ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.03.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесети и седми март                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2422 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.55 часа се явиха:

 

Жалбоподателят П.Д.Н. не се явява, редовно уведомен.

За ответника - Директор на ОД МВР Бургас се явява юрисконсулт Владимирова, надлежно упълномощена.

 

Юрисконсулт ВЛАДИМИРОВА – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от П.Д.Н. против заповед № з-4685/13.11.2014г., издадена от директора на ОД МВР Бургас, с която е наложено на жалбоподателя дисциплинарно наказание „Забрана за повишаване в длъжност” за срок от една година.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от жалбоподателя, с която е заявено становище по същество.

 

Юрисконсулт ВЛАДИМИРОВА – Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка, изпратена с нарочно писмо. Няма да соча други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заверени преписи от документите, налични в преписката по издаване на оспорения административен акт.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт ВЛАДИМИРОВА – Моля да постановите решение, с което да оставите в сила оспорената заповед, предмет на настоящото съдопроизводство. В допълнение на представената по делото преписка искам да заявя, че задържането на едно лице се счита за осъществено от първия момент, от който е ограничено правото му на свободно придвижване. В случая, двете лица са качени в полицейския автомобил и от този момент нататък се счита, че правото за свободно придвижване на лицата е ограничено. В структурите на МВР се предвижда възможността самата заповед за задържане да бъде изготвена в един по-късен момента, защото е наясно, че в момента на задържане на лицата не може веднага да се изготви такава, но в момента, когато са отведени в РУ, такава заповед следва да бъде издадена. Оспорващия, задържал двете лица е имал пряк ангажимент да издаде тази заповед за задържане. Като не е издал тази заповед и е оставил двете лица да се движат свободно в коридорите на РУ, същия е извършил нарушение на служебната дисциплина, с оглед на което правилно и законосъобразно му е наложено наказание. Не се констатираха нарушения на административнопроизводствените правила, наказания служител е дал писмени обяснения, поради което и оспорената заповед е правилна и законосъобразна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: