ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 18.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На осемнадесети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2426 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:48 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.Т., редовно призована, не се явява. Представлява се адв. А.С. c пълномощно, находящо се на лист 7 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ И.П., на длъжност полицейски инспектор към ОД на МВР – гр. Бургас, РУ – гр. Карнобат, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

 

По хода на делото:

 

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 12805/28.11.2017г. удостоверение, представено от Началник Сектор „Човешки ресурси“ към ОДМВР гр. Бургас, видно от което И.П. е държавен служител от 17.01.2006 г. до настоящия момент и към 28.07.2017 г. е заемал длъжността „Полицейски инспектор V степен (ПК) в група „Охранителна полиция при Районно управление - Карнобат“.

С разпореждане № 299/17-01-2018 г. съдът е задължил н-к РУ Карнобат при ОДМВР Бургас да представи пълната административна преписка по издаане на оспорената заповед, в т ч и справка за нарушител водач на И.Н.И..


           Съдът ДОКЛАДВА постъпило в изпълнение на разпореждане № 299/17.01.2018 г. писмо с вх.№ 713/18.01.2018 г., с което са приложени заверени копия от документите по административна преписка ЗППАМ № 17-0282-000441, представени от началника на РУ на МВР Карнобат, както следва: Акт за установяване на административно нарушение  бланков № 051045 от 28.07.2017 г., ЗППАМ № 14-0282-000441/28.07.2017 г., приемно-предавателен протокол с рег.№ 282-6533/03.08.2017 г., писмо с рег.№ 282р-6531/03.08.2017 г., изпратено до ОДМВР Варна, сектор „Пътна полиция”, писмо рег.№ УРИ № 819р/17.08.2017 г. до началник РУ Карнобат, писмо по вх.№ 282р-6324/28.07.2017 г. до РУ Карнобат, писмо рег.№ 282000-4116/21.09.2017 г., постановление за прекратяване на наказателното производство № 588/2017 г., издадено от Районна прокуратура – Карнобат на 04.08.2017 г., писмо рег.№ 282р-7824/15.09.2017 г., писмо № 445р-8648/25.09.2017 г., докладна записка № 445р-8648/25.09.2017 г., изготвена от младши инспектор Панайотов, писмо изх.№ 282р-15.09.2017 г. до ОДМВР Варна, РУ – Аксаково.

 

Съдът ДОКЛАДВА и постъпила по факса с вх.№ 744/18.01.2018 г. справка за нарушител/водач на И.Н.И. с ЕГН **********.

 

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по доказателствата:

 

АДВ. С.: Да се приемат така представените от началника на РУ Карнобат доказателства. Нямам възражение срещу същите. Считам, че така представената преписка досежно водача на автомобила, върху който е наложена мярката, няма отношение досежно конкретното нарушение, визирано в нормата на чл. 171, т.2А от ЗДвП. Както сме визирали в жалбата си, нарушението е конкретно и горепосочената норма е в сила от 05.07.2017 г. В тази връзка считам, че основното е оправомощаването на административно-наказващия орган - с каква заповед адмистративното наказание е станало и дали същият административно-наказващ орган има конкретни правомощия за налагане на такъв ПАМ. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото постъпилото с вх.№ 12805/28.11.2017 г. удостоверение, изготвено от началник Сектор „Човешки ресурси“ към ОДМВР гр. Бургас, административната преписка, постъпила с писмо с вх.№ 713/18.01.2018 г., както и постъпилата с вх.№ 744/18.01.2018 г. справка за нарушител/водач И.Н.И..

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

АДВ. С.:  Визирали сме в жалбата си обстойно своите доводи, твърдения и съображения. Считаме, че е налице нищожност на така наложената ПАМ, поради което моля да отмените изцяло така атакуваната от нас заповед за ПАМ.

Моля да ми бъдат присъдени направените от доверителката ми съдебно-деловодни разноски по настоящото производство, а именно адвокатски хонорар и платена държавна такса.

 

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: