ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 25.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На двадесет и пети януари                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2429 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.И.К., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. С.К. c пълномощно, находящо се на лист 3 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Р.П.– на длъжност началник група в Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д.М., конституирана с Определение на съда № 2802 от 07.12.2017 год., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Алианц лизинг България“ АД, конституирана с Определение на съда № 2802 от 07.12.2017 год., редовно призован, не се явяват и не се представляват.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба на Х.И.К.,***, ***против ЗППАМ № 17-0769-002330 от 11.08.2017 год., издадена от Р.П.- началник група в Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Бургас,  за прекратяване на регистрацията на автомобил „Сеат Ибиза“ рег. № ***.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата с вх. № 9683/14.09.2017 год. административна преписка /л.16 /.

ДОКЛАДВА постъпилите с вх. № 10481/04.10.2017 год. /л. 38/ и с вх. № 10546/06.10.2017 год. /л.49/ документи, предоставени от процесуалния представител на жалбоподател

ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 13275/08.12.2017г. удостоверение, предоставено от началник на Сектор „Човешки ресурси“ при ОДМВР гр. Бургас, в уверение на това, че лицето Р.П.е държавен служител от 23.02.2006 г. до настоящия момент и към 06.10.2017 г. е заемала длъжността „Началник на група „Административно-наказателна дейност, отчет на ПТП, профилактика, подготовка и отчет на водачите“ към сектор „Пътна полиция“ при отдел „Охранителна полиция“.
          ДОКЛАДВА постъпили с вх. № 13461 от 13.12.2017г. заверени копия от изискани от съда материали
(Заповед № 8121з-1524/09.12.2016 г. и Заповед № 251з-209/2017 г.), предоставени от началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Бургас.

ДОКЛАДВА писмо-отговор с вх.№ 13823/22.12.2017 г. от началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Бургас, постъпило в изпълнение на разпореждане № 8956/15.12.2017 г. на съда, с което уведомяват Административен съд – Бургас, че исканите от съда документи са представени по делото с техен рег.№ 769000-13736/11.12.2017 г.

С разпореждане № 45/3.1.2018г. съдът е ЗАДЪЛЖИЛ третото неучастващо лице - Началник Сектор „ПП“ при ОДМВР гр. Бургас да представи по делото в 7-дневен срок служебна бележка, от която да е видно къде и като каква е работила Р.П.към датата 11.08.2017 год., както и към настоящия момент.

В изпълнение на даденото разпореждане е изпратено и постъпило с вх. № 269/09.01.2018г. изисканото удостоверение.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

Адв.К.: Поддържам жалбата, както е предявена срещу заповедта за ЗПАМ за прекратяване регистрацията на лек автомобил модел  „Фиат ибиза” с рег.№ ***. Държа да подчертая, че в изпълнение на определението Ви № 2215/06.10.2017 г., на 19.12.2017 г. са били върнати регистрационните табели в сектор „ПП” - гр. София на представител на дружеството лизингополучател, а именно „Е”АД, представлявано от П.Д.М. – изпълнителен директор.

Да се приемат доказателствата.Нямам други доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства.

Представям разписка за довнесено адвокатско възнаграждение, както и списък по чл. 80.

 

Съдът по доказателствата и доказателствените искания,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото постъпилата с вх. № 9683/14.09.2017 год. административна преписка, постъпилите с вх. № 10481/04.10.2017 год. и с вх. № 10546/06.10.2017 год. документи, предоставени от процесуалния представител на жалбоподателя, постъпилото с вх. № 13275/08.12.2017г. удостоверение, предоставено от началник на Сектор „Човешки ресурси“ при ОДМВР гр. Бургас, както  и постъпилите с вх. № 13461 от 13.12.2017г. заверени копия от изискани от съда материали, предоставени от началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Бургас.

ПРИЕМА като доказателства по делото постъпилото с вх.№ 13823/22.12.2017 г. писмо-отговор и вх. № 269/09.01.2018г. изискано удостоверение, и двете предоставени от началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Бургас.

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от адв. К. документи.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

АДВ. К.: Моля да уважите жалбата и да отмените оспорената заповед, както и да присъдите направените от доверителя ми разноски -внесеното адвокатско възнаграждение и държавна такса.

Позволявам си да посоча, че на първо място: намирам оспорената заповед за изцяло незаконосъобразна, дори само на основание това, че същата е постановена срещу физическо лице П.Д.М., при положение, че автомобилът е собственост на „А“ АД и по отношение на собственика би могло да бъде предприето така започнатото производство по прекратяване на регистрацията. Само на това основание считам, че заповедта следа да бъде отменена. С оглед на представените по делото доказателства, че собственикът на автомобила „Алианц лизинг България“ АД е предоставил под финансов лизинг процесния автомобил и съответно е упълномощил търговското дружество „Е“АД, представлявано от Д.Ф., който е преупълномощил Х.И.К., считам, че жалбата е допустима, основателна и доказана. По тези съображения моля да уважите същата, да отмените оспорената заповед и да присъдите направените по делото разноски. Безспорно е,че с нормативната промяна на чл.171,т.2А, отменена в сила от 03.01.2018 г., изобщо е отпаднало основанието за провеждане прекратяване на регистрацията на автомобил на това основание. Но въпросът е и преди това, когато са се развили тези действия. Считам, че не е имало основание, тъй като както посочих - заповедта е издадена срещу ненадлежен правен субект. Моля в този смисъл да се произнесете.

 

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: