ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 14.11.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети ноември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2424 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.К.Ч., редовно уведомен, не се явява и не се представлява. 

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас, редовно уведомен, се явява адвокат  П., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на процесуалния представител на ответника и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

Производството по делото е образувано по жалба срещу Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, постановен с Решение изх. № К-1092-23/03.08.2017г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД.

С молба от 19.09.2017 г. жалбоподателят е представил договор за правна защита на пълномощника адвокат Димитър Димитров и списък на разноските. С друга молба от 19.09.2017г. жалбоподателят е поискал производството да се проведе по реда на чл.197 и следващите от АПК, тъй като счита, че отказът постановен с решение изх. № К-1092-23/03.08.2017г. представлява отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт. Съдът е посочил, че това искане следва да се докладва в насроченото вече открито съдебно заседание, тъй като от мотивите на оспорения отказ не може да се направи категоричен извод за прекратяване на производството на основание чл. 56 от АПК. На 20.09.2017г. ответникът е представил административната преписка, като е представил и нарочно писмено становище по жалбата.

С молба от 23.10.2017г. жалбоподателят е поискал като ответник по жалбата да бъде конституирано не дружеството „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, а неговия изпълнителен директор, поради което иска да не се дава ход на делото. Направените до тук искания са потвърдени от жалбоподателя с нова молба от 01.11.2017г., в която са направени и твърдения по съществото на спора.

Вчера постъпи нова молба от жалбоподателя, в която той уточнява предметът на жалбата, заявява, че е подадена в двумесечния срок по чл. 140, ал. 1 от АПК. Заявява, че поддържа молбата си от 01.11.2017 г.

 

АДВ. П.: Оспорвам жалбата. Поддържам депозираното становище, като наред с представената административна преписка представям и декларации от настоящите членове на Съвета на директорите, с които заявяват, че не желаят да бъде разгласявана информация, свързана с тях.

Други доказателства няма да соча. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните, съдът намери фактическата обстановка по делото за изяснена, предвид което и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание декларации.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. П.: Уважаеми г-н председател, моля да оставите жалбата без уважение.

Представям писмени бележки по съществото на спора. Направените съдебно-деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение са поискани в становището, което сме представили по делото.

 

          Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.58 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: