ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и първи ноември                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2425 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.К.Ч., редовно призован,  не се явява  и не се представлява. Представил е молба, с която се иска  съдът да се произнесе по законосъобразността на отказа – лист 76-77 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр.Бургас, редовно призован, се представлява  от адв. П.c  пълномощно от днес.

 

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Л.К.Ч. против решение с изх. № К-1092-22/03.08.2017 г.на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр.Бургас, с което дружеството-ответник по делото оставя без разглеждане искането на жалбоподателя за предоставяне на обществена информация, поискана със заявление с вх.№ К-1092-19/31.07.2017 г. (лист 21-22).

АДВ. П.: Оспорвам жалбата. Няма да представям доказателства. Да се приеме преписката. Нямам възражение по доклада на съда. Представям декларация от настоящите членове на съвета на директорите.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, приложени към жалбата съгласно описа на лист 5 по делото.

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 19 по делото, както и доказателствата, приложени към молба вх. № 9933/20.9.2017 г., съгласно описа на лист 37 от делото.

ПРИЕМА представените от адв. П. декларации по ЗДОИ от Й.П., Г.Т., Н.Д., К.Ж..

 

 АДВ. П.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

            АДВ. П.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Представям писмени бележки. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, поискано с молбата на юрисконсулт З..

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: