ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 30.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На тридесети ноември                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2429 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:54 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.И.К., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. С.К. c пълномощно, находящо се на лист 3 по делото.

Като ОТВЕТНИК в настоящото производство е конституиран  Началника на Сектор Пътна Полиция Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че ход на делото не следва да бъде даден, като съображенията за това са следните:

Производството е образувано по молба на Х.И.К.,***, ***против прекратяване на регистрацията на автомобил „Сеат Ибиза“ рег. № ***.

С Определение на съда от 27.09.2017 год., делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 30.11.2017 год., от 13.40 ч.

Междувременно по делото е постъпила молба от Х.И.К., чрез адв. С.К., с която е поискано спиране на предприетото предварително изпълнение.

С Разпореждане на съда от 03.10.2017 год. е изискано копие на Договора за Финансов лизинг на процесното МПС, ведно с Приложенията.

С Разпореждане на съда от 04.10.2017 год. изрично са изискани Приложенията към Договора за Финансов лизинг, както и отстраняване на недостатъците на молбата, а именно дали се касае до отправено към съда искане за спиране на предварителното изпълнение на ЗППАМ № 17-0769-002330 от 11.08.2017 год. на началник група в Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Бургас,

На 06.10.2017 год., горепосочените недостатъци на молбата са отстранени, като в същата изрично е посочено, че издадената ЗППАМ до настоящия момент не е връчена.

Предвид гореизложеното, следва да се заключи, че предмет на оспорване е ЗППАМ № 17-0769-002330 от 11.08.2017 год. на Р.П. - началник група в Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Бургас, като същата - Р.П. се явява и ответник в настоящото производство.

 С оглед неправилно конституиране на ответника, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

 НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

 ЗАЛИЧАВА като ответник по делото Началник на Сектор Пътна Полиция Бургас.

КОНСТИТУИРА като ответник Р.П. – на длъжност началник група в Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Бургас, на която да бъдат изпратен препис от жалбата и молбата - уточнение от 06.10.2017г., с възможност за становище в 3-дневен срок от уведомяването, като 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е заличен като ответник Началник на Сектор Пътна Полиция Бургас, подлежи на обжалване, с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от уведомяването му.

СЪДИЯ:

 

Съдът като констатира, че по преписката не фигурират доказателства за компетентността на издателя на оспорения акт, както и доказателства за длъжността която е заемал, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 3-дневен срок от уведомяването да представи доказателства за компетентността на издателя на оспорения акт, както и доказателства за длъжността, която е заемал.

 

Съдът с оглед неправилното конституиране на ответника ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.01.2018 година от 14.30 ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:01 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: