ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 18.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети март                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2426 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  «СИТИ БИЛД» ЕООД, представлявано от Х.Т., редовно призован, за него се явява адв. М., редовно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ - Началник РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, за него се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен експерт АС Община Бургас, редовно призована, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Етажна собственост представлявана от Ж.Б., редовно призована, не се явява представител.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         АДВОКАТ М.: Поддържаме жалбата и изложените в нея твърдения, за незаконосъобразност на акта.

Представеният нотариален акт за съсобственост на жалбоподателя върху двата имота, удостоверява собствеността върху цялата площ на терена, тъй като считаме, че проектът предвижда действително надстрояване и пристрояване.

Във връзка с доводите по т. 3 от жалбата, касаеща основния мотив на административния орган, че е налице възстановяване и реконструкция, а не твърдяните от нас надстрояване и пристрояване, аз ще искам назначаване на съдебно-техническа експертиза, като вещото лице след запознаване с проекта, който е одобрен с процесното разрешение за строеж и след сравняване с предходни проекти, да посочи обхвата на настоящия проект – застроена площ и да даде заключение има ли промяна във височина, конструкция, запазва ли се предназначението на общите части – т.е., дали е налице само възстановяване на изгорелия покрив или има изграждане на нови зидове и конструкция, и промяна на строителния  обем. Ще моля вещото лице да опише и състоянието, в което се намира обекта към момента на изготвяне на експертизата и съществуват ли промени в зидове, застроени площи, височини?

Считам, че експертизата е относима във връзка с основния спор.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете административната преписка.

Не възразявам по искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата.

Не възразявам да бъде допусната исканата съдебно-техническа експертиза.

Моля да ми бъде дадена възможност да поставя задачи към експертизата.

         АДВОКАТ М.: Моля да ми дадете възможност да представя задачите в писмен вид, в указан срок, с препис за ответната страна.

 

         СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и да уважи искането на пълномощника на жалбоподателя за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените от него въпроси в днешно съдебно заседание.

 

         По тези съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА като доказателства по делото, документите представени с административната преписка.

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите поставени от адв. М., в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 500 лв., които да се внесат в 14-дневен срок от жалбоподателя.

         За вещо лице НАЗНАЧАВА арх.В.А..

         ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират и други доказателства в подкрепа на позицията си по спора, като в случай на искане за поставяне на допълнителни въпроси към вещото лице, молбата за това следва да бъде формулирана в 3-дневен срок от днес, с оглед процесуална икономия и осигуряване достатъчно време на вещото лице да изготви заключението.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.05.2015 г. от 11.00 ч., за която дата - страните уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: