и да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна.

         Моля да ми присъдите разноските, изразяващи се в платена държавна такса и адвокатски хонорар.

           ГЛ.ЮК.Л.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите като правилна и законосъобразна издадената заповед, съобразно съображенията, които са подробно изложени в нея. Считам, че административното нарушение, което е установено по безспорен начин, се подкрепя от приложените по делото доказателства. Моля да имате предвид, че действително подобен род нарушения накърняват държавния интерес, респективно неотчитането на действително реализирани и действително дължими приходи дава отражение върху републиканския бюджет, тъй като не се внасят преки данъци. Същото рефлектира и върху внасянето на косвети данъци, визирайки ДДС. Дава отражение и с оглед защитата на обществените интереси, изразяващи се в това, че следва да има равнопоставеност в тъговския оборот, да се действа превъзпитателно върху останалите  търговци и същите да бъдат поставени пред равни условия, а не едни да отчитат приходи, други не.

           С оглед горното моля да поставиоте съдебен акт.

           Моля да присъдите юрисконсултско възнаграждение в полза на НАП Бургас.

           Считам, че адвокатското възнаграждение така, както е представено – размерът му имам впредвид в договора за правна защита, е значително завишено.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: