ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 09.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На девети октомври                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Гергана Славова

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2423 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  С.Т.Т., редовно призована, се явява лично и с адв. И.И.– АК Пловдив, с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР, редовно призован, не се представлява.

 

 

АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от С.Т.Т. против мълчалив отказ на Общински съвет Несебър по искане да бъде издадено разрешение по чл.124а, ал.5 от ЗУТ за проектиране на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, и част от имот ***по кадастралната карта на землището на с.Е. – Бургаска област.

СЪДЪТ КЪМ АДВ.И.: За да уточним последно, тъй като в изявление от страна на жалбоподателя има разминаване относно датата на заявлението, по което е налице мълчалив отказ, искам да ми отговорите от трети юли 2017 г. или от десети юли 2017 г. е заявлението, което сте подали, по което твърдите, че има мълчалив отказ?

АДВ. И.: Оспорваме отказ по заявление от трети юли 2017 г. Поддържам жалбата.

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА доказателствата, приложени към жалбата, както и доказателствата, представени от ответника лист 39-52 от делото.

 

АДВ. И.: Искам да преценя от къде идва това объркване в жалбата. Мисля, че объркването идва от една обратна разписка, която е по документацията, но заявлението е от трети юли 2017 г. От десети юли 2017 година няма такова заявление. Мисля, че с молба е подадено заверено копие от заявлението и там е уточнението, че е трети юли 2017 година.

 Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

         АДВ. И.: Поддържам жалбата. Същата е основателна и следва да бъде уважена. В закона липсва разпоредба, която да забранява повторно да се прави искане по реда на чл.124 ал.1 от ЗУТ, какъвто е настоящият случай. В действителност в административната преписка се съдържат данни за подадено предходно заявление, в което е имало липси според административния орган, на база на което е постановен отказ да бъде допуснато изработването на ПУП. В настоящия случай с последващото заявление тези липси са преодолени, а именно представено е становище на РИОСВ Бургас. Административният орган не се произнесъл в предвидения в закона срок. Осъществил е мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал.1 от АПК, предвид което е подадена настоящата жалба. Моля да бъде уважена настоящата жалба, като при постановяване на решението моля да бъдат взети предвид и мотивите в двете определения, с които ВАС е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия, а именно, че е налице правен интерес, както и надлежно упълномощаване на жалбоподателката. Моля да постановите решение, съгласно което административният орган да се произнесе в определения срок.

         Претендирам съдебно-деловодни разноски, в това число и адвокатско възнаграждение.

         Моля да ми дадете срок и за писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: