ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 23.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и трети септември                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2426 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 12:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СИТИ БИЛД” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен експерт „Архитектура и строителство” при Община Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Етажна собственост, с административен адрес гр. Бургас, ул. Георги Кирков № 3, представлявана от Ж.Б., редовно уведомена, се явяват адвокат Д. и адвокат С., редовно упълномощени.

 

Явява се вещото лице арх. А.-Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА становище от процесуалния представител на „СИТИ БИЛД” ЕООД адвокат М. относно изслушване и приемане на допълнителното заключение на вещото лице по съдебно-техническата експертиза, като са формулирани доуточняващи въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване допълнителното заключение на вещото лице арх.В.В.А.-Д., която е със снета по делото самоличност и я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Аз не разбрах отговора на втория въпрос какъв е, налице ли са несъответствия? Пише, че има понижаване, но има ли несъответствие?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Въпросът за несъответствията фиксира одобрената проектна документация и съществуващото положение преди пожара. В нея няма приложени чертежи на съществуващо положение, тази която е към разрешението за строеж. За сградата няма първоначална проектна документация. Тъй като няма проект за заснемане на съществуващо положение, не можем да говорим за съответствие. Това, което в момента видях и замерих на място и тъй като е запазена частично само част от покривната конструкция, мога да коментирам за тази част каква е разликата между височините на съществуващи надзидове и тези в проектната документация. За останалата част няма запазена покривна конструкция. Има запазени зидове по контура, съответно съм ги видяла и мога да ги коментирам. Сега се коментира несъответствие между съществуващо положение и одобрена проектна документация – издадено разрешение за строеж. В одобрената проектна документация няма заснемане на съществуващо положение и проектно решение. Има една единствена част, която представлява проектно решение, Част „Архитектурна” и част „Конструктивна” като чертежи, и в текстовите части на обяснителните записки е изяснено точно като тип и принцип на решаване на конструкцията какво ще се изпълни. В този смисъл не можем да говорим за несъответствие между това, което е на място и проектната документация. Можем да говорим, че съществуващото положение в североизточната част и проектното решение има различие в проектното решение, дава се едно завдигане частично на обема, предвид конструктивните особености и изяснени от инженер-конструктор. Той казва, предвид състоянието на сградата, годината на застрояване и настоящите нормативни изисквания за сеизмичност, устойчивост, земетръсни правила и т. н. на сградата трябва да се предвиди един общ контур, който да заздрави зидовете по контури и това ще стане на височина 2,20 м, над която ще бъде залят един общ стоманобетонов пояс, който ще поддържа новата покривна конструкция и съответно ще отвежда натоварванията от конструкцията и полезен товар от сняг и т. н. до основите на сградата. Като конструктивно решение, обследвайки състоянието, са избрали този начин като оптимален за направа на новата покривна конструкция. Според мен от конструктивна гледна точка е избран оптимален вариант за възстановяване на изгорялата част от сградата и евентуално подобряване на цялостното конструктивно състояние на същата. Този случай не е най-общият случай за обемно пространствено конструктивно решение на таванския етаж, тъй като сградата е правена 1948 г., няма запазена документация и тя не съответства на настоящите изисквания за конструкция на сгради и в този смисъл водещото в случая трябва да бъде конструктивното решение, а не толкова естетика или възможните варианти.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ Д.: Нямаме въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ ИЗЧИТА на вещото лице въпросите, формулирани от пълномощника на жалбоподателя в писмена молба, депозирана по делото на 23.09.2015 г., като в протокола ще бъдат записвани само отговорите на вещото лице по всеки един от въпросите:

Отговор на въпрос № 1: Понижените участъци не се запазват в проектната документация като понижени, а стават с височината на останалата част по фасадния контур, а именно 2,20 м височина на тухлена част, над която се изпълнява 25 см стоманобетонов пояс съгласно разреза, който е приложен към предната експертизата. Табакери на проектната документация няма предвидени, но уточнявам, че заснемане на предходното фактическо положение няма.

Отговор на въпрос № 2: Когато се касае за проектна документация след такова инцидентно събитие и на място физически не съществува тази покривна конструкция, евентуалното заснемане на съществуващо положение пак ще бъде с някакви непълноти, неизяснени моменти, физически на половината сграда я няма покривната конструкция. Би могло да има такова, но ще бъде приблизително.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме възражение по приемане на експертизата.

Нямаме други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме допълнителното заключение на вещото лице и да определи възнаграждение за положения труд, което е в размер на 350 лв. Що се касае до установената в становището на пълномощника на жалбоподателя непълнота относно представените доказателства, то съдът счита, че такава непълнота е налице по обективни причини, т. е. тя не може да бъде отстранена. вещото лице в експертизата и в настоящото съдебно заседание категорично посочва, че не е запазена никаква строителна документация от 1948 г. до 1950 г. за проектирането и изграждането на сградата.

Предвид липсата на други доказателствени искания съдът намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника и описани на л. 151 от делото, както и представените от адвокат Р. С.  документи, описани в молба, находяща се на л.176 от делото.

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лица арх.А.-Д..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лева, 250 лева от които да се изплатят от внесения депозит, остатъкът от 100 лева да се внесе от жалбоподателя в 14-дневен срок от получаване на съобщението, като му се укаже, че при неизпълнение на това задължение в указания срок, за същото ще бъде издаден изпълнителен лист.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема госпожо Председател, моля да оставите жалбата без уважение и да постановите решение, с което да потвърдите обжалваната заповед по мотиви, подробно изложени в самата нея.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. От представените по делото доказателства се установява, че не е налице надстрояване и пристрояване. Липсва възникване на нов обем и решението, което е дадено в новия одобрен проект е от конструктивна гледна точна най-целесъобразно и законосъобразно. В този смисъл Ви моля да постановите решение, като оставите в сила атакувания административен акт.

Ще представя допълнителни писмени бележки.

 

АДВОКАТ С.: Аз поддържам становището на колегата Д.. Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, предвид това, че разрешението за строеж е най-целесъобразният вариант и единственият възможен безопасен вариант за възстановяване на сградата и за живущите в сградата.

Моля да ми бъдат присъдени разноски.

 

СЪДЪТ предоставя възможност на страните в 14-дневен срок от днес да представят писмени бележки в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: