ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 10.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На десети юни                                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2426 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СИТИ БИЛД” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат М., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен експерт „Архитектура и строителство” при Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Етажна собственост, с административен адрес гр. Бургас, ул. Георги Кирков № 3, представлявана от Ж.Б., редовно уведомена, не се явява представител.

 

Явява се вещото лице арх. А.-Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

В.В.А.-Д. – 46 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представила съм писмено такова, което поддържам.

 

АДВОКАТ М.: В задачите е посочено, че трябва да сравните предвиденото строителство с предходни проекти със сега одобрения проект.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Няма предходни проекти.

АДВОКАТ М.: Къде проверихте за съществуващи предходни проекти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Няма ги в ТД „Приморие” на община Бургас, няма ги и в етажната собственост, представлявана от домоуправителя Ж.Б.. По делото също не са представени такива.

АДВОКАТ М.: А по документацията, внесена за издаване на разрешението за реконструкция?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Няма представена такава документация.

АДВОКАТ М.: При работата си как установихте старото фактическо състояние преди пожара, или преди премахването на покривната конструкция и как установихте дали това заварено строителство съответства на строителната документация преди пожара?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Относно площта – по външен габарит на използваемото таванско пространство, обособено като тавански етаж, при извършения оглед на място, за което съм приложила снимки, се виждат зидовете съществуват, останали  неукрепени след изгарянето на покривната конструкция след пожара. По проектна документация не се предвижда изместване на тези зидове външни за етажа навън и евентуалното реализиране на някакъв вид разширение площта на етажа или пристрояване, каквото няма предвидено в проектната документация.

АДВОКАТ М.: Може ли да кажете кои от снимките касаят таванския етаж и покрива, защото според мен снимки от 13 до 20 касаят първи и втори жилищен етаж, а на снимки 10, 11 и 12 е таванският етаж? Кои от снимките касаят състоянието на подпокривното пространство и таванския етаж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.:  От снимка 1 до снимка 12 включително касаят таванския етаж.

АДВОКАТ М.: А от 13 до 20 касаят други етажи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Да, но понеже покривът, като обща част, е предназначен да предпазва последния етаж и цялата сграда, защото се касае за проект за възстановяване на обща част на сградата, покривът не възстановява  помещение в смисъл на площи, той затваря и обособява обем в площта на таванския етаж в параметрите на тази площ на плочата преди пожара.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възразявам срещу въпросите, считам че са подвеждащи.

АДВОКАТ М.: Колко помещения е имало под покрива на таванския етаж и как го установихте?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Не съм броила, защото не съм имала такава задача. В проектната документация, която липсваше приложена по делото и съм си направила труда да я приложа в специални удобния копия, това е документацията, която на мен ми е предоставена, там няма коментар за брой на самостоятелни обекти и брой на помещения.

АДВОКАТ М.: Площта на застроените обеми как я определяте и казвате, че няма отклонение от предходното състояние преди пожара?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Аз съм я взела от проектната документация, тъй като, за да я определя, трябва да ми се възложи да направя пълно заснемане на състоянието в момента, а ние коментирахме задачата върху одобрена конкретна документация.

АДВОКАТ М.: Зидът, който се запазва, има ли го по предходния проект?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Не мога да кажа. Реконструкцията означава да се възстанови с подходящите елементи от конструкции, материали, ограждане и т.н. Сега, като виждам снимката преди пожара, мога да дам заключение, че с архитектурния проект, който е част от разрешението за строеж, има промяна на фасадата.

По снимката от 2011 г. над трети етаж има предвидени жилищни помещения, капандура и после покрива в ъгловата част на пресичане на двете улици. Обемът на сградата е понижен от двете страни спрямо страничните участъци, а по архитектурния проект към процесното разрешение за строеж се изравнява до края фронта с това, което е по снимката от 2011 г. за жилищни помещения, т. е. по архитектурен проект се предвиждат жилищни помещения и там, където е имало преди пожара само капандура и покрив. Според снимката от 2011 г. над плочата също има обем, който е в обема на подпокривното пространство. По архитектурен проект към процесното разрешение за строеж този обем е завишен. В момента плочата е около 80 см под кота корниз. По проекта е отразено 95 см разлика.

АДВОКАТ М.: Във връзка със сега дадените отговори на вещото лице, считам че заключението е непълно в частта, относно установяване на фактическото положение на сградата преди пожара и с оглед установяване на това положение във връзка начина, по който е одобрен инвестиционният проект като реконструкция и възстановяване на съществуващ покрива. В тази връзка ще Ви моля да допуснете свидетели,  след изслушването на които вещото лице да даде допълнителен отговор относно покривната конструкция като месторазположение и вид отстояние от плочата на таванския етаж променя ли се, запазва ли се съществувалата преди пожара капандура и каква е разликата между установеното фактическо положение преди пожара и предвиденото по проекта.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: В застроителния план има предвидено  едно надстрояване на по-ниската част от сградата и мисля, че съм го коментирала в заключението, но копие от застроителния план не можах да намеря. Запазва се сградата, като се предвиждаше надстрояване с един етаж, но тъй като строителните планове са със срок 20 години, а този е правен осемдесетте години, може да има фатални разработки, правени след това, но аз видях застроителния план при една от справките в ТД „Приморие” и помня, че имаше петно за застрояване, но е добре да проверя пак.

АДВОКАТ М.: Бихте ли посочили къде е капандурата на този проект?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Капандурата е елемент от покрива и тя не се дава в разпределението.

АДВОКАТ М.: Каква е била покривната конструкция преди пожара?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Дървена.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси.

Вещото лице да отговори и на въпрос: Съответства ли проектът на предвижданията на ПУП-ПРЗ за сградата, както и в предходното фактическо състояние преди пожара съответства ли на проектите за ПУП-ПРЗ?

Представям снимките, по които вещото лице коментира в днешно съдебно заседание за сведение, които ще представя и на електронен носител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към вещото лице.

Възразявам по искането на процесуалния представител на жалбоподателя за изслушване на свидетели.

За допълнителните задачи, поставени от адвокат М., нямам възражение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам въпроси към вещото лице.

Възразявам срещу искането за разпит на свидетел.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице и да определи възнаграждение за положения труд.

Искането на пълномощника на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства относно параметри на строителни обеми на подпокривното пространство на сградата преди възникването на пожара, съдът намира за неоснователно, тъй като е невъзможно такива параметри да бъдат установявани със свидетелски показания.

Що се касае до искането за поставяне на допълнителна задача на вещото лице, съдът ще се произнесе по него след като заинтересованата страна Главен експерт „Архитектура и строителство” при община Бургас представи по делото цялата налична строителна документация за сградата, издадена от изграждането й до  датата на пожара.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице арх. А.-Д..

ОПРЕДЕЛА възнаграждение в размер на 500 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

ПРИЕМА за сведение 7 броя снимки, представени в днешно съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателя.

ЗАДЪЛЖАВА заинтересованата страна Главен експерт „Архитектура и строителство” при Община Бургас в 20-дневен срок от днес да представи цялата налична строителна документация за сградата преди датата на пожара, включително и такава, издавана на отделни собственици от етажната собственост с притежавани от тях обекти в сградата.  След представянето на доказателствата съдът ще се произнесе в закрито заседание по искането на пълномощника на жалбоподателя за поставяне на допълнителна задача на вещото лице.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.09.2015 г. в 12:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: