ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 16.02.                                                                      град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети февруари                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

    ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

     2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар:  Г.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно  дело  номер 2426 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За протестиращата страна – Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Червеняков.

За ответника по касация – Общински съвет Малко Търново, редовно призован, се явява представител по пълномощие адв. Русинова - надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Становище по хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход  на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано  по протест на Окръжна прокуратура - гр. Бургас против чл.19, чл. 20 и чл. 82 от Наредба за обществения ред на територията на Община Малко Търново.

 

Становище по касационната жалба и доказателствените искания:

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста по изложените в него подробни съображения. Нямам доказателствени искания. Моля да се приеме административната преписка. Предоставям списък с разноски – 20,00 лв. за обнародване на оспорването в Държавен вестник.

 

Адв. РУСИНОВА: Оспорвам протеста като неоснователен. С писмо изх. № 396/23.12.2016 г. сме представили цялата преписка, с което сме изпълнили разпореждането на съда. Други доказателства няма да сочим.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с протеста писмени доказателства, съгласно опис на л. 5 от делото.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л. 33 от делото.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да постановите решение, с което да отмените протестираните разпоредби. Подробни съображения са изложени в протеста, които се подкрепят от доказателствата по делото. Налице са констатации, че протестиращите текстове са незаконосъобразни, постановени в разрез с обхвата на нормите на материалния закон, поради което моля същите да бъде отменени като незаконосъобразни.

Моля за присъждане на направените по делото разноски.

Адв. РУСИНОВА: Разпоредбите по чл.19, чл.20 и чл.82 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Малко Търново не са в противоречие с тези в чл. 8, ал. 3 и ал. 4 и чл. 45, ал. 2 от Закона за закрила на детето. Касае се за непълнота на протестираните разпоредби.

Моля съда да постанови решение, с което да се отхвърли протеста като незаконосъобразен.

 

Съдът, обявява устните състезания за приключили.

Уведоми страните, че ще обяви решението си в разумен срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: