ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 16.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На шестнадесети ноември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2426 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:56 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.Т., редовно призован, не се явява. Представлява се адв. А.С. c пълномощно, находящо се на лист 7 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ И.П., на длъжност полицейски инспектор към ОД на МВР – гр. Бургас, РУ – гр. Карнобат, редовно призован, се явява лично.

 

По хода на делото:

 

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на Д.И.Т.,  против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17-0282-000441 от 28.07.2017г. на полицейски инспектор при ОД на МВР – гр. Бургас, РУ – гр. Карнобат, И.П., по силата на която на жалбоподателката е наложена санкция „прекратяване на регистрация на ППС“ за срок от 183 (сто осемдесет и три) дни, считано от 28.07.2017 г., като на същата са й отнети СРМПС № 004712549 и два броя регистрационни табели с № В6663РР.

 

 

ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 10081/26.09.2017г. заверено копие на документи, представени от началника на РУ Карнобат.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ. С.: Моля така представената административно-наказателна преписка ведно с приложените към същата писмени доказателства, да бъдат приети като доказателства в настоящото производство. Нямам възражения по същество. Моля жалбата да бъде уважена.

ОТВЕТНИК П.: Моля жалбата да бъде отхвърлена. Моля да бъде потвърдена издадената от мен заповед. Няма да представям нови доказателства, всичко е приложено в преписката. Упълномощен съм със заповед на директора на ОД на МВР Бургас на тази длъжност да издавам такива заповеди. Мога да покажа служебна карта.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото документите, представени с жалбата, както и постъпилото заверено копие на административната преписка, предоставена от началник РУ - Карнобат с писмо № 10081/26.09.2017г.

 

ЗАДЪЛЖАВА Началник РУ - Карнобат при ОДМВР гр. Бургас да представи в 7-дневен срок служебна бележка, удостоверяваща качеството на органа, издал оспорената заповед.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.01.2018 г. от 14:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

ДА СЕ ИЗПРАТИ копие от протокола на Началник РУ -Карнобат при ОДМВР гр. Бургас.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: