ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 23.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и трети февруари                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2421 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.19 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.Г., редовно уведомен, се явява лично и с адв.Р.Н.,  който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на ОД на МВР-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт В., която представя пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.  

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Н.: Поддържам жалбата. За установяване на фактическите обстоятелства водим един свидетел, който моля да допуснете до разпит в днешно съдебно заседание. Свидетелят е Т.К. Д., присъствал по време на приемането на гражданите в Районно управление-гр.К., в качеството на патрулен полицай, който е довел гражданите в сградата на районното управление и ще доказва причините, поради които ги е довел.

         Юрисконсулт В.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка представена с наше писмо. В допълнение представям и моля да приемете като доказателство по делото типова длъжностна характеристика за длъжността „младши оперативен дежурен”, заемана от оспорващия и протокол, от който е видно, че същият се е запознал с нея. Представям и моля да приемете Инструкция за организацията и реда за осъществяване на дежурство в МВР, приета със заповед на Министерството на вътрешните работи от 2010г, в която са посочени задълженията на оперативния дежурен в оперативно-дежурните части.

         По отношение искането за разпит на свидетел в днешно съдебно заседание, считам че същото не е необходимо, тъй като свидетелят е дал обяснение в хода на административното производство и същите се намират в изпратената административна преписка. Още повече, че фактите и обстоятелствата, които следва да бъдат установени в днешно съдебно заседание чрез този разпит,  не са спорни факти. На основание чл.171, ал.1 от АПК считам, че доказателствата, които са събрани от административния орган в случая могат да се използват в съдебното производство без да се разпитват като свидетели лица, дали обяснения в хода на административното производство.

 

         Адв.Н.: Възразявам, предвид факта, че видно от обясненията на свидетеля, който искаме да допуснете до разпит, доведените лица в РУП-К. първо въобще не са били заподозрени в извършване на каквото и да е престъпление. Напротив, те са потърсили помощ от патрулен полицай, като се оплакали за извършено спрямо тях престъпление. Второ, във фактическата обстановка има значителен брой неизяснени елементи, които биха се доказали чрез разпит на свидетеля, който е присъствал на място през цялото време на случая.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт В. писмени доказателства, представляващи типова длъжностна характеристика за длъжността „младши оперативен дежурен” и Инструкция за организацията и реда за осъществяване на дежурство в МВР.

 

 

По отношение на доказателственото искане на адв.Н. поддържано в днешно съдебно заседание за разпит на свидетеля Т.К. Д., съдът намира това доказателствено искане за неоснователно, съобразявайки  нормата на чл.171, ал.1 от АПК, като в тази връзка съдът КОНСТАТИРА, че по делото е налично писмено обяснение на Т.К. Д., взето в хода на проведеното административно производство и същото се намира на лист 35 от делото, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ОСТАВЯ без уважение доказателственото искане за събиране на гласни доказателствени средства по делото посредством разпит на свидетеля Т.К. Д..

 

         Като съобрази, че други доказателства няма да се ангажират съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         Дава ход на делото по същество.

 

         Адв.Н.: Моля да постановите съдебния си акт, като имате предвид подробно изложеното в жалбата, както и следното:

         Считам, че заповедта, с която е наложено дисциплинарното наказание на доверителя ми К.Г., е постановено на първо място при грубо нарушаване на процесуалните правила и само на това основание, без да се разглежда спора по същество, следва същата да бъде отменена. Алтернативно, считам че от преписката по делото е установено, че дисциплинарното нарушение, което е вменено във вина на доверителя ми не е извършено, тъй като става дума за две доведени, подчертавам - пострадали лица, които имат право да посещават по всяко време на денонощието всяко едно районно управление на страната и никъде не е указано колко време трябва да бъдат там, колко време е тяхното престояване в районното. Освен това, лицата са били уплашени, притеснени, желаели са да подадат жалба, но са помолени известно време да изчакат, което е направил дежурният К.Г.. В продължение на часове същите ги е било страх да излязат на улицата. По това време правото им на движение не е било ограничено по абсолютно никакъв начин. Напротив, ходили са в близкия магазин, купували са закуски. В 8 часа сутринта смяната на доверителя ми е приключила и оттам нататък лицата остават в районното управление, но вече поради причини, за които ние не можем да вземем отношение по тях, тъй като е приключила смяната му преди да са си тръгнали.

         Ще спомена, че за случая са наказани трима служители – двама патрулни полицаи и доверителят ми за едно и също нещо – неиздаване на полицейска заповед за задържане и нарушаване на правата и свободите на граждани без да е уточнено за какви права и свободи става въпрос.

         На последно място, практиката в МВР е такава, че никога дежурният в управлението не е издава заповед за задържане, макар да е служител на МВР и принципно има това  право. Заповед за задържане се издава от патрулните полицаи, които са довели съответните лица, тъй като те са служителите усъмнили се в това, че съответният гражданин е извършил някакво нарушение. Задачите на оперативния дежурен са коренно различни.

         В този смисъл моля да уважите жалбата, да отмените обжалваната заповед, с която е наложено дисциплинарно наказание „забрана за повишаване в длъжност за срок от една година” като неправилна и незаконосъобразна.

 

         Юрисконсулт В.: Моля да постановите решение, с което да оставите в сила оспорваната заповед като правилна и законосъобразна. От доказателствата по преписката и представените и в днешно съдебно заседание от наша страна писмени доказателства - типова длъжностна характеристика и инструкцията по несъмнен начин се установява, че оперативният дежурен е длъжностно лице, което в извън работно време, какъвто е процесният случай, той е длъжностното лице, което разпорежда настаняването на задържани лица в местата за настаняване на същите. Действително конкретните лица са задържани в един по-късен момент, след приключване на работното време на оспорващия и именно в това се изразява нарушението му. Т.е., той не е изпълнил задължението си да издаде заповед за задържане на лица, на които е ограничено правото на свободно придвижване. Същите се намират в помещенията на районното управление без да е установено качеството им, в което те са там. Оперативният дежурен е и длъжностното лице, което разпорежда на нарядите, които осъществяват патрулно-постовата дейност да се явят на местопроизшествието, което в конкретния случай е извършено и след това разпорежда задържане на лицето. Действително, в самата заповед не е посочено нарушение на инструкцията, но същото се намира в справката, с която оспорващия е запознат и е дал становище по нея преди налагане на наказанието за извършеното нарушение.

         Претендирам разноските по делото.

 

         Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: